ΦΕΚ 1/2010 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1/2010
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1
8 Ιανουαρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1120/Η (1)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ −
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις;

1. Των άρθρων 81 παρ. 1 και 83 του Συντάγματος.

2. Των άρθρων 16 παρ.5, 26 και 29Α του Ν 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).

3. Του Π.Δ.147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 56), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Π.Δ.274/1989 «Οργάνωση υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 130), ως ισχύει.

5. Του Π.Δ.132/1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού», ως ισχύει.

6. Του Π.Δ. 386/1991 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 139)

7. Του άρθρου 3 του Ν 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), με το οποίο η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

8. Του άρθρου 33 του Ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ Α’ 199), με το οποίο η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης».

9. Του Π.Δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 116), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Του άρθρου 19 του Ν 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α 159) και Π.Δ. 332/1993 «Υπηρεσία μεταπτυχιακών σπουδών και Ερευνας Υπ. Παιδείας» (ΦΕΚ Α΄ 142).

11. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 48/2000 «Σύσταση Δ/νσης Οργάνωσης Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 43).

12. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

13 Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 214).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παραμένουν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που αναφέρονται:

1. Στον ειδικότερο καθορισμό της γενικής πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Πολιτικής, στο στρατηγικό σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής και στην εποπτεία της εφαρμογής της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς.

2. Στη νομοθετική πρωτοβουλία και τις άλλες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

3. Στην εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ε.Ε. και τους Διεθνείς Οργανισμούς, η οποία και σε περίπτωση κωλύματος ορίζει εκπρόσωπό της.

4. Στην αποδοχή γνωμοδοτήσεων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή των γνωμοδοτήσεων των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

5 Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» και κάθε άλλης υπηρεσίας ή φορέα διαχείρισης ή εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή Πρωτοβουλιών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

6 Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους Ειδικούς Λογαριασμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

7 Στην εποπτεία και συντονισμό της δράσης της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και του Εθνικου Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ).

8. Στην εποπτεία και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε Σ.Ε.Τ.).

9. Σε όσες άλλες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται στους Υφυπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν:

1. Στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικούν Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10. Στη Διεύθυνση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.

11. Στην Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του αντίστοιχου Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.

12. Στη Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Διά βίου Μάθησης.

13. Στη Διεύθυνση Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης.

14. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομής της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης.

Όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, με το παρόν άρθρο, ασκούνται αποκλειστικά από αυτήν, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στις παραγράφους 3, 5 και 13 του παρόντος άρθρου, που ασκούνται παράλληλα και από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3

Στον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιωάννη Πανάρετο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν:

1. Στη Διεύθυνση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

2. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

3. Στη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

4. Στη Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης

5. Στη Διεύθυνση Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

6. Στο Ανεξάρτητο Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

7. Στη Διεύθυνση θεμάτων Σπουδάζουσας Νεότητας και Εξωσχολικών Οργανώσεων.

8. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.

9. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιωάννη Πανάρετο με το παρόν άρθρο, ασκούνται αποκλειστικά από αυτόν, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, που ασκούνται παράλληλα και από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άρθρο 4

1. Στις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον καθένα από τους δύο Υφυπουργούς Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, περιλαμβάνονται και αυτές του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, της πρότασης για την έκδοση κανονιστικών και ατομικών διαταγμάτων, της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών αποφάσεων, καθώς και της συνυπογραφής διαταγμάτων και αποφάσεων που ανάγονται σε αντικείμενα αρμοδιοτήτων που ανατίθενται αντιστοίχως στον καθένα και εκδίδονται από κοινού με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

2. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Υφυπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετο, με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης αντίστοιχα, εξαιρούνται και επιφυλάσσονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αυτές που αφορούν:

α. Στον διορισμό των διοικήσεων όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών,

β. Στη συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Επιτροπών,

γ. Στην κατανομή θέσεων προσωπικού κατά υπηρεσιακή μονάδα,

δ. Στο διορισμό, πρόσληψη, απόσπαση και μετάταξη και τοποθέτηση του κάθε Φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

ε. Στην σύσταση, αναδιάρθρωση και κατάργηση των Ειδικών Γραμματειών του Υπουργείου και τον ορισμό των Ειδικών Γραμματέων.

Άρθρο 5

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1/2010 περί καθορισμού αρμοδιοτήτων υφυπουργών Υπουργείου Παιδείας


Εκτύπωση