ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ --

Υπολογισμός Γενικού Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Για τον υπολογισμό αυτών των βαθμών χρειάζεται να γίνουν μία σειρά από ενέργειες. Για την ακρίβεια χρειάζεται να υπολογιστούν:

Α. Ο προφορικός βαθμός (ΠΒ)

Προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων σε κάθε μάθημα. Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται στο γραπτό βαθμό (αυξάνεται ή μειώνεται) ώστε να διαφέρει το πολύ κατά δύο μονάδες από το βαθμό του γραπτού.

Β. Ο γραπτός βαθμός (ΓΒ)

Είναι ο βαθμός που λαμβάνει ο υποψήφιος σε κάθε μάθημα που εξετάζεται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Γ. Ο βαθμός πρόσβασης (ΒΠ)

Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω βαθμών:

  • του προφορικού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το  συντελεστή 0.3
  • του γραπτού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 0.7

{Δηλαδή: ΒΠ = ( ΠΒ * 0.3 ) + ( ΓΒ * 0.7 ) }

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ)

Προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης (ΒΠ) όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν με πανελλήνιες εξετάσεις.

Δηλαδή προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά, διαιρούμενα με το πλήθος αυτών των μαθημάτων.


Παράδειγμα.

Έστω μαθητής ο οποίος σε κάποιο μάθημα έχει προφορικούς βαθμούς στα δύο τετράμηνα 18 και 19 αντίστοιχα, και στις πανελλήνιες εξετάσεις το γραπτό του βαθμολογείται με 14,5

Τότε:

Ο μέσος όρος των προφορικών είναι: (18+19):2=18,5

Επειδή ο βαθμός του γραπτού είναι 14,5 προσαρμόζεται ο προφορικός ώστε να διαφέρει το πολύ δύο μονάδες από το γραπτό.
Δηλαδή μειώνεται και προσαρμόζεται στο: 14,5 + 2 = 16,5

Δηλαδή ο μαθητής έχει:

Προφορικό βαθμό : 16,5
Γραπτό βαθμό      :  14,5

Βαθμό πρόσβασης: (16,5 x 0.3)+(14,5 x 0,7) = (4,95)+(10,15) = 15,1

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να προκύψει ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.
Για να υπολογίσουμε το Γενικό Βαθμός Πρόσβασης βρίσκουμε το μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων που υπολογίσαμε προηγουμένως.


Εκτύπωση