ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ --

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την σωστή και ομοιόμορφη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες όσο και των ενδιαφερομένων κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.

2. Το Υπουργείο Παιδείας τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς προφορικούς και γραπτούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται.

3. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης) χορηγείται ΜΟΝΟ σε όσους λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο

Αν κάποιος έχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης και υποβάλλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή εκ νέου στις εξετάσεις, καταθέτει υποχρεωτικά την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που κατέχει, η οποία θα αντικατασταθεί με νέα, βάσει των επιδόσεών του στις φετινές εξετάσεις.
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που κατατέθηκε εφόσον δεν ανακληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (20 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων) διατηρείται στο λύκειο μέχρι τη λήξη των εξετάσεων, οπότε και ακυρώνεται σε κάθε περίπτωση, εκτός αν ο κάτοχός της δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος, οπότε του επιστρέφεται .

Στην περίπτωση ανάκλησης της αίτησης εντός της νομίμου προθεσμίας, η ΒΕΒΑΙΩΣΗ επιστρέφεται στον κάτοχό της με την υποβολή της αίτησης ανάκλησης και ενημερώνεται αυθημερόν ο Δ/ντης Δ.Ε ή ο προϊστάμενος του Γραφείου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Λύκειο και οι καταστάσεις των εξεταζομένων με την ένδειξη «η αίτηση απεσύρθη».
Ομοίως επιστρέφεται στον κάτοχό της, αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων εφόσον δεν πήρε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος.

Στην περίπτωση αυτή ο Δ/ντης του Λυκείου την επόμενη ημέρα αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων και αφού διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος ενημερώνει εγγράφως για την επιστροφή της βεβαίωσης το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Λύκειό για όσους αποφοίτους έχουν δικαίωμα να παραλάβουν τη Βεβαίωση πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ Φ.253/120789/β6/1-11-2005 (ΦΕΚ 1581 Β) . Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε στέλνουν στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ (τηλ – 3442709) στο ΦΑΞ 210-3442011 συγκεντρωτικές καταστάσεις κατά Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε με τα ονοματεπώνυμα, τον κωδικό υποψηφίου, και το σχολείο των παραπάνω υποψηφίων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που κατατέθηκε ακυρώνεται και καταστρέφεται οριστικά.

4. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης εκδίδεται ΜΟΝΟ σε πρωτότυπο και αν ο ενδιαφερόμενος χρειαστεί αντίγραφο, αναπαράγει φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο το οποίο επικυρώνεται είτε από τον φορέα που την εξέδωσε είτε από τον φορέα που την παραλαμβάνει με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Κατά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται ΜΟΝΟ η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ (όχι αντίγραφο).
Σε περίπτωση απώλειας της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ δεν εκδίδεται νέα αλλά το Λύκειο που την είχε χορηγήσει τυπώνει αντίγραφο, στο οποίο ο Διευθυντής του Λυκείου κάτω από τη θέση αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου αναγράφει χειρόγραφα τη φράση «σε αντικατάσταση λόγω απώλειας», την υπογράφει και την σφραγίζει όπως την πρωτότυπη.

5. Όσον αφορά το μάθημα επιλογής «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» σημειώνεται ότι:

 • οι μαθητές της τελευταίας τάξης που το έχουν επιλέξει στην αρχή της χρονιάς ως μάθημα επιλογής, επιλέγουν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων τον τρόπο που θα το εξεταστούν, δηλαδή ενδοσχολικά ή σε εθνικό επίπεδο.
  Η επιλογή τους γίνεται με γραπτή αίτηση που υποβάλλουν στο Λύκειο και είναι δεσμευτική, χωρίς να μπορεί να τροποποιηθεί αν δεν προσέλθουν στην αντίστοιχη εξέταση, ακόμη και αν ο άλλος τρόπος εξέτασης δεν έχει πραγματοποιηθεί.
  Αν μαθητής δεν προσέλθει να εξεταστεί στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» το οποίο επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό «0».
   
 • οι απόφοιτοι δεν δικαιούνται να εξεταστούν στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν δεν το συμπεριλάβουν στην Αίτηση - Δήλωση που θα υποβάλλουν από 1 -15 Φεβρουαρίου, οπότε η υποχρέωση εξέτασής τους περιορίζεται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα και το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που επιλέγουν) και κατεύθυνσης που δήλωσαν.
  Αντίθετα, αν το συμπεριλάβουν σ’ αυτήν, υποχρεούνται να εξεταστούν και σε αυτό το μάθημα όπως και σε όλα τα άλλα.
  Αν το δήλωσαν και δεν προσέλθουν στην εξέταση τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό «0».
  Αν μετά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις αλλάξουν γνώμη, δεν μπορούν να αλλάξουν τη δήλωσή τους μόνο ως προς αυτό το μάθημα, άρα η υποχρέωση εξέτασής τους και στο μάθημα αυτό παραμένει με τις συνέπειες που προαναφέρθηκαν.

6. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου (καθώς και οι τελειόφοιτοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ) θα δηλώσουν το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του δευτέρου τετραμήνου με αίτηση που υποβάλλουν στο σχολείο τους η οποία είναι δεσμευτική.
Η αίτηση αυτή είναι ξεχωριστή από την αίτηση που υποβάλλει ο μαθητής που έχει επιλέξει ως μάθημα επιλογής το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 5α.

7. Ο απόφοιτος που υπέβαλε την Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο στην παραπάνω προθεσμία, δεν μπορεί να την αλλάξει ή να την συμπληρώσει μετά την υποβολή της για κανένα λόγο.
Μπορεί όμως να την ανακαλέσει ολόκληρη μέχρι και είκοσι ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων με νέα αίτησή του, οπότε και του επιστρέφεται η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που είχε καταθέσει και την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να είναι υποψήφιος με το 10% το ίδιο ή άλλο έτος.

8. Για να δηλώσει υποψήφιος το 5ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξετασθεί ή να έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού και συνεπώς στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» το οποίο είναι το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου (το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου είναι το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής»).

Β΄ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Η Αίτηση –Δήλωση υποβάλλεται από:

α) Τους μαθητές της τελευταίας τάξης:

 • Ημερησίου Λυκείου που επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα για να είναι υποψήφιοι στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία απαιτείται το μάθημα αυτό ή να λάβουν μέρος στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις που διενεργούν οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και οι Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού για να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές αυτές.
  Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ σε καμιά περίπτωση τα στοιχεία Β και Γ της παραγράφου 15 της Αίτησης – Δήλωσης.
 • Εσπερινού Λυκείου που επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα για να είναι υποψήφιοι στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία απαιτείται το μάθημα αυτό ή να λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις που διενεργούν οι Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού για να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές αυτές.
  Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ σε καμιά περίπτωση τα στοιχεία Β, Γ και Δ της παραγράφου 15 της Αίτησης – Δήλωσης.

β) Τους κατόχους τίτλου Λυκείου από προηγούμενο έτος, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ημερησίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, για να αποκτήσουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που ήδη κατέχουν.
Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ υποχρεωτικά το στοιχείο Β και προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο από τα στοιχεία της παραγράφου 15 της Αίτησης – Δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ημερησίου ή εσπερινού (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις) ή παλαιού τύπου ή ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής ή Μειονοτικού Σχολείου της Θράκης καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης των σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.
Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Μειονοτικών σχολείων της Θράκης υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου σχολείου ή του Μειονοτικού σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων με εξαίρεση τους μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οι οποίοι καταθέτουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους στο Γενικό Λύκειο που κατέθεσαν την Αίτηση – Δήλωση πριν τους χορηγηθεί η Βεβαίωση Πρόσβασης.

γ) Τους κατόχους τίτλου εσπερινού ενιαίου ή γενικού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του εσπερινού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, για να αποκτήσουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που ήδη κατέχουν.
Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ υποχρεωτικά το στοιχείο Β και προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο από τα στοιχεία Α, Γ και Ε της παραγράφου 15 της Αίτησης – Δήλωσης. ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ σε καμιά περίπτωση το στοιχείο Δ της παραγράφου 15 της Αίτησης – Δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο:
1. Εσπερινού Λυκείου παλαιού τύπου
2.Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις) εφόσον:
  ι) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή
  ιι) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή
  ιιι) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

δ) Οι κάτοχοι ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ πρόσβασης ημερησίου Λυκείου που δεν θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις αλλά προτίθενται να είναι υποψήφιοι με το 10% δεν υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση, εκτός και ΜΟΝΟ στη περίπτωση που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ σε καμιά περίπτωση τα στοιχεία Α ,Β , και Γ της παραγράφου 15 της Αίτησης – Δήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι με την κατηγορία αυτή δεν μπορούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα.

Γ΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους την έντυπη Αίτηση – Δήλωση που χορηγείται από το Λύκειο.

Η προθεσμία υποβολής .. (σ.σ "ορίζεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου).

