ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Καταστάσεις Παρόντων - Απόντων 2016

Pin It

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ-Β 2016

Αρ.Πρωτ.Φ.251/75357/Α7/11-05-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Α
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος 210-3442702
Ευαγ. Γκούφας 2103442099
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ: 1) Καταστάσεις παρόντων – απόντων των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) Μαΐου 2016 με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
2) Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες.

1) Καταστάσεις παρόντων-απόντων.

Α) Οι καταστάσεις των εξεταζομένων κατά Λύκειο και μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επισημείωση των παρόντων και απόντων, θα τυπωθούν από τα Λύκεια με βάση την επιλογή «Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Πανελλαδικές Εξετάσεις -> Παρουσιολόγιο Πανελλαδικών Εξετάσεων» από το Π.Σ. myschool. Αν υπάρχουν υποψήφιοι μόνο του ΝΕΟΥ συστήματος, θα εκτυπωθεί μία σειρά καταστάσεων. Αν υπάρχουν υποψήφιοι και του ΝΕΟΥ και του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος, θα εκτυπωθούν δύο σειρές καταστάσεων, μία για το ΝΕΟ και μία για το ΠΑΛΑΙΟ.

Επειδή οι ημέρες που απομένουν μέχρι την έναρξη των εξετάσεων είναι πολύ λίγες, παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ να φροντίσουν ώστε να εκτυπωθούν, ως παραπάνω, οι καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για παρουσιολόγιο και να ελεγχθεί η ορθότητά τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο του παρουσιολογίου των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά μάθημα, ώστε να συμφωνεί με τα στοιχεία των αιτήσεων-δηλώσεων με τις οποίες οι υποψήφιοι επέλεξαν τα μαθήματα που θα εξετασθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα παραπάνω αρχεία, στα οποία θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος περισσότερο από μια φορά, πρέπει να συμφωνούν με τα αρχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση. Στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται μόνο όσοι δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β) Στις ανωτέρω καταστάσεις που θα εκτυπωθούν για να χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των τελειοφοίτων απορριφθέντων της τελευταίας τάξης που δήλωσαν στην αρχή της χρονιάς ότι θα προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Μαΐου χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο και οι οποίοι έκαναν αίτηση–δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρόκειται για ελάχιστους υποψηφίους που εμπίπτουν στο ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Γ) Οι Διευθυντές των ΓΕΛ, των οποίων οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Εξεταστικό Κέντρο (Ε.Κ.) διαφορετικό από το Λύκειό τους, αποστέλλουν στους Διευθυντές των αντίστοιχων Ε.Κ., σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά τις καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια των εξεταζομένων για κάθε ημέρα εξέτασης. Τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των αιτήσεων – δηλώσεων των υποψηφίων και με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Δ) Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) αποστέλλουν στους Διευθυντές των ΓΕΛ, τα οποία έχουν ορισθεί ως Ε.Κ. για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄), σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά τις καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια των εξεταζομένων της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ για κάθε ημέρα εξέτασης, οι οποίες δημιουργούνται από την επιλογή «Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Πανελλαδικές Εξετάσεις -> Παρουσιολόγιο Πανελλαδικών Εξετάσεων» από το Π.Σ. myschool. Τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των αιτήσεων – δηλώσεων των υποψηφίων και με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας. Όλοι αυτοί οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ-Β΄ εξετάζονται με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

2) Κατανομή των μαθητών στις αίθουσες.

Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά Νέο-Παλαιό σύστημα. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα διαχωριστούν κατά Λύκειο, κατά μάθημα και αλφαβητικά για το Νέο σύστημα και αντίστοιχα για το Παλαιό σύστημα. Επειδή οι υποψήφιοι του Παλαιού συστήματος είναι ελάχιστοι, αυτοί θα διαχωριστούν και θα τοποθετηθούν είτε στην τελευταία αίθουσα (αν είναι λίγοι) είτε σε επιπλέον αίθουσα (αν είναι αρκετοί). Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ-Β΄ είναι υποψήφιοι του Παλαιού συστήματος. Επομένως, μετά το διαχωρισμό σε ΝΕΟ-ΠΑΛΑΙΟ, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες στα Ε.Κ. θα γίνεται πρώτα κατά Λύκειο προέλευσης και μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά.

Τα μαθήματα
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ομάδας Θετικών Σπουδών και Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής για το ΝΕΟ σύστημα,
θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και στο τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά ομάδα. Επίσης θα εκτυπώνονται διαφορετικά παρουσιολόγια.

