Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότηση Υποψηφιών Διευθυντών ΙΕΚ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/62088/12-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………»
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

26  
1.1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 14 
1.1.Α Διδακτορικό  9
1.1.Β Μεταπτυχιακό  6
1.1.Γ Δεύτερο Πτυχίο  5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως

1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)
 12 
1.2.Α Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
  4
1.2.Β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
  4
1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
  4

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 )

15  
Στα I.E.K.
(0,50 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση
  5
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η οποία δεν έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.
  5
Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5 και μετά τα πρώτα 8 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σύμφωνα με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών)
  5
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ17  
3.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14 
Στα Ι.Ε.Κ. (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
  6
Στα Ι.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής-Υποδιευθυντής)
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
  4
Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)
  4
3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 3 
Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ. ή σε Σ.Δ.Ε
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
  3

· Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

· Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ6  
4.1 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)  1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)  1,5
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)  2
4.1 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)  0,5
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)  0,75
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)  1
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)
4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 3 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ  3
Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015)
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ15  

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική εγκύκλιο με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης».

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1.Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2.Η διαδικασία περιλαμβάνει
α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά
(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 12/04/2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


 

 

Σ.Σ. Σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση έχουμε να παρατηρήσουμε τις εξής μεταβολές:

  • Αυξήθηκε η βαρύτητα των πρόσθετων σπουδών τείνοντας να προσεγγίσει το προηγούμενο σύστημα
  • Δίνετται υπέρμετρη βαρύτητα στο 2ο Πτυχίο που μοριοδοτείται πλέον με 5 μόρια, ενώ μεταπτυχιακό εκτός των επιθυμητών πεδίων ειδίκευσης μοριοδοτείται μόνο με 4 μόρια. Για πρώτη φορά συμβαίνει να μοριοδοτείται μεταπτυχιακός τίτλος λιγότερο από το 2ο πτυχίο.
  • Αυξάνονται οι μονάδες επιμόρφωσης, που πλεόν ανέρχονται σε 4 κατά αντικείμενο (όσο και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι άλλων πεδίων)
  • Η διδακτική εμπειρία και τα υπόλοιπα προσόνται παραμένουν ως είχαν
  • Αυξήθηκε η βαρύτητα της συνέντευξης από 10 σε 15 μόρια

 


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 2015


Αρ.Πρωτ.Κ1/116495/20-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4.Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
5.Το Π.Δ. 25/27-1-2015 (ΦΕΚ 21/Α’/27-1-2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6.Την αριθμ. 45834/Γ2 (ΦΕΚ 197 / 31-03-2015): Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7.Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185 / 19-06-2015): Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τα παρακάτω:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ20

 

 

1.1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

11

 

1.1.Α Διδακτορικό

 

 

8

1.1.Β Μεταπτυχιακό

 

 

5

1.1.Γ Δεύτερο Πτυχίο

 

 

3

· Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

· Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

· Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα

· Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως

1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)

 

9 
1.2.Α Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

1.2.Β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
  3

1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

  3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 )

15  

Στα I.E.K.
(0,50 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση

 

 

5

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η οποία δεν έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

 

 

5

Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5 και μετά τα πρώτα 8 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σύμφωνα με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών)

 

 

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

21 

 

3.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

18

 

Στα Ι.Ε.Κ. (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

Στα Ι.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής-Υποδιευθυντής)
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

  6

3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

3

 

Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ. ή σε Σ.Δ.Ε
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

· Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

· Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6  

4.1 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 2 
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

  2

4.1 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 1 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

  0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

  0,75
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 3 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

3

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015)

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10

 

 

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13,Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1.Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2.Η διαδικασία περιλαμβάνει
α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 16/07/2015 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.