Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Αντισφαίρισης 2016 - 2017 (Τένις)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) 2016-2017

Αρ.Πρωτ.42714/Δ5/14-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ευθ. Χριστοφιλόπουλος, Χριστιάνα Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443012, 210-3443090
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελληνίων αγώνων ΑντισφαίρισηςΓενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2016-2017»

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη τα κάτωθι σχετικά:
1) Την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2) Την υπ.αριθμ. 5444/Δ5/12-01-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΟΘ4653ΠΣ-ΖΥ7) «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολ. έτους 2016-17»
3) Την υπ΄ αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01-03-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄, 22-08-16).
4) Το υπ. αριθμ. 208189/Δ5 /06-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017 »
5) Την απόφαση της 3ης πράξης/17-02-2017 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) για την έκδοση προκήρυξης Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων Αντισφαίρισης σχ. Έτους 2016 – 2017
6) Το υπ΄ αριθμ. 6833/21-12-2016 έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης .

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 27 / 03 – 01 / 04 / 2017

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :Α.Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β’,Αγίου Αντωνίου - Παραλία Μαραθώνος (στο Ξενοδοχείο Golden Coast)

Διοργάνωση

Αναθέτει τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Αντισφαίρισης , στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες (με ή χωρίς Δελτίο Αθλητή) που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000,2001 & ( 2002 με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου).

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται και τα οποία είναι :

1) Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου (επισυνάπτεται).

Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

Στην Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση Ιατρού ότι στον/στην μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων.

Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικής Ιατρικής.

Διευκρινίζεται ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α’ τάξη Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002 μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση και από Παιδίατρο. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

Επισημαίνεται, ότι οι Αθλητικές Mαθητικές Tαυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Αντισφαίρισης Λυκείων σχ. έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση.

2) Φωτοτυπία και των δυο πλευρών της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μαθητή-τριας.

3) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9, επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

4) Δελτίο αθλητή/τριας από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

Μόνο οι μαθητές/τριες ,οι οποίοι/ες έχουν την ιδιότητα του αθλητή/τριας υποχρεούνται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους το έγκυρο δελτίο αθλητή της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας του/της μαθητή/τριας.

Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Αντισφαίρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων ( Υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) πρέπει να αποσταλούν με φαξ ή email στις κατά τόπους Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. μέχρι την Παρασκευή 18 /3/2017 και ώρα 12 :00 και θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη στήλη του αγωνίσματος εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Φ.Ο.Α. που κατέχουν οι αθλητές/τριες.

Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. θα αποστείλουν τη συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) των Διευθύνσεων τους, στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής Ανατολικής Αττικής στο φαξ ( 210 3576089) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι την Τρίτη 21 Μαρτίου και ώρα 12:00 (τηλ 210 3576080,069), εν συνεχεία η διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής διαβιβάζει τις καταστάσεις συμμετοχής ( υπόδειγμα 4α ) μέχρι την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 15:00 στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επισυνάπτεται φόρμα δήλωσης προς Ε.Φ.Ο.Α. για Διπλό και Μικτό Διπλό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017
27 / 03 – 01 / 04 / 2017
Α.Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β’

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Πρωτάθλημα

Ονομασία

Πανελλήνιοι αγώνες Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ

Ημερομηνίες:

Μαθητές και Μαθήτριες
(1999-2001 & 2002
εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου)

Πρώτη ημέρα
Α’ ΦΑΣΗΣ

Δευτέρα 27 Μαρτίου

Πρώτη ημέρα
Β΄ΦΑΣΗΣ

Τετάρτη 29 Μαρτίου

Ημερ. λήξης
πρωταθλήματος

Σάββατο 1 Απριλίου

Ημερομηνία
Παράτασης

Κυριακή 2 Απριλίου

Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής στην Α΄ Φάση οι αγώνες της Β΄ Φάσης ενδέχεται να αρχίσουν 28 Μαρτίου

ΕΔΡΑ Α.Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄

Διοργανωτής

Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β’ Αθήνας

Έδρα Εγκαταστάσεις

MVS TENNIS SYSTEMS

Διεύθυνση γηπέδων
Αγίου Αντωνίου - Παραλία Μαραθώνος (στο Ξενοδοχείο GoldenCoast)

Επιφάνεια

10 hard (grand prix cushion)

Μπάλες Wilson

Επιδιαιτητής

Πατσουράκου Ντόρα 6934306004

Βοηθοί Επιδιαιτητή

Θα ανακοινωθεί

Γιατρός

Θα ανακοινωθεί

Τηλέφωνο

κατά τη διάρκεια των αγώνων 22940 55565

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

Βασίζεται στο σύστημα των Περιφερειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο περιλαμβάνει 13 Περιφέρειες (58 Διευθύνσεις), από τις οποίες θεωρούνται μεγαλύτερες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Ανεξάρτητα ταμπλό μαθητών και μαθητριών:

ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΜΟΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ Ή ΜΙΚΤΟ)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΔΙΠΛΑ Ή ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ

Α΄ΦΑΣΗ : Περιλαμβάνει δεκατρία ανοικτά ταμπλόμονών (13 μαθητών και 13 μαθητριών), σε επίπεδο Περιφερειών.

Προκρίνονται:
· 6 μαθητές και 6 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Αττικής.
· 4 μαθητές και 4 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
· 2 μαθητές και 2 μαθήτριες από κάθε ταμπλό του μονού των λοιπών Περιφερειών.

Β΄ΦΑΣΗ: Συμμετέχουν οι προκριθέντες από την Α΄ΦΑΣΗ.

Μονά: 32άρι ταμπλό μαθητών και 32 ταμπλό μαθητριών τα οποία περιλαμβάνουν :
· Είκοσι δύο μαθητές/τριες από τις μικρές Περιφέρειες, 22
· Τέσσερις μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 4
· Έξι μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Αττικής , 6

Διπλά: 32άρι ταμπλότο οποίο περιλαμβάνει:
· Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
· Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 4
· Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Διπλά μικτά: 32άρι ταμπλότο οποίο περιλαμβάνει:
· Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
· Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 4
· Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Η κατάταξη στα ταμπλό θα γίνει με βάση την τρέχουσα Πανελλήνια Βαθμολογία των 18ριών, την εβδομάδα λήξης των δηλώσεων συμμετοχής και σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Φ.Ο.Α. και τους Διεθνείς κανονισμούς.

Οι καταταγμένες θέσεις στα ταμπλό καθορίζονται από τους Διεθνείς κανονισμούς. Η κλήρωση θα γίνεται δημόσια και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και το λογισμικό της Ε.Φ.Ο.Α.

Η Β΄ Φάση μπορεί να αρχίσει μία ημέρα αργότερα αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην Α΄ Φάση.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΟΝΑ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δύο νικηφόρα setτων έξι gamesμε tie-breakσε όλα τα set.

(Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής στα προκριματικά οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο νικηφόρα short set(των 4 games) με tie-breakσε όλα τα set)

ΔΙΠΛΑ: ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δύο νικηφόρα setτων έξι games, με σύστημα NO-AD, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, match tie-break των 10 πόντων.

Υποχρέωση συμμετοχής σε μέχρι 2 αγώνες μονών ή 3 αγώνες διπλών την ημέρα.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ( Ε.Φ.Ο.Α. ) με βάση το Διεθνή κώδικα.

Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

Η Διοργανώτρια αρχή (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Αγωνόδικη Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ, έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή (sign in) για ΜΑΘΗΤΕΣ: Δευτέρα 27 Μαρτίου 08:30 – 09:30

Εγγραφή (sign in) για ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: Δευτέρα 27 Μαρτίου 10:00 – 11:00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων αμέσως μετά το sign-inτης Α΄ΦΑΣΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και όπως θα ανακοινώνεται επί τόπου στο χώρο τέλεσης των αγώνων από τον επιδιαιτητή.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.

Τα έξοδα της διοργάνωσης, όπως: αμοιβή επιδιαιτητή, βοηθούς επιδιαιτητή, γιατρών και γραμματέως, μπάλες κ.λ.π. βαρύνουν την Ε.Φ.Ο.Α.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.