edu.klimaka.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Α 2014 --

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Α 2013

Αρ.Πρωτ.Φ.151/76278/Β6/16-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : - Π.Τσόκα - Γ. Νταραγιάννης
Τηλέφωνο : 210-3442647 210-3442696
FAX : 210-3442077

ΘΕΜΑ: Διακίνηση γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων ΕΠΑΛ Α΄ έτους 2014
Σχετ: Η με αρίθμ.Φ.151/65591/Β6/29-04-2014 / ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΙΞΞ, εγκύκλιος μας «Πανελλήνιες εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) στα μαθήματα ειδικότητας, έτους 2014».

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΙΞΞ), σας ενημερώνουμε ότι η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) από τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.), στα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ) θα γίνει ως εξής:

1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε μαθήματος στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού) οι επιτηρητές παραδίδουν άμεσα με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης τα γραπτά, τα απουσιολόγια και τις καταστάσεις παρόντων-απόντων στην Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου.

2. Η Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, αφού συγκεντρώσει τα γραπτά ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ από όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες.

Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη.

Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:

α) Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε δέμα. Το δέμα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφεται ο τίτλος του Ε.Κ., η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος (η ταχυδρομική διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας του τόπου που έχει οριστεί για την παράδοση του δέματος από τον οικείο επόπτη εξετάσεων καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου παραλαβής). Η Επιτροπή του Ε.Κ. παρακαλείται να μεριμνήσει για την καλή συσκευασία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η προστασία των γραπτών δοκιμίων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλλοίωσής τους κατά τη μεταφορά.

β) Στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, το δέμα περιέχει 2 πακέτα γραπτών ανά τύπο Λυκείου (1 για τα ημερήσια και 1 για τα εσπερινά), σε καθένα από τα οποία αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών για τα ημερήσια και για τα εσπερινά αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι στα Β.Κ. μετά την παραλαβή των δεμάτων θα πρέπει να διαχωρίζονται τα πακέτα που περιέχουν γραπτά ημερησίων από τα πακέτα που περιέχουν γραπτά εσπερινών, προκειμένου να βαθμολογηθούν αντίστοιχα.

3.Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο Πρόεδρος του Εξεταστικού Κέντρου παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή - σύνδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στον οικείο επόπτη εξετάσεων. Κατά τη μεταφορά, ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από Αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από συνεννόηση με τον οικείο Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης.

4. Ο επόπτης εξετάσεων, μετά τη συγκέντρωση όλων των γραπτών από όλα τα Ε.Κ. της περιφέρειάς του, τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής που θα σας αποσταλεί. Η αποστολή γίνεται μέσω της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε».

Στην περίπτωση που οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και την ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, σε συνεννόηση με τον επόπτη εξετάσεων, να αποστείλει απευθείας στον πρόεδρο του οικείου Β.Κ τους φακέλους με τα γραπτά.

Στις περιπτώσεις που η αυθημερόν μεταφορά είναι αδύνατη, λόγω συγκοινωνιακών ή άλλων συνθηκών, τότε τα γραπτά θα πρέπει να συγκεντρώνονται αυθημερόν με τη φροντίδα των προέδρων των οικείων Ε.Κ. και των εποπτών και να ασφαλίζονται, έτσι ώστε να μην είναι εφικτή οποιαδήποτε προσέγγισή τους από οποιονδήποτε και η αποστολή τους να γίνεται μαζί με τα γραπτά της αμέσως επόμενης ημέρας. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας διακίνησης ή με άλλον τρόπο φύλαξης των γραπτών, αυτά μπορούν να φυλάσσονται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

5α. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με «αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) που εξετάζονται γραπτά (βάσει της με αριθ. Φ.151/73342/Β6/12-05-2014 /ΑΔΑ: ΒΙΦ29-3ΝΞ, εγκυκλίου μας), στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) που έχουν ορισθεί, θα διαβιβαστούν με τη φροντίδα των οικείων Προέδρων στα αντίστοιχα Β.Κ. στα οποία και θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια της ίδιας Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης.

. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με «αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) που εξετάζονται προφορικά (βάσει της με αριθ. Φ.151/73342/Β6/12-05-2014 /ΑΔΑ: ΒΙΦ29-3ΝΞ, εγκυκλίου μας), στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) ή σε επιτροπές των Β.Κ. που λειτουργούν ειδικά για το σκοπό αυτό, αφού γίνει η καταχώριση της βαθμολογίας (συμπεριλαμβανομένου και του οπτικού ελέγχου), θα πρέπει να ταξινομηθούν κατά Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος και να διαβιβαστούν με τη φροντίδα των οικείων Προέδρων στα Β.Κ. όπου θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια της αντίστοιχης Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης. Κάθε ταξινομημένο δέμα θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και συσκευασμένο κατάλληλα και θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ολοκλήρωσης οπτικού ελέγχου των βαθμολογιών με υπογραφή από τον πρόεδρο του Ε.Ε.Κ. Διευκρινίζεται ότι η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων των Ε.Ε.Κ. προς τα Β.Κ. Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης θα γίνει με τη φροντίδα των οικείων Προέδρων μέσω της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

6. Για τη διαδικασία αποστολής με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ παρακαλείται η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να ανταποκριθούν στα αιτήματα των αρμοδίων εποπτών ή προέδρων εξεταστικών κέντρων για τη μεταφορά των γραπτών δοκιμίων ΕΠΑΛ από 29 Μαΐου μέχρι και 19 Ιουνίου 2014. Οι συγκεκριμένες ημέρες παράδοσης γραπτών στα ΕΛ.ΤΑ και ο τόπος από τον οποίο θα τα παραλαμβάνουν, θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους επόπτες ή τους Προέδρους των Εξεταστικών κέντρων, κατά περίπτωση, χωρίς να αποκλείεται να παραδίδονται όλες τις ημέρες πλην Κυριακής. Παρακαλείται επίσης η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να δίδεται προτεραιότητα στη μεταφορά των γραπτών, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη μεθεπόμενη ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

Συνιστάται η μεταφορά δεμάτων προς τα Β.Κ. να γίνεται μέσα σε σάκους μεταφοράς ή χαρτοκιβώτια επιμελώς συσκευασμένα.

7.Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να συνδράμει στη διακίνηση ή τη φύλαξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ, από 29 Μαΐου μέχρι και 19 Ιουνίου 2014, εφόσον το ζητήσουν οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δ.Ε από τις κατά τόπους Αστυνομικές Δ/νσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