ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Εκτύπωση  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.22/14482/Δ1/04-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: ΄Ελ.Εμμανουηλίδου (για Α/θμια)
Τηλ.: 210- 3442121
Πληροφορίες: Αρ.Παναγιώτου (για Β/θμια)
210- 3442271

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων μετά από μακρόχρονη απουσία τους ή εκλογή τους σε θέση αιρετών Ο.Τ.Α.».

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα αναπλήρωσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σε περίπτωση απουσίας του διευθυντή λόγω θεσμοθετημένων αδειών πέραν του διμήνου, όπως αναρρωτική άδεια, άδεια ανατροφής τέκνων κ.λ.π., η θέση του αναπληρώνεται όπως ορίζεται στις περ.Δ΄και Ε’ του άρθρου 11 Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’). Η εν λόγω αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Δ/5716/15-4-1988 Υπουργική Απόφαση. Επίσης, η απουσία διευθυντή λόγω υπηρέτησης σε θέσεις ευθύνης με απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. επιδέχεται αναπλήρωσης, όπως ορίζεται στην με αριθμ.120745/Δ2/5-10-2012 Υπουργική Απόφαση.

2. Η απουσία του διευθυντή λόγω άσκησης καθηκόντων σε συνδικαλιστικά όργανα ή σε θέσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄, εφόσον χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών, δεν επιδέχεται αναπλήρωσης, σύμφωνα με τις αριθμ.Φ.351.5/77/ 165375/ Δ1/29-12-2010, Φ.361.22/95/ 137769/Δ1/30-11-2011 και 87928(α)/Δ1/ 2.8.2011 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας. Ο εν λόγω εκπαιδευτικός διατηρεί τη σειρά του στον οικείο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τοποθετείται μετά τη λήξη της θητείας του σε κενή και κενούμενη θέση, για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας (31-7-2015), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς των πινάκων επιλογής. Στη θέση του τοποθετείται ο επόμενος κατά σειρά εγγραφής υποψήφιος στον αξιολογικό πίνακα, με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις του.

Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ.326/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., οι αποδεχόμενοι θέσεις αιρετών Ο.Τ.Α., στους οποίους χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας τους, παραιτούνται αυτοδίκαια από τα διοικητικά τους καθήκοντα, χωρίς υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν.3852/2010.

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Εκτύπωση