edu.klimaka.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Erasmus+ Σχολικής Εκπαίδευσης (Πληροφοριακό Υλικό)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ‐ΙΚΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΙΚΥ, με την υπ’ αριθμ. 194858/ΙΑ/18-12-2013 Υ.Α. έχει οριστεί Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτερη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Ποιος θα ωφεληθεί;

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης ένα μεγάλο εύρος χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται ενεργά με την τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση, τη νεολαία και την άθληση. Παρέχει χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μια νέα προσέγγιση στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Το επταετούς διάρκειας πρόγραμμα Erasmus+ έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα ERASMUS+ αποκρυσταλλώνει την ανάγκη για μεγαλύτερη απλοποίηση και αποδοτικότητα στο χρηματοδοτικό μηχανισμό. Ο νέος τρόπος χρηματοδότησης βασίζεται κυρίως σε κατ’ αποκοπή ποσά με σκοπό να οδηγηθούμε σε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης του προγράμματος για τους δικαιούχους φορείς.

Σε τι διαφέρει το Erasmus+ από τα προηγούμενα προγράμματα;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Αντικαθιστά τα προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση - Erasmus (ανώτατη εκπαίδευση), Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), Comenius (σχολική εκπαίδευση), Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), το «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες).

To πρόγραμμα δομείται σε τρεις βασικές Δράσεις (Key Actions):

Α) ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals)

Β) ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships)

Γ) KA3: Eνίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής /Support for Policy Reform

Στο πλαίσιο του ορισμού του, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τη δράση Jean Monnet και τον τομέα του Αθλητισμού, το ΙΚΥ διαχειρίζεται τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις: - Βασική Δράση 1 (ΚΑ1), Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Βασική Δράση 2 (ΚΑ2), Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών: Στρατηγικές Συμπράξεις

Key Action 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων /Learning Mobility of Individuals Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, περιλαμβάνει σχέδια που τελούν υπό τη διαχείριση των Εθνικών Μονάδων.

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στο προσωπικό και στους μαθητές/σπουδαστές/μαθητευόμενους των δικαιούχων φορέων τη δυνατότητα να πραγματοποιούν διακρατική κινητικότητα σε μια άλλη χώρα που θεωρείται χώρα του Προγράμματος (Programme Countries), με σκοπό να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Μόνον οργανισμοί με νομική προσωπικότητα δύνανται να υποβάλλουν και να υλοποιούν ενέργειες κινητικότητας. Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Παραδείγματα μαθησιακής κινητικότητας ατόμων:
- Εκπαιδευτική περίοδος ή πρακτική άσκηση για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης.
- Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
- Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Key Action 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών / Cooperation for Innovation and Good Practices- Υπο-δράση Στρατηγικές Συμπράξεις Strategic Partnerships

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις συνίστανται στη συνεργασία διακρατικών φορέων που ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της αγοράς εργασίας με στόχο την προώθηση καινοτόμων πρακτικών, ιδεών, μεθοδολογιών, εργαλείων, την ανταλλαγή και τη συγκριτική αποτίμηση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κομβικός γνώμονας στην ανάπτυξη και δραστηριοποίηση μιας διακρατικής σύμπραξης πρέπει να είναι η αποτελεσματική κάλυψη είτε τουλάχιστον μίας οριζόντιας προτεραιότητας της Δράσης είτε τουλάχιστον μίας συγκεκριμένης προτεραιότητας σχετικής με τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ανάλογα με την προτεραιότητα που καλύπτει το σχέδιο, οι στρατηγικές συμπράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους εταίρους που προέρχονται από διάφορους τομείς ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες, τα χαρακτηριστικά και η εμπειρογνωμοσύνη τους και να παράγονται συναφή και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Από το 2016, οι Στρατηγικές Συμπράξεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (ισχύει για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων):

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και μεταφορά καινοτομίας:

Τα σχέδια εστιάζουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων παραδοτέων προϊόντων, στη διοργάνωση μεγάλου βεληνεκούς δραστηριοτήτων διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν καθώς και των καινοτόμων ιδεών. Οι αιτούντες φορείς θα πρέπει να αιτηθούν χρηματοδότησης ειδικά στην κατηγορία προϋπολογισμού «Πνευματικά Προϊόντα» και ως εκ τούτου και στην κατηγορία προϋπολογισμού «Πολλαπλασιαστικές Δράσεις» προκειμένου να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη στόχευση. Σε αυτή την κατηγορία στρατηγικών συμπράξεων δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η διάρκεια των σχεδίων κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες.

