ΦΕΚ 4294/2016 : Αποζημίωση απασχολούμενων στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας --

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 4294/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4294
30 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμ. 222807/Β1/
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Μετάβαση

στο άρθρο με την τρέχουσα κατάσταση οικονομικής αποζημίωσης, ανάλογα με το είδος απασχόλησης, στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Περιεχόμενα

ορίζεται η οικονομική αποζημίωση κάθε απασχολούμενου ανάλογα με τη θέση απασχόλησης, στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Καταργούνται

Οι με αριθμό 2/30147/0022/10-5-2012 (ΦΕΚ 1696/τ.Β΄/2012) και 2/55604/0022/10-8-2012 αποφάσεις (ΦΕΚ 2401/τ.Β΄/2012) καταργούνται.

Λήψη

του πλήρες εγγράφου στο ΦΕΚ 4294/2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Εκτύπωση