Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Σκοποβολής 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2017

Αρ.Πρωτ.57341/Δ5/03-04-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ευθ. Χριστοφιλόπουλος, Χριστιάνα Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443012, 210 -3443090
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017»

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη τα κάτωθι σχετικά:
1)Την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υ.Α. ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2) Την υπ.αριθμ. 5444/Δ5/12-01-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΟΘ4653ΠΣ-ΖΥ7) «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολ. έτους 2016-17»
3)Την υπ΄ αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01-03-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄, 22-08-16) Κ.Υ.Α. με θέμα «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων»
4) Το υπ. αριθμ. 208189/Δ5 /06-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017 »
5) Την απόφαση της 4ης πράξης/17-3-2017 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) για την έκδοση προκήρυξης Πανελληνίων Αγώνων Σκοποβολής Λυκείων σχ. Έτους 2016 – 2017
6) Το υπ’ αριθμ. 4129/15.03.2017 έγγραφο της Ελληνικής Σκοπευτικής Ομοσπονδίας .

 

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας
για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 29/4/2017

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας, σε συνεργασία με την Ελληνική Σκοπευτική Ομοσπονδία (Σ.Κ.Ο.Ε.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000,2001 & ( 2002 με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου) και να  διαθέτουν αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Σ.Κ.Ο.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται και τα οποία είναι :

1) Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου (επισυνάπτεται).

Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

Επισημαίνεται, ότι οι Σχολικές Αθλητικές ταυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής Λυκείων σχ. έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση.

2) Φωτοτυπία και των δυο πλευρών της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μαθητή-τριας.

3) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9, επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο 4) Δελτίο αθλητή/τριας από την Σ.Κ.Ο.Ε.

Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες πρέπει να κατέχουν έγκυρο δελτίο της Σ.Κ.Ο.Ε. το οποίο θα επιδεικνύεται με την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες-αθλητές/τριες επειδή πρέπει να κατέχουν δελτίο της Σ.Κ.Ο.Ε. σε ισχύ δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση όπως περιγράφεται στην παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργικής Απόφασης καθότι η έκδοση του ανωτέρω δελτίου προϋποθέτει την ύπαρξη ιατρικής βεβαίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων ( Υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) πρέπει να αποσταλούν με φαξ ή email στις κατά τόπους Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε την Παρασκευή 07/4/2017 και ώρα 12:00 και θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Σ.Κ.Ο.Ε.π ου κατέχουν οι αθλητές/τριες.

Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. θα αποστείλουν τη συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) των Διευθύνσεων τους, μόνο ηλεκτρονικά στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Α΄ Αθήνας την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 210-5226415 ,fax: 210-7770831), εν συνεχεία η διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 4α ) στην Σ.Κ.Ο.Ε.(mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax:210-6421595).

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Θα διεξαχθούν τα Ολυμπιακά Αγωνίσματα:
-Αεροβόλο Τουφέκι
-Αεροβόλο Πιστόλι

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία φάση και κάθε μαθητής –τρια μπορεί να συμμετέχει σε ένα αγώνισμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

13:00 Έλεγχος εξοπλισμού - Τεχνική σύσκεψη

13:45 Προετοιμασία-Δοκιμαστικές βολές

14:00 Αερ. Τουφέκι-Πιστόλι μαθητών-μαθητριών

16:00 Τελικός Αερ. Τουφέκι μαθητριών-Απονομές

17:00 Τελικός Αερ. Πιστόλι μαθητριών-Απονομές

18:00 Τελικός Αερ. Τουφέκι μαθητών-Απονομές

19:00 Τελικός Αερ. Πιστόλι μαθητών-Απονομές

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος. Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν της μετακινούμενους.

Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Σ.Κ.Ο.Ε.

Για κάθε τι το οποίο δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.