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών:

Πρωταρχικός στόχος των εν λόγω στρατηγικών συμπράξεων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προώθηση μιας κουλτούρας που μαθαίνει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς πώς να μάθουν να αφομοιώνουν καλές πρακτικές μέσω μεθόδων συγκριτικής αποτίμησης, η ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσουν ιδέες και πρακτικές. Τα σχέδια μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένα απτά προϊόντα, μετρήσιμες εκροές και αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των διακρατικών δραστηριοτήτων τους. Αυτά τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω της βασικής κατηγορίας προϋπολογισμού «Διαχείριση και Υλοποίηση Σχεδίου». Οι αιτούντες οργανισμοί δε δύνανται να αιτηθούν χρηματοδότησης για τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Πνευματικά Προϊόντα» και «Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις». Η διάρκεια των σχεδίων κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες.

Επισημαίνεται ότι διακρατικές συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης αποκλειστικά μεταξύ σχολείων μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε αυτή την κατηγορία σχεδίων.

Συμβουλεύουμε τους αιτούντες φορείς να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική ενότητα στον Οδηγό του Προγράμματος, σελ. 120-138 (αγγλική έκδοση).

Επισημαίνεται ότι στον κύκλο υποβολής αιτήσεων του 2017, από τα σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων που θα εγκριθούν, το 40% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης για τη Σχολική Εκπαίδευση θα κατανεμηθεί με φθίνουσα βαθμολογία σε εγκεκριμένα σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και το 60% του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα κατανεμηθεί σε Στρατηγικές Συμπράξεις που στοχεύουν στην Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών.

II. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους αιτούντες φορείς του Προγράμματος Erasmus+ κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τις Δράσεις ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals) και ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών- Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships). Συμβουλεύουμε τους αιτούντες φορείς να διαβάσουν διεξοδικά τα ακόλουθα έγγραφα:

- τον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide 2017) ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus.

- το έγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e- Forms», που εμπεριέχει τις τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων, https://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-giato- erasmusplus.

- τον Οδηγό προς τους Αξιολογητές, https://www.iky.gr/erasmus-plus-key1- action-1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita/item/1461.

Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις για τις δράσεις του προγράμματος και ειδικότερα για τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης υποβάλλονται μόνο από νομικές οντότητες με νομική προσωπικότητα σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες των αιτήσεων για τις δράσεις που διαχειρίζεται η Εθνική Μονάδα ορίζονται ως εξής:

ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals), προθεσμία υποβολής: 2/2/2017, ώρα 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος)

ΚΑ2: Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships), προθεσμία υποβολής: 29/3/2017, ώρα 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος).

III. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

i. School Education Gateway

Το School Education Gateway είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης εταίρων και φορέων στο εξωτερικό για τα σχολεία που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν χρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+.

Η πλατφόρμα, μέσω των διαθέσιμων εργαλείων της, υποστηρίζει τα σχολεία διευκολύνοντας τα ώστε να προετοιμάσουν πιο εύκολα τις αιτήσεις τους.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται είτε: α) η δημιουργία λογαριασμού School Education Gateway ή β) χρήση στοιχείων υπάρχοντος λογαριασμού eTwinning.

Τα εργαλεία που προσφέρει το School Education Gateway και είναι στη διάθεση των σχολείων είναι: α) Κατάλογος Σεμιναρίων β) Ευκαιρίες Κινητικότητας γ) Αιτήματα για Στρατηγικές Συμπράξεις

α) Κατάλογος Σεμιναρίων: Πρόκειται για μια βάση εξεύρεσης σεμιναρίων η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικές με προγράμματα διαρθρωμένων μαθημάτων ή σεμινάρια κατάρτισης στο εξωτερικό. Το εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης σεμιναρίων με βάση: το θέμα, την χώρα υποδοχής, τη γλώσσα, το κοινό στο οποίο απευθύνεται κ.α.

