Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Επιτράπεζιας Αντισφαίρισης 2017 (ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ) 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.41336/Δ5/10-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ευθ. Χριστοφιλόπουλος
Χριστιάνα Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443012
210-3443090
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελλήνιων αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2016-2017»

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη τα κάτωθι σχετικά:
1) Την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2) Την υπ.αριθμ. 5444/Δ5/12-01-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΟΘ4653ΠΣ-ΖΥ7) «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολ. έτους 2016-17»
3) Την υπ΄ αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01-03-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄, 22-08-16)
4) Το υπ. αριθμ. 208189/Δ5 /06-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017»
5) Την απόφαση της 3ης πράξης/17-2-2017 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) για την έκδοση προκήρυξης Πανελληνίων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Λυκείων σχ. Έτους 2016 – 2017
6) Το υπ. αριθμ . 3862/07-12-2016 έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
7) Το υπ. αριθμ .12471/22-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 25-26 Απριλίου 2017 (Τρίτη- Τετάρτη

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Βέροιας ΄Φιλίππειο ΄

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναθέτει τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ., στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες (με ή χωρίς δελτίο αθλητή) που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000, 2001 & ( 2002 με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου).

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται και τα οποία είναι :

1) Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου (επισυνάπτεται).

Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

Στην Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο
(πίσω πλευρά) η Βεβαίωση Ιατρού ότι στον/στην μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων.

Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικής Ιατρικής.

Διευκρινίζεται ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α’ τάξη Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002 μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση και από Παιδίατρο. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση όπως περιγράφεται στην παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργικής Απόφασης καθότι η έκδοση του ανωτέρω δελτίου έχει θέση ιατρικής βεβαίωσης.

2) Φωτοτυπία και των δυο πλευρών της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μαθητή-τριας.

3) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9, επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

4) Δελτίο αθλητή/τριας από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες υποχρεούνται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους το έγκυρο δελτίο αθλητή της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας του/της μαθητή/τριας.

Επισημαίνεται, ότι οι Αθλητικές Mαθητικές Tαυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Λυκείων σχ. έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων ( Υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) πρέπει να αποσταλούν με email ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, με φαξ, στις κατά τόπους Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. μέχρι την Τετάρτη 05/04/2017 και ώρα 14:00 και θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α που κατέχουν οι αθλητές/τριες.

Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. θα αποστείλουν τη συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) των Διευθύνσεων τους, στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας στο φαξ (23310-78936) ή στο email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την Παρασκευή 07/04/2017 και ώρα 14:00 (τηλ. επικοιν:23310 78935, 23310 78937), εν συνεχεία η διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής ( υπόδειγμα 4α ) στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α .

Αγωνίσματα
Απλό μαθητών- Απλό Μαθητριών

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

I. Θα ισχύσει το "μικτό σύστημα διεξαγωγής ατομικών πρωταθλημάτων" όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 7 ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

II. Η Α' φάση των αγώνων θα διεξαχθεί σε ομίλους των 3 και κατ΄εξαίρεση των 4 μαθητών /μαθητριών.

III. Στη Β" φάση των αγώνων, οι πρώτοι των ομίλων θα αγωνισθούν μεταξύ τους με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (νοκ άουτ), σε ταμπλό των 4,8,16, 32 κ.ο.κ., με μικρό τελικό, δηλαδή κατάταξη για τις θέσεις 3-4.

IV. Οι κληρώσεις τόσο για την Α΄ φάση όσο και για την Β΄ φάση, θα διεξαχθούν με το τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7 του ΚΕΔ/ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Όπου στον κανονισμό αναφέρεται "σωματείο" εδώ εννοείται σχολική μονάδα

V. Όλοι οι αγώνες και των δύο φάσεων, θα έχουν νικητή των καλύτερο των 5 σετ, (3 νικηφόρα).

VI. Τα "φαβορί" για την κλήρωση της A' φάσης, θα προκύψουν από τους αξιολογημένους αθλητές – μαθητές / αθλήτριες – μαθήτριες, του Πίνακα Αξιολόγησης Εφήβων – Νεανίδων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., του προηγούμενου της διοργάνωσης μήνα.

Ενστάσεις

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Γενικές Διατάξεις

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λ.π.

Η Διοργανώτρια αρχή (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Αγωνόδικη Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ, έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

Κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Απριλίου 2017, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, Μούμογλου 1 Βέροια και ώρα 12:00.

Η κλήρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. - www.httf.gr

Πρόγραμμα Αγώνων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.- www.httf.gr- μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων

Τεχνική σύσκεψη

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο "Φιλίππειο" Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο, την Δευτέρα 24 Απριλίου και ώρα 17:00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.

Τα έξοδα της διοργάνωσης, όπως: αμοιβή διαιτητών, γιατρών, γραμματείας κ.λ.π. βαρύνουν την Ε.Φ.Ο.Επ.Α

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.