ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Διακίνηση Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ 2016

Αρ.Πρωτ.Φ.251/75366/Α5/11-05-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 210-3442702-3
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ: Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2016.

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων μας, σας ενημερώνουμε ότι η συσκευασία και διακίνηση των γραπτών από τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.), προς τα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) θα γίνει ως εξής:

1. Οι Επιτηρητές κατά την παράδοση των γραπτών από τους εξεταζόμενους και παρουσία του εξεταζομένου επικαλύπτουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία που αναφέρονται στο πάνω εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου. Κατά την επικόλληση του αδιαφανούς αυτοκόλλητου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το μέρος που έχει την κόλλα να επικολλάται πάνω στην οικεία γραμμοσκίαση. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό. Αν το τμήμα που έχει την κόλλα επικολληθεί λανθασμένα πάνω στα ατομικά στοιχεία, δημιουργείται κατά την αποκόλληση πρόβλημα αναγνώρισης της ταυτότητας του γραπτού. Πριν την επικόλληση του αυτοκόλλητου οι επιτηρητές διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού) παραδίδουν άμεσα με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης τα γραπτά, τα απουσιολόγια και τις καταστάσεις παρόντων-απόντων στη Λυκειακή Επιτροπή.

2. Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει κατά την παραπάνω διαδικασία τα γραπτά ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ- Β΄ από όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε ένα δέμα ή σε δύο δέματα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες, καθώς και τα απουσιολόγια. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη. Διευκρινίζεται για άλλη μία φορά ότι όλα τα γραπτά του κάθε Ε.Κ. θα διακινηθούν προς την ΕΕΔΔΕ και πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν στο τελικό δέμα ευδιάκριτα την ένδειξη ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Γενικά για τη συσκευασία και αποστολή των γραπτών, χρησιμοποιούμε:
- Υποφακέλους για κάθε μάθημα
- Πακέτα για ημερήσια-εσπερινά
- 1 ή 2 τελικό/ά δέμα/τα για το ΝΕΟ/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:

α) Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε 1 τελικό δέμα, αν υπάρχουν υποψήφιοι ΜΟΝΟ του ΝΕΟΥ συστήματος ή σε 2 τελικά δέματα, αν υπάρχουν υποψήφιοι και του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος (1 δέμα για το ΝΕΟ και 1 δέμα για το ΠΑΛΑΙΟ). Το/τα δέμα/τα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφεται ο τίτλος του Λυκείου-Ε.Κ., η φράση ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος, δηλαδή η ΕΕΔΔΕ. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Λυκειακών Επιτροπών στην καλή συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύονται τα γραπτά δοκίμια και να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των γραπτών δοκιμίων κατά τη μεταφορά τους.

Ειδικά και μόνο για τις Δ/νσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο περίβλημα του κάθε δέματος εκτός από τον τίτλο του Λυκείου-Ε.Κ. θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο «Καλλικρατικός» ΔΗΜΟΣ, στον οποίο εδρεύει το Ε.Κ. και η Δ/νση Δ.Ε.

Παράδειγμα αναγραφής στο τελικό δέμα:

Ε.Κ.: 1ο ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ημερομηνία :16-5-2016 - αριθμός γραπτών 98 ημερήσια + 12 εσπερινά = σύνολο 110
προς : την ΕΕΔΔΕ Ανατολικής Αττικής
(Δεν θα αναγράφονται στο τελικό δέμα τα Λύκεια προέλευσης, αλλά ΜΟΝΟ το Ε.Κ.).

Αν στο ίδιο Ε.Κ. εξετάζονται και υποψήφιοι του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος, θα φτιαχτεί και 2ο τελικό δέμα:
Ε.Κ.: 1ο ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ημερομηνία :16-5-2016 - αριθμός γραπτών 6 ημερήσια + 2 εσπερινά = σύνολο 8
προς : την ΕΕΔΔΕ Ανατολικής Αττικής
(Δεν θα αναγράφονται στο τελικό δέμα τα Λύκεια προέλευσης, αλλά ΜΟΝΟ το Ε.Κ.).