β) Ευκαιρίες Κινητικότητας: Η επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και άλλων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων μπορεί να επιτευχθεί και μέσω δραστηριοτήτων όπως: περίοδοι παρακολούθησης/παρατήρησης εργασίας (job shadowing) & διδασκαλίας σε σχολείο ή άλλο φορέα στο εξωτερικό. Δραστηριότητες αυτού του τύπου συνεισφέρουν στη διεύρυνση της αντίληψης για την εκπαίδευση και εξασφαλίζουν την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Στόχος του εργαλείου είναι η διευκόλυνση της δικτύωσης των σχολικών μονάδων τους με τους φορείς υποδοχής στο εξωτερικό.

γ) Αιτήματα για Στρατηγικές Συμπράξεις: Στόχος του εργαλείου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης διακρατικών συνεργασιών καθώς και η μεταφορά αλλά και η ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή να αναζητήσουν ευκαιρίες για υλοποίηση μιας Στρατηγικής Σύμπραξης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: School Education Gateway

ii. Ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning)

Η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία ώστε να διευκολύνει τα σχολεία να αναπτύσσουν συμπράξεις και να συμμετέχουν σε συλλογικά σχέδια σε οποιονδήποτε θεματικό τομέα.

Όσον αφορά τις Στρατηγικές Συμπράξεις η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση προσφέρει:

• την εύρεση εταίρων/οργανισμών υποδοχής στο εξωτερικό και τη συνεργασία με αυτούς πριν από την υποβολή αίτησης επιχορήγησης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του αντίκτυπου των σχεδιαζόμενων έργων.

• τη χρήση των εργαλείων που διατίθενται στο πλαίσιο του σχεδίου για την υλοποίηση περισσότερο στρατηγικών σχεδίων και την καλύτερη αξιοποίηση της συνεισφοράς των εταίρων.

Δεν απαιτείται η υποβολή επίσημης αίτησης για την ανάληψη δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Μοναδική προϋπόθεση είναι η εγγραφή του σχολείου στη διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση. Ιστοσελίδα: www.iky.gr 9

IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α) EU Login - Σύστημα Διαπίστευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Σύστημα Διαπίστευσης – EU Login (πρώην ECAS) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. • https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Ο λογαριασμός EU Login απαιτείται για την εγγραφή οργανισμού στην Πύλη Συμμετεχόντων και τη λήψη PIC καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του.

Για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ένας κωδικός πρόσβασης (password) που ορίζεται από τον χρήστη. Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login, βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ecas.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial_1.0.pdf και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ http://www.iky.gr/component/k2/item/944-iky-ecas. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην υπηρεσία βοήθειας σχετικά με το ECAS στη σελίδα https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html.

Β) PIC Code και Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Erasmus+ απαιτείται οι αιτούντες οργανισμοί, καθώς και οι οργανισμοί-εταίροι, να έχουν λάβει έναν μοναδικό 9-ψηφιο κωδικό (PIC).

Η εγγραφή των οργανισμών για λήψη κωδικού PIC γίνεται στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF) και η είσοδος γίνεται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant Portal) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Επισημαίνουμε ότι οργανισμοί οι οποίοι έχουν λάβει ήδη PIC από προηγούμενα έτη δεν χρειάζεται να λάβουν καινούργιο κωδικό, καθώς ο πρώτος κωδικός PIC που λαμβάνεται ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και είναι ένας και μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί τον συμμετέχοντα οργανισμό.

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι αιτούντες φορείς είναι τα ακόλουθα:

1. Εγγραφή και λήψη PIC code /Ενημέρωση στοιχείων στην Πύλη Συμμετεχόντων

2. Συμμόρφωση με τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό του Erasmus+

3. Έλεγχος των οικονομικών όρων Συμπλήρωση και υποβολή των προτάσεων/αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής αίτησης e-Form

Βήμα 1: Εγγραφή/ Ενημέρωση στοιχείