ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ.Πρωτ.606/757/65176/01-09-2014

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων 2014-2015».

ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) Ν.4186 (ΦΕΚ Α΄193/17-09-2013).
β) Η με αριθ. 139696/Δ4/01-10-2013 Y.A. Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2543/10-10-2013).
γ) Η με αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Κ.Υ.Α.

1. Σύμφωνα με το ανωτέρω β΄ σχετικό, για τα σχολικά έτη 2013-2014 & 2014-2015,το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

2. Κατόπιν τούτου και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων από 01/09/2014, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το διδακτικό έτος 2014-2015, το οποίο θα συμπεριληφθεί στη μεταξύ μας Σύμβαση, θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2013-2014, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί, μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

α.1. Μειωμένο στις περιπτώσεις που έχει προκύψει κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, συγχώνευση σχολικών μονάδων- ολοημέρων τμημάτων.

α.2. Μειωμένο λόγω μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς από 27,46% σε 24,56%.

α.3. Αυξημένο αναλογικά με την χρονική διάρκεια των συμβάσεων, δεδομένου ότι οι συμβάσεις έχουν ημερομηνία έναρξης την 01/09/2014.

α.4. Αυξημένο εφόσον προκύπτει ίδρυση νέας σχολικής μονάδας.

α.5. Αυξημένο εφόσον προκύπτει εγγράφως συνταξιοδότηση, άδεια κύησης-λοχείας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

Επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβολή του ποσού χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα σε περίπτωση ασθένειας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΑΧ, θα πρέπει να προσκομίζεται η γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής Υγείας.

α.6. Η έγκριση του ποσού της χρηματοδότησης θα γίνεται μετά από έλεγχο και διασταύρωση των σχετικών στοιχείων (αριθμός αιθουσών ,υπηρετούν προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ και αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης) κ.λ.π.

3. Για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, οι οποίες θα καταβάλουν τις αμοιβές των καθαριστών / καθαριστριών και συνεργείων καθαρισμού στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.Δ.Α.Χ), θα πρέπει έως τις 22/09/2014 να αποσταλούν συμπληρωμένοι οι συνημμένοι πίνακες.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Σχολικής Επιτροπής και όχι προσωπικό.

Ειδικότερα εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

3.1. Στον α΄ πίνακα (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ) θα αναγράφονται τα αιτούμενα ποσά χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στην υπ. αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις αίθουσες κλασικού και ολοημέρου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (24,56%).

Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα πρέπει να αναφέρονται, οι λόγοι για τους οποίους προκύπτει αύξηση ποσού χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο Α) και να αποστέλλονται συνημμένα τα σχετικά έγγραφα (διαπιστωτική πράξη – η φύλλο διακοπής μισθοδοσίας όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση προσωπικού καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.Δ.Α.Χ), ΦΕΚ για ίδρυση νέας σχολικής μονάδας) κ.λ.π.

Επισημαίνουμε την αυστηρή τήρηση του άρθρου 11 παράγραφος 2 της υπ. αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β’) Κ.Υ.Α.

3.2. Στον β΄ πίνακα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο προσωπικό στο οποίο ανατέθηκε ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου.

3.3. Οι ανωτέρω πίνακες θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL χωρίς καμία αλλαγή στην μορφοποίησή του (αποκλείονται μορφές τύπου word, pdf, jpeg, κ.λ.π.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Σχολικής Επιτροπής είναι η απογραφή των εργαζομένων καθαριστών – τριων με σύμβαση έργου, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Ακολούθως η βεβαίωση απογραφής, θα αποστέλλεται συνημμένη στην ανωτέρω σύμβαση.

5. Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί, σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής.

6. Διευκρινίζουμε ότι κανένα αίτημα χρηματοδότησης δεν θα γίνεται δεκτό με τη λήξη της παραπάνω ημερομηνίας και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Δήμο.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αντίγραφα των συμβάσεων μίσθωσης Έργου καθαριστών -στριων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου της υπ΄ αρ. πρωτ.606/757/65176/01-09-2014 με τα αναφερόμενα συνοδευτικά έντυπα