β) Αν στο συγκεκριμένο Ε.Κ. εξετάζονται υποψήφιοι και από ημερήσια και από εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ ή/και ΕΠΑΛ-Β΄), τότε το τελικό δέμα περιέχει 2 πακέτα γραπτών ανά τύπο Λυκείου (1 πακέτο για τα ημερήσια και 1 πακέτο για τα εσπερινά), σε καθένα πακέτο από τα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών για τα ημερήσια και για τα εσπερινά αντίστοιχα και ο αριθμός των γραπτών ανά Λύκειο προέλευσης. Ο αριθμός των γραπτών ανά Λύκειο προέλευσης θα γράφεται πάνω στα 2 πακέτα και όχι στο τελικό δέμα.

γ) Σε κάθε περίπτωση (α΄ και β΄ ανωτέρω) τα γραπτά του δέματος (περίπτωση α) ή κάθε πακέτου (περίπτωση β) θα είναι ήδη χωρισμένα σε υποφακέλους ανά μάθημα. Σε κάθε υποφάκελο θα αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και ο αριθμός των γραπτών ανά μάθημα.

Τα μαθήματα

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ομάδας Θετικών Σπουδών και Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής για το ΝΕΟ σύστημα, θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και για το τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά ομάδα προσανατολισμού Επίσης θα εκτυπώνονται διαφορετικά παρουσιολόγια.

Επίσης τα μαθήματα

- ΦΥΣΙΚΗ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα,
θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά κατεύθυνση, (θα εκτυπώνονται διαφορετικά παρουσιολόγια), τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και στο τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά κατεύθυνση.

Ανακεφαλαιωτικά : τα γραπτά θα χωριστούν κατά μάθημα (υποφάκελοι), μετά ανά ημερήσιο – εσπερινό (2 πακέτα), και στο τέλος όλα θα μπουν σε 1 δέμα για το ΝΕΟ και σε 1 δέμα για το ΠΑΛΑΙΟ (αν υπάρχουν υποψήφιοι) ανά Ε.Κ.

Συγκεκριμένα παραθέτουμε αναλυτικά παραδείγματα περιγράφοντας τα στάδια ταξινόμησης των γραπτών δοκιμίων σε δέματα, πακέτα και υποφακέλους.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟ με ΝΕΟ σύστημα

Αν πχ. στο Ε.Κ. εξετάζονται 2 ημερήσια, θα έχουμε 1 δέμα με υποφακέλους ανά μάθημα.

Αν στο Ε.Κ. εξετάζονται 1 ημερήσιο και 1 εσπερινό, θα έχουμε 1 δέμα με 2 πακέτα (1 για το ημερήσιο και 1 για το εσπερινό) και το κάθε πακέτο θα περιέχει υποφακέλους ανά μάθημα.

Αν στο Ε.Κ. εξετάζονται 2 ημερήσια και 1 εσπερινό, θα έχουμε 1 δέμα με 2 πακέτα (1 για τα ημερήσια και 1 για το εσπερινό) και το κάθε πακέτο θα περιέχει υποφακέλους ανά μάθημα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ με Νέο και Παλαιό:

Παράδειγμα 1: Ε.Κ. με 1 ΓΕΛ που έχει υποψηφίους και ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ.

Χωρίζονται τα γραπτά σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ

και
α) τα γραπτά του ΝΕΟΥ χωρίζονται σε υποφακέλους ανά μάθημα
β) τα γραπτά του ΠΑΛΑΙΟΥ χωρίζονται σε υποφακέλους ανά μάθημα

και
α) οι υποφάκελοι του ΝΕΟΥ μπαίνουν σε 1 τελικό δέμα με την ένδειξη ΝΕΟ
β) οι υποφάκελοι του ΠΑΛΑΙΟΥ μπαίνουν σε 2ο τελικό δέμα με την ένδειξη ΠΑΛΑΙΟ

