ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α Λυκείου - Οδηγίες Διδασκαλίας)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αρ.Πρ.168785/Δ2/09-10-2017/ΥΠΠΕΘ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου
B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 154655/18-09-2017 και 163257/02-10-2017 έγγραφα
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ, ανακοινοποίηση στο ορθό 29-09-2017) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2017-2018 για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων:

1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (τάξεις: Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ)
2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (τάξεις: Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ)
3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (τάξη: Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ)
4. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (τάξεις: Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ)
 α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (τάξη: Α΄ Ημερήσιου ΓΕΛ)
 β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τάξη: Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Γενικές επισημάνσεις

Η προτεινόμενη διδακτέα ύλη λαμβάνει υπόψη τον σκοπό, τους γλωσσικούς και αξιακούς στόχους και τις διδακτικές πρακτικές που προβλέπονται από το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών «Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» [ΦΕΚ 1562, τ. Β΄, 27-06-2011].

Όπως επισημαίνεται στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για την Α΄ Λυκείου, το περιεχόμενο του μαθήματος “είναι ευρύτατο, καθώς περιλαμβάνει δυνάμει μια τεράστια ποικιλία προφορικών, γραπτών και υβριδικών κειμένων, τα οποία εμφανίζονται σε ψηφιακή ή/ και πολυτροπική μορφή και παράγονται είτε εντός είτε εκτός του σχολικού χώρου. Τα κείμενα λειτουργούν ως πόροι από τους οποίους μέσω της διδασκαλίας αντλούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες δεξιότητες σχετικές με την καλλιέργεια της γλώσσας και του γραμματισμού τους, καθώς και της στάσης τους απέναντι στη γλώσσα, τη γνώση και τον κόσμο, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση των νέων ως εγγράμματων, δημοκρατικών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών”. Επομένως η διδασκαλία α) στηρίζεται στη μελέτη ενός ευρύτατου φάσματος κειμένων και β) αξιοποιεί συστηματικά δραστηριότητες λόγου με στόχους την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στη διαδικασία του μαθήματος, την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, τη διατύπωση εμπεριστατωμένων κρίσεων, την έκφραση αξιών και στάσεων κ.λπ.

Καθώς η γλωσσική επάρκεια κατακτάται και αναπτύσσεται σταδιακά μέσω δραστηριοτήτων και πρακτικών που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, η διδακτική διαδικασία πρέπει να δίνει συστηματικά στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες διαλόγου, κατά τη μελέτη των κειμένων, την εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων, ατομικών εργασιών καθώς και σε συνθήκες ολομέλειας. Επομένως: 1.

Η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αποτελεί βασικό συστατικό του γλωσσικού μαθήματος και δεν περιορίζεται στο δίωρο που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό στην τελευταία φάση της διδασκαλίας κάθε ενότητας. 2. Η διδασκαλία του λεξιλογίου και των μορφοσυντακτικών φαινομένων δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εντάσσεται με λειτουργικό τρόπο στη διαδικασία της μελέτης συγκεκριμένων κειμένων.
Βάσει του Προγράμματος Σπουδών, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου είναι πρωτίστως μάθημα στοχοκεντρικό, με στόχους γλωσσικούς και αξιακούς. Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι “η ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού που έχει αποκτηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε μια κατεύθυνση περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική”.

Διδακτέα ύλη

Για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο
δ) Ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι ενδείκνυνται, επίσης, να αξιοποιηθούν, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης, επίκαιρα κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές.

Επισήμανση: Η διδασκαλία δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί την πορεία του εγχειριδίου, με γραμμικό τρόπο. Ο διδάσκων/η διδάσκουσα αξιοποιεί δημιουργικά το σχολικό βιβλίο και, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει και τον διαθέσιμο πραγματικό διδακτικό χρόνο, διαμορφώνει διδακτικές “διαδρομές” προσαρμόζοντας τις ακολουθούμενες πρακτικές (φύλλα εργασίας, δραστηριότητες, σχέδια εργασίας, κ.λπ.) στο γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/τριών.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους, το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου αναπτύσσεται σε τέσσερις αλληλοσυμπληρούμενους άξονες, τα σημαντικότερα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα 1:

Πίνακας 1

Μελετώμενα θέματα

Δεξιότητες

Μορφοσυντακτικά φαινόμενα

Κειμενικά είδη

Γλωσσομάθεια

Προφορικός και γραπτός λόγος

Αναλφαβητισμός

Ψηφιακός γραμματισμός

Διάλογος

Εφηβεία

Αγάπη και έρωτας

Ενδυμασία και μόδα

Γηρατειά και νεότητα

Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Το κωμικό και η σημασία του γέλιου