Η Αίτηση – Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά κατηγορία δικαιολογητικά ως ακολούθως:

 • Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων θα υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους. Με την Αίτησή – Δήλωσή τους δηλώνουν, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ΜΟΝΟ τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν καθώς και αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ή για Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
 • Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων θα υποβάλλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους. Με την Αίτησή - Δήλωσή τους δηλώνουν, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ΜΟΝΟ το ειδικό μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν, καθώς και αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές θέλουν να πάρουν το απολυτήριο του Εσπερινού Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .
 • Οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Μειονοτικού Λυκείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Με την Αίτηση – Δήλωσή τους δηλώνουν εκτός από τα ειδικά μαθήματα και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
 • Οι μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής θα υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση - Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους συνοδευόμενη από βεβαίωση του σχολείου τους ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Με την Αίτηση – Δήλωσή τους δηλώνουν, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, το ειδικό μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν και το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές των ΣΜΕΑ θέλουν να πάρουν το απολυτήριο του Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .
 • Οι μαθητές ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα θα υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα και βεβαίωση του σχολείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Με την Αίτηση – Δήλωσή τους δηλώνουν εκτός από τα ειδικά μαθήματα και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
 • Οι απόφοιτοι (σ.σ. προηγούμενων ετών υποψήφιοι), οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για να αποκτήσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης το τρέχον σχολ. έτος, προκειμένου να είναι υποψήφιοι για το 90% των θέσεων εισακτέων, με την Αίτηση – Δήλωση εκφράζουν την επιθυμία τους για τα ειδικά μαθήματα, την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που επιλέγουν να εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ή για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Έκτός αυτών εκφράζουν την επιθυμία τους για το μάθημα επιλογής «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» σημειώνοντας Χ, αν επιθυμούν να εξεταστούν και σε αυτό, ή αφήνοντας κενό, αν δεν επιθυμούν να εξεταστούν.

  Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ημερήσιο Γενικό Λύκειο συνοδευόμενη από :
  ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα, ενώ αν έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής.
  ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.

  Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραλαμβάνεται ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτου ο οποίος είναι κάτοχος της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ πρόσβασης αν προηγουμένως δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης.
 • Οι απόφοιτοι Εσπερινού Λυκείου, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση με την οποία εκφράζουν την επιθυμία τους ως προς τα ειδικά μαθήματα, την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο επιλέγουν να εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο καθώς και αν θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Εκτός αυτών εκφράζουν την επιθυμία τους για το μάθημα επιλογής «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» σημειώνοντας Χ, αν επιθυμούν να εξεταστούν και σε αυτό, ή αφήνοντας κενό, αν δεν επιθυμούν να εξεταστούν.
Την Αίτηση – Δήλωση την υποβάλλουν στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Εσπερινό Γενικό Λύκειο συνοδευόμενη από
ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους,
ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους.

Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.
Οι απόφοιτοι Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία αυτή των υποψηφίων και συγκεκριμένα ότι:
(α) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή
(β) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου:
αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων,
ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή
(γ) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
 • Όσοι απόφοιτοι κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης Ημερησίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου και προτίθενται να είναι υποψήφιοι στο 10% των θέσεων εισακτέων, υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά ΜΟΝΟ εάν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο και δηλώνουν ΜΟΝΟ για ποιες από αυτές επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
 • Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της Αίτησης- Δήλωσης για όσους αποφοίτους καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις ή τους μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις των ανωτέρω Σχολών.
  Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης όμως βοηθά στη δημιουργία αρχείου των υποψηφίων για τις Σχολές αυτές.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (Υγειονομικές –Αθλητικές-Ψυχοτεχνικές) που απαιτούνται για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι προκηρύξεις αυτές διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Δ΄ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι Σχολές και τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα και τα εξεταζόμενα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα για καθένα από αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην δεύτερη σελίδα του εντύπου της Αίτησης – Δήλωσης μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Για τα νέα Τμήματα που θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και για τα ειδικά μαθήματα που τυχόν απαιτούνται για εισαγωγή σε αυτά θα ενημερωθείτε έγκαιρα από την υπηρεσία μας.

Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) υποβάλλουν σχετική αίτηση, με την οποία δηλώνουν και τα αγωνίσματα στα οποία θα διαγωνιστούν στην αρμόδια Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τον Ιούνιο και συγκεκριμένα εντός της προθεσμίας διεξαγωγής των αγωνισμάτων η οποία θα ανακοινωθεί μαζί με το πρόγραμμα εξέτασης των ειδικών μαθημάτων.

ΣΤ΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των «ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ» (άρθρο 27 πδ 60/06 ΦΕΚ 65 Α) και εξετάζονται προφορικά πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2008 και ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία θα δηλώσουν εξέταση με την παραπάνω Αίτηση – Δήλωση.

Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, εφόσον εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις για προφορική εξέταση, θα πρέπει μαζί με την Αίτηση – Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω κατά περίπτωση προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).


Εκτύπωση