Παράδειγμα 2 : Ε.Κ. με 2 Ημερήσια ΓΕΛ με ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ και 1 Εσπερινό ΓΕΛ με ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ

Χωρίζονται τα γραπτά σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ και (φτιάχνουμε υποφακέλους)

α) τα γραπτά των 2 ΝΕΩΝ Ημερήσιων ΓΕΛ χωρίζονται σε υποφακέλους ανά μάθημα (μπορεί να είναι κοινοί υποφάκελοι και για τα 2 ΓΕΛ)

β) τα γραπτά του 1 ΝΕΟΥ Εσπερινού ΓΕΛ χωρίζονται σε υποφακέλους ανά μάθημα

γ) τα γραπτά των 2 ΠΑΛΑΙΩΝ Ημερήσιων ΓΕΛ χωρίζονται σε υποφακέλους ανά μάθημα (μπορεί να είναι κοινοί υποφάκελοι και για τα 2 ΓΕΛ)

δ) τα γραπτά του 1 ΠΑΛΑΙΟΥ Εσπερινού ΓΕΛ χωρίζονται σε υποφακέλους ανά μάθημα

και (φτιάχνουμε πακέτα)
α) οι υποφάκελοι (α) θα μπουν σε 1 πακέτο Ημερήσια ΓΕΛ ΝΕΟ (και τα 2 ΓΕΛ)
β) οι υποφάκελοι (β) θα μπουν σε 1 πακέτο Εσπερινά ΓΕΛ ΝΕΟ
γ) οι υποφάκελοι (γ) θα μπουν σε 1 πακέτο Ημερήσια ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ (και τα 2 ΓΕΛ)
δ) οι υποφάκελοι (δ) θα μπουν σε 1 πακέτο Εσπερινά ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ

και (φτιάχνουμε δέματα)
τα 2 πακέτα α+β θα μπουν σε 1 τελικό δέμα με την ένδειξη ΝΕΟ
τα 2 πακέτα γ+δ θα μπουν σε 2ο τελικό δέμα με την ένδειξη ΠΑΛΑΙΟ.

Επισημαίνεται ότι τα Β.Κ. μετά την παραλαβή των δεμάτων θα πρέπει να διαχωρίζουν τα πακέτα που περιέχουν γραπτά ημερησίων από τα πακέτα που περιέχουν γραπτά εσπερινών προκειμένου να βαθμολογηθούν αντίστοιχα.

3. Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή - σύνδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στην οικεία ΕΕΔΔΕ. Κατά τη μεταφορά ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από Αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από συνεννόηση με τον οικείο Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης.

4. Η ΕΕΔΔΕ, μετά τη συγκέντρωση όλων των γραπτών από όλα τα Ε.Κ. της περιοχής της τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής που θα σας αποσταλεί. Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων προς τα Β.Κ. θα γίνει ΜΟΝΟ με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ . Σε περιοχές που δεν υπάρχει ξεχωριστό κατάστημα ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ (ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) , η διακίνηση θα γίνει μέσω των τοπικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ, αλλά πάλι με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να γίνει εκτάκτως χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς, και εφόσον η αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μας έχει ήδη ενημερώσει ότι κατ΄εξαίρεση τα γραπτά της θα διακινηθούν με άλλο τρόπο. Σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις η διακίνηση θα γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μεταφορικό μέσο με συνοδεία πάντοτε του εκπροσώπου–συνοδού της ΕΕΔΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και παράδοσή τους στο οικείο Β.Κ.

Στην περίπτωση που για αντικειμενικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους είναι αδύνατη η συγκέντρωση από την ΕΕΔΔΕ των γραπτών από όλα τα Λύκεια-Ε.Κ. αρμοδιότητάς της (π.χ. νησιωτικές περιοχές) και η αποστολή τους αυθημερόν στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, η διακίνηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής απ’ ευθείας στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο με ένα από τους ανωτέρω τρόπους μεταφοράς (δηλαδή με ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ή εκτάκτως με εκπρόσωπο-συνοδό) κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΔΔΕ.