Δομή παραγράφου

Συνοχή κειμένου

Ανάπτυξη παραγράφου με αιτιολόγηση

Ανάπτυξη παραγράφου με αναλογία

Επιχειρηματολογία

Απροσχεδίαστος και προσχεδιασμένος λόγος

Συμμετοχή σε διάλογο/ αντιλογίες

Περιγραφή

Σχόλιο και οπτική γωνία στην περιγραφή

Αφήγηση

Διάκριση περιγραφής-αφήγησης

Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση]

Κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας

Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Αφίσα

Πρόγραμμα

Πρόσκληση

Αίτηση

Μικρές αγγελίες

Άρθρο

Ομιλία

Ο Πίνακας 2, που παρατίθεται στη συνέχεια, στηρίζεται στην αξιοποίηση του σχολικού εγχειριδίου και περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις διδακτικής διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, ο προτεινόμενος προγραμματισμός είναι ενδεικτικός

Πίνακας 2

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η ΓΛΩΣΣΑ

(8 διδακτικά δίωρα)

 

Διερεύνηση των γνώσεων, των αναγκών και του επιπέδου δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Η διερεύνηση στηρίζεται σε κείμενα και άλλο διδακτικό υλικό της ενότητας.

Δε διδάσκονται οι σ. 6-18.

ΙΙ. ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ)

1. Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες

2. Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες

Διδάσκεται σε συνδυασμό με το λανθάνον και φανερό νόημα της σ. 101 (Ι.2.ε.)

Τα ζητήματα συνοχής κειμένου διδάσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα από τα μελετώμενα κείμενα.

Διδ.ώρες (ενδεικτικά):4

ΙΙΙ. ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συνοπτική αναφορά

IV. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Διδάσκεται η αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας με παραδείγματα από διάφορα κειμενικά είδη και σε συνδυασμό με την κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της ενότητας Περιγραφή.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (1)

Προτείνεται να ενταχθεί στην παρούσα ενότητα το κωμικό και η σημασία του γέλιου (σ.256-263) και να συνδυαστεί με σατιρικά χιουμοριστικά κείμενα της Λογοτεχνίας (Σουρής, Ροΐδης κ.ά.). Ειδικά αυτός ο συσχετισμός υποβοηθείται και από την ενότητα «Χρονογράφημα» (σ. 345-349), ένα λογοτεχνικό είδος που εμπίπτει στην τονικότητα του κωμικού καθώς έχει άξονα την ειρωνεία και επικοινωνιακό αποτέλεσμα το αμφίσημο μειδίαμα του αναγνώστη.(*1)
(*1) 1 Βλ. σχετικό διαθεματικό σενάριο: Βρούτση Ιουλιανή. «Αναγνώστες ενός ροΐδειου χρονογραφήματος του 1896 στον 21ο αιώνα».
http://aesop.iep.edu.gr/node/22085/5526.

Διδ.ώρες (ενδεικτικά):2

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σύντομη αναφορά: εντοπισμός ειδικού λεξιλογίου σε κείμενα (π.χ. σχολικά βιβλία άλλων μαθημάτων)

Δε διδάσκονται οι σ. 59-66.

V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δημιουργία αφίσας, αίτησης, πρόσκλησης και προγράμματος με εργασία στην τάξη, σε ομάδες. Η ενότητα προσφέρεται για τη μελέτη της πολυτροπικότητας και τη σημασία των διαφορετικών σημειωτικών πόρων στην κατασκευή του νοήματος (π.χ. ο ρόλος του ήχου, κειμένου-εικόνας, γραμματοσειράς κ.λπ.).

Δε διδάσκονται οι σ. 52-57.

Διδ.ώρες (ενδεικτικά):2

VII. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

β) Η οργάνωση του λόγου και η πειθώ

γ) Η οργάνωση του λόγου και το επιχείρημα

δ) Η οργάνωση του λόγου και η αιτιολόγηση

ε) Οργάνωση ευρύτερου κειμένου (έκθεσης) με αιτιολόγηση

Προτείνεται ανίχνευση της επιχειρηματολογίας σε κείμενα σε σχέση με την προθετικότητα του συγγραφέα.

Αξιοποιούνται δραστηριότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να υποστηρίξουν θέσεις ή γνώμες επιχειρηματολογώντας, προφορικά ή γραπτά, όπως στην άσκηση των σ. 112 και 114.

Στο πλαίσιο αυτό διδάσκεται, επίσης, η ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου κειμένου με αιτιολόγηση.

Κρίνεται επίσης σκόπιμη η αναφορά στα είδη συλλογισμών, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το επιχείρημα στον επιστημονικό λόγο.

