ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Ορισμός Αρμοδίου για Σύναψη Συμβάσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ) ΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2134/2011 - Αρ.98301/Δ4)

Αρ.Πρωτ.98301/Δ4/01-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄ & Β΄
Πληροφορίες: Ε.Μπόμπολα
Τηλέφωνο: 210 344 2254
Φαξ: 210 344 2256 & 210 344 2365
e-mail: t09dypd(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/ καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη την επικράτεια.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 63/2005.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 35 του Ν.3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2008.

3. Την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 τΑ΄/ 22-08-2011).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ΝΔ 572/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3748/2009, ιδίως το υπό στοιχείο (γ) χωρίο.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού .

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε, από 1ης Σεπτεμβρίου 2011, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Π/βάθμιας κ΄ Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση