ΦΕΚ 1377/2012 Ωρολόγιο πρόγρμμα σπουδών Α τάξης ΕΠΑΛ (καταργήθηκε)

ΦΕΚ 1377/2012
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1377
27 Απριλίου 2012

Αριθμ. 42790/Γ2
Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών της Α΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. όπως καθορίστηκε με την υπ’αριθμ. 73030/30−06−2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2132 Β

Παρατηρήσεις

Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2211/2013

Λήψη

του ΦΕΚ 1377/2012 με το αριθμ.42790/Γ2

Μαρούσι, 12 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Ημερομηνία εκτύπωσης: 04-06-2020
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/2073-fek-1377-2012-wrologio-programma-a-epal