Χρησιμότερο για τους μαθητές θα ήταν τα παραδείγματα να αντλούνται και από κείμενα κοινωνικού προβληματισμού (από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών) και όχι μόνο από κείμενα θετικών επιστημών.

Διδ.ώρες (ενδεικτικά): 2

VIII. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (2)

Θέματα σχετικά με τη γλώσσα και τη γλωσσομάθεια.

Διδ.ώρες (ενδεικτικά):2

Παραγωγή γραπτού λόγου (2ώρες)

Διόρθωση (1 ώρα)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (1 ώρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο ΛΟΓΟΣ

(6 διδακτικά δίωρα)

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

1. Επισημαίνω τα στοιχεία της ομιλίας

2. Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο

Από το Ι.1. διδάσκονται μόνο τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας, σ.89.

Από το Ι.2. διδάσκονται οι διαφορές μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, σ. 92-94.

Από το Ι.2. διδάσκεται ο απροσχεδίαστος και προσχεδιασμένος λόγος, σ. 95.

Σχετική δραστηριότητα παραγωγής λόγου στην τάξη.

Το Ι.2.ε. (Το φανερό και το λανθάνον νόημα) διδάσκεται στην ενότητα Γλώσσα.

Δε διδάσκονται τα Ι.2. δ. (σ. 100-101), και Ι.2.στ. (σ. 102).

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (1)

Θέματα σχετικά με τον προφορικό και γραπτό λόγο και τον αναλφαβητισμό. Στην ενότητα εντάσσεται, επίσης, το θέμα του ψηφιακού γραμματισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων που προκύπτουν.

Παραγωγή παραγράφου/ων για το θέμα.

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

ΙΙ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ

2. Προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός διαλόγου/μιας συνομιλίας

3. Ο λογοτεχνικός διάλογος

Έμφαση στο λογοτεχνικό, θεατρικό και ψηφιακό διάλογο.

Μελετώνται ποικίλες εκφάνσεις του διαλόγου με έμφαση στο μέσο (η επιλογή του μέσου, πχ. διαδίκτυο, επηρεάζει τον διάλογο) και την περίσταση. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα διαλόγου από διαφορετικά κειμενικά είδη.

Δραστηριότητες διαλόγου με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, μέσα στην τάξη. Ενδεικτικές δραστηριότητες, σ. 114.

Δε διδάσκεται το ΙΙ.1. (σ. 106-107).

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (2)

Θέματα σχετικά με τον διάλογο

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (3)

Θέματα σχετικά με την εφηβεία

Επισήμανση: Η εφηβεία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως άξονας αναφοράς ποικίλων θεμάτων και δραστηριοτήτων (ενδεικτικά, εφηβεία και μόδα, εφηβεία και ζητήματα υγείας, εφηβεία και γλωσσικές ποικιλίες κ.ά.) διατρέχοντας πολλά από τα επιμέρους θέματα του βιβλίου.

Σημείωση: Τα θέματα σχετικά με την αγάπη και τον έρωτα μπορούν να συζητηθούν στην ενότητα Αφήγηση.

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

Παραγωγή γραπτού λόγου (2 ώρες)

Διόρθωση(1ώρα)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ(1ώρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (6 διδακτικά δίωρα)

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Μεθόδευση της περιγραφής

α. Η επιλογή και η παράθεση/οργάνωση των λεπτομερειών

β. Η ακρίβεια και η σαφήνεια στην περιγραφή

Δίνεται έμφαση στη μελέτη της περιγραφής σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη (μικρές αγγελίες, λογοτεχνική περιγραφή, δημοσιογραφικά κείμενα κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζονται η χρήση των επιθέτων, η παραγωγική πορεία, η κατασκευή του σχολίου και της οπτικής γωνίας.

Άσκηση παραγωγής παραγράφου με περιγραφή
(π.χ. κατασκευή μικρής αγγελίας)

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

2. Η γλώσσα της περιγραφής

α. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων/φράσεων

3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή.

Η λειτουργία της ενεργητικής και παθητικής σύνταξης εντάσσεται σε συγκεκριμένα κείμενα (χρηστικά, λογοτεχνικά κλπ.) και δε διδάσκεται με μηχανιστικές ασκήσεις.

Άσκηση παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου με χρήση ενεργητικής και παθητικής σύνταξης, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις.

Υπενθύμιση: Η κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας διδάσκεται μαζί με την αναφορική και ποιητική λειτουργία της, με αξιοποίηση παραδειγμάτων από διάφορα κειμενικά είδη (βλ. σ. 42-44).

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

1.Περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου

2.Περιγραφή προσώπου/ατόμου
α. Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου / ατόμου
β. Το σχόλιο στην περιγραφή ενός ατόμου

3. Περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου τέχνης

ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ανάπτυξη παραγράφου με αναλογία

Ο κειμενικός τύπος της περιγραφής εστιάζει σε χώρο, πρόσωπα, αντικείμενα και υπηρετείται από συγκεκριμένα κειμενικά είδη. Ο/η εκπαιδευτικός θα επιλέξει ένα από τα παραπάνω, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο της διδασκαλίας.

Αναδεικνύεται η ιδιαίτερη λειτουργία της περιγραφής στα λογοτεχνικά κείμενα.

Άσκηση παραγωγής παραγράφου με αναλογία.

Δε διδάσκεται το ΙΙ.4.α και β. (σ. 173-177).

Διδ.Ώρες(ενδεικτικά):2

ΙΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (1)

Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα.

Η ένδυση και η μόδα ως στοιχείο φυλετικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, πολιτισμικής, έμφυλης κλπ. ταυτότητας και ετερότητας. Η ενότητα αυτή προσφέρεται για δραστηριότητες λόγου με ανάπτυξη επιχειρηματολογίας.

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

Παραγωγή γραπτού λόγου (2 ώρες)

Διόρθωση(1ώρα)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ(1ώρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΦΗΓΗΣΗ
(5 διδακτικά δίωρα)

Ι. ΑΦΗΓΗΣΗ

1. Ορισμός της αφήγησης

Οι πολλαπλές λειτουργίες της αφήγησης μελετώνται σε διάφορα κειμενικά είδη, με επιλογή συγκεκριμένων παραδειγμάτων.

Ενδείκνυται η αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων.

Από τα κεφάλαια Ι.2, Ι.3, Ι.4, Ι.5, Ι.6 και Ι.7 (σ.204-234) επιλεκτικά διδάσκονται τα αφηγηματικά είδη κυρίως για να φανεί η ποικιλία τους και η δυνατότητα μετασχηματισμού τους, καθώς και τα ασαφή όρια μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού. Το λεξιλόγιο διδάσκεται κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, ενταγμένο στη μελέτη κειμένων (σ. 216-18)

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Για τη διάκριση αφήγησης – περιγραφής αξιοποιούνται κείμενα από τα σχολικά βιβλία άλλων μαθημάτων και τη λογοτεχνία.,

Διδ.Ώρες(ενδεικτικά):2

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (1)

Θέματα σχετικά με την τρίτη ηλικία, γηρατειά και νεότητα, τις μορφές και την αξία της οικογένειας κ.λπ.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (2)

Θέματα σχετικά με την αγάπη και με τον έρωτα

Διδ.Ώρες (ενδεικτικά):2

Παραγωγή γραπτού λόγου (2 ώρες)

Διόρθωση (1 ώρα)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (1 ώρα)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
(2ώρες)

 

Επισήμανση:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:

Συνοχή κειμένου

Συνοχή σε ένα αφηγηματικό κείμενο

Διδάσκεται από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα από τα μελετώμενα κείμενα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

• Τα εκπαιδευτικά σενάρια για τη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου από τη διαδικτυακή πύλη του Πρωτέα:
http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html

• Ενδεικτικά σενάρια Πρωτέα:

• Γκούφας, Κων. «Μαθαίνοντας με μια απόδειξη από το σούπερ μάρκετ».
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1190.

• Βλαχογιάννη, Ελένη. «Ο τρόπος αναπαράστασης και πραγμάτωσης του κειμενικού είδους της αγγελίας σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των μέσων, τις πρακτικές επικοινωνίας αλλά και ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα».
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=345

• Κουτσογιάννης, Δημ. «Η μικρή αγγελία ως κειμενικό είδος και η περιγραφή ως μέρος της μικρής αγγελίας».
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3514
Γκούφας, Κων. «Έφηβοι ερευνητές στο κυνήγι των αποδείξεων».
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1189

• Μπίλλα, Πολυξένη. «Το κωμικό και το γέλιο».
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1161

• Μητελούδης, Πανταζής. «Φωνές εφήβων ή οι έφηβοι μιλούν για την εφηβεία»
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1235

• Τα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

• Το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html

• Σχολικά Έντυπα – Συνήγορος του παιδιού:
http://www.0-18.gr/gia-paidia/scholika-entypa

• Κείμενα – Βουλή των Εφήβων
http://www.efivoi.gr/?CMD=2015_imgmenu_txts •

Ψηφιακή Πλατφόρμα Αίσωπος http://aesop.iep.edu.gr/

Pin It

Εκτύπωση