Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση;

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΙΕΚ Τουριστικής Εκπαίδευσης 2017 - 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.18701/05-10-2017/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Πληροφορίες: Δ. Ταμανίδη, Δ. Βασιλοπούλου
Τηλ.:210 3736309, 210 3736097
Fax.: 210 3736185
email: tamanidi_d(ΣΤΟ)mintour.gr
vasilopoulou_d(ΣΤΟ)mintour.gr

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 11802/27.7.2007 Απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 1547).
2. Την 12672/18.7.2017 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018» (ΑΔΑ: ΩΞΣ4465ΧΘΟ- 9Μ1).
3. Τις διατάξεις του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
5. Τις διατάξεις του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
6. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
7. Το π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 179).
8. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210)
10. Τις διατάξεις της 16701/28.7.2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 2107).
11. Την 12038/7.7.2017 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 – 2018» (ΑΔΑ: ΨΙΛΤ465ΧΘΟ-ΗΣΞ) (Β΄2414).
12. Την παρ. 27 του άρθρου 1 της 23624/9.12.2016 Απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός της Γενικής Γραμματέως Κουρνέτα Ευρυδίκης του Παναγιώτη στο Υπουργείο Τουρισμού» (Β΄ 4008).
13. Την 12949/21.7.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού «Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και των καταχωρημένων μηχανογραφημένων αιτήσεων υποψηφίων, εξαγωγής αποτελεσμάτων και κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων για εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018» (ΑΔΑ: ΩΤΔΛ465ΧΘΟ- 2Σ0).
14. Την 12950/21.7.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού «Σύσταση Επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017 – 2018» (ΑΔΑ:6ΓΤΔ465ΧΘΟ-ΑΕΑ).
15. Το από 25.9.2017 Πρακτικό Διενέργειας Δειγματοληπτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών και των καταχωρημένων μηχανογραφημένων αιτήσεων υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2016- 2017 (Α.Π. εισερχ. 17873/25.9.2017).
16. Το από 2.10.2017 Πρακτικό της Επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017 (Α.Π. εισερχ. 18388/2-10-2017).
17. Το από 04.10.2017 Πρακτικό εξαγωγής αποτελεσμάτων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού και κατανομής των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα, εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018 (ΑΠ. εισερχ. 18612/4.10.2017).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την επικύρωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018 και την κατανομή των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής, σύμφωνα με το από 4.10.2017 Πρακτικό της Επιτροπής εξαγωγής αποτελεσμάτων και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες.

2. Οι αλφαβητικές ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων καταρτιζόμενων, όπως και η κατανομή των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και Εκπαιδευτική Μονάδα εισαγωγής, αναρτώνται α) στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr, www.mintour.gov.gr β) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα των Διευθυντών αυτών

3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλεγέντων υποχρεούνται να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 12672/18.7.2017 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018» (ΑΔΑ: ΩΞΣ4465ΧΘΟ- 9Μ1) στην Εκπαιδευτική Μονάδα που εισάγονται, σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήτοι από 6 Οκτωβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2017 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00.

4. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, τυχόν κενές θέσεις θα καλυφθούν ύστερα από νέα κατανομή των υπόλοιπων υποψηφίων, σύμφωνα με τον αριθμό μορίων και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Με Εντολή Υπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΝΕΤΑ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΙΕΚ


Αρ.Πρωτ.18038/26-09-2017/Υπουργείο Τουρισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δήμητρα Βασιλοπούλου
Τηλ.: 210 3736097
email: vasilopoulou_d(ΣΤΟ)mintour.gr

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018.

ΣΧΕΤ: Η 12672/18.7.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018» (ΑΔΑ ΩΞΣ4465ΧΘΟ-9Μ1).

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.4 του άρθρου 4 της 11802/27.7.2007 Απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 1547) και της ως άνω σχετικής Προκήρυξης, ανακοινώνουμε τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για την εισαγωγή τους στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018.

Οι αλφαβητικές καταστάσεις με τον αριθμό των μορίων των υποψηφίων καταρτιζομένων αναρτώνται
α) στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr , με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και
β) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης για τον αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε.

Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Τετάρτη 27.9.2017 έως και Παρασκευή 29.9.2017, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα, με αποδέκτη το Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, είτε μέσω fax ( 210 - 3736185).

Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 12950/21.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΓΤΔ465ΧΘΟ-ΑΕΑ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού «Σύσταση Επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017 – 2018.».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΝΕΤΑ

Συνοδευτικά αρχεία:
α. Κατάσταση Μορίων Υποψηφίων για ΙΕΚ Τουρισμού 2017-2018

Pin It