Αν σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατη η μεταφορά αυθημερόν, τότε καλείται η υπηρεσία των ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ στην οποία και θα παραδίδονται τα δέματα, προκειμένου να τα μεταφέρει από το Ε.Κ. στην ΕΕΔΔΕ ή στο Βαθμολογικό Κέντρο. Η υπηρεσία αυτή θα αναλάβει και τη φύλαξή τους στο χρηματοκιβώτιο των ΕΛΤΑ κατά το χρόνο που λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών είναι αδύνατη η διακίνησή τους. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας διακίνησης ή με άλλον τρόπο φύλαξης των γραπτών, με ευθύνη της ΕΕΔΔΕ ή της ΛΕΕ τα γραπτά μπορεί να φυλάσσονται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, και η ΕΕΔΔΕ ή η ΛΕΕ θα φροντίζει την επόμενη ημέρα να διακινήσει τα γραπτά.

5. Εφόσον η μεταφορά των γραπτών έγινε εκτάκτως με συνοδό καθηγητή, κατά την παραλαβή των γραπτών από το Β.Κ. ανοίγονται τα σχετικά δέματα παρουσία του συνοδού καθηγητή, και γίνεται καταμέτρηση των τετραδίων που παραλαμβάνονται. Συντάσσεται δε σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των δεμάτων που παραλήφθηκαν και εφόσον ο αριθμός των τετραδίων δεν συμφωνεί με τον αριθμό που αναγράφεται στο κάθε δέμα επισημειώνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που μονογράφεται τόσο από το συνοδό όσο και από τον παραλήπτη του Β.Κ. Είναι αυτονόητο ότι ο συνοδός δεν έχει καμία ευθύνη για την τυχόν έλλειψη τετραδίου από δέμα, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (π.χ. καταστροφή δέματος κατά τη μεταφορά), απλώς με την παρουσία του επιβεβαιώνεται η σωστή καταμέτρηση στο Β.Κ.

Συνιστάται όπως η μεταφορά δεμάτων από τις ΕΕΔΔΕ προς τα Β.Κ. να γίνεται μέσα σε σάκκους μεταφοράς ή χαρτοκιβώτια επιμελώς συσκευασμένα. Γενικότερα, παρακαλείσθε τα τελικά δέματα να μην υπερβαίνουν τα 20 κιλά το καθένα, ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταφορά τους.

Διευκρινίζεται ότι όλη η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται και στα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Β΄, στα μαθήματα που εξετάζονται σε θέματα κοινά με τους υποψηφίους ΓΕΛ. Είναι ευνόητο ότι τα γραπτά δοκίμια των ΕΠΑΛ-Β΄ δεν θα έχουν κανένα απολύτως διακριτικό σε σχέση με τα υπόλοιπα γραπτά και θα αντιμετωπίζονται όπως τα γραπτά των ΓΕΛ.

6. Για τη διαδικασία αποστολής με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ παρακαλείται η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να ανταποκριθούν στα αιτήματα των αρμοδίων προέδρων των ΕΕΔΔΕ ή Λυκειακών Επιτροπών για τη μεταφορά των γραπτών δοκιμίων από 16-5-2016 μέχρι και αρχές Ιουλίου περίπου. Οι συγκεκριμένες ημέρες παράδοσης γραπτών στα ΕΛ.ΤΑ θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους Προέδρους των ΕΕΔΔΕ ή Λυκειακών Επιτροπών, χωρίς να αποκλείεται να παραδίδονται όλες τις ημέρες (συνήθως πλην Κυριακής). Παρακαλούνται επίσης οι Διοικήσεις των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ Α.Ε. και των ΕΛ.ΤΑ να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, ώστε να δίδεται προτεραιότητα στη μεταφορά των γραπτών, η οποία να ολοκληρώνεται αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη μεθεπόμενη ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

7. Για την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ ο κωδικός χρέωσης για το έτος 2016 είναι ο «001021-00-113995»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