Επίσης τα μαθήματα
- ΦΥΣΙΚΗ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα,
θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά κατεύθυνση, τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και στο τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά κατεύθυνση.

Εφόσον έχει ορισθεί σε συγκεκριμένο E.K. να εξετάζονται και υποψήφιοι άλλου ΓΕΛ, οι υποψήφιοι αυτοί τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα κατά ΓΕΛ. Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων, αυτοί τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ενός Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του επόμενου Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια, αφού πρώτα τακτοποιηθούν κατά Λύκειο, κατανέμονται κατά μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω.

Σε Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα, στην είσοδο της οποίας να υπάρχει ευδιάκριτη ένδειξη. Εκτός και αν πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων από εσπερινό ΓΕΛ, οπότε τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ημερήσιου Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του εσπερινού Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο αλλά και να μη δημιουργηθεί σύγχυση στη διανομή των θεμάτων. Στα Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, αν τα θέματα διαφοροποιούνται, θα αποσταλούν ξεχωριστές σειρές θεμάτων (άλλη για τα ημερήσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ και άλλη για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), με σαφέστατη διάκριση σε κάθε σελίδα τους, εκτός αν τα θέματα είναι απολύτως κοινά για τους υποψηφίους Γ΄ και Δ΄ τάξης, οπότε θα αποσταλεί μία σειρά ΚΟΙΝΩΝ θεμάτων με ανάλογη σήμανση σε κάθε σελίδα.

Επίσης, κατά την αποστολή των θεμάτων, πάνω σε αυτά θα υπάρχει σαφής διάκριση, αν πρόκειται για θέματα του ΝΕΟΥ ή του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος, ή αν είναι ΚΟΙΝΑ θέματα για ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντιπαραβολή, συρραφή και διανομή των θεμάτων, ώστε κάθε υποψήφιος να πάρει τα ανάλογα θέματα (ΝΕΟΥ ή ΠΑΛΑΙΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ), κάτι που θα επιτευχθεί ΜΟΝΟ αν έχουν τακτοποιηθεί οι υποψήφιοι σωστά στις αίθουσες.

Παραδείγματα για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες.

Παράδειγμα 1: Ε.Κ. με 1 ΓΕΛ μόνο ΝΕΟ σύστημα : οι υποψήφιοι χωρίζονται κατά μάθημα και μετά αλφαβητικά.

Παράδειγμα 2 : Ε.Κ. με 1 ΓΕΛ με ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα : οι υποψήφιοι διαχωρίζονται πρώτα σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
α) Οι υποψήφιοι του ΝΕΟΥ κατανέμονται στις αίθουσες κατά μάθημα και μετά αλφαβητικά.
β) Οι υποψήφιοι του ΠΑΛΑΙΟΥ χωρίζονται κατά μάθημα και μετά αλφαβητικά και θα τοποθετηθούν είτε στην τελευταία αίθουσα (αν είναι λίγοι) είτε σε επιπλέον αίθουσα (αν είναι αρκετοί).

Παράδειγμα 3 : Ε.Κ. με 2 ΓΕΛ με ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα : οι υποψήφιοι διαχωρίζονται πρώτα σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
α) Οι υποψήφιοι του ΝΕΟΥ χωρίζονται στα 2 ΓΕΛ προέλευσης και μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά.
β) Οι υποψήφιοι του ΠΑΛΑΙΟΥ χωρίζονται στα 2 ΓΕΛ προέλευσης και μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά και θα τοποθετηθούν είτε στην τελευταία αίθουσα (αν είναι λίγοι) είτε σε επιπλέον αίθουσα (αν είναι αρκετοί).

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και βοηθητικά. Ωστόσο, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ότι:

Α) σε όλα τα τετράδια θα κολληθούν τα σωστά αριθμητήρια (ΝΕΟ-ΠΑΛΑΙΟ σύστημα) και ανάλογα με το Λύκειο προέλευσης (τα αριθμητήρια φέρουν το λεκτικό του Λυκείου προέλευσης)

Β) όλοι οι υποψήφιοι θα πάρουν τα σωστά θέματα (ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

Γ) θα διευκολύνεται ο διαχωρισμός των γραπτών σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, αφού στο τέλος το Ε.Κ. θα πακετάρει ξεχωριστά τα γραπτά του ΝΕΟΥ και ξεχωριστά τα γραπτά του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος.

Οι κκ. Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ και οι Πρόεδροι των ΛΕΕ, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄, παρακαλούνται να μεριμνήσουν προσωπικά για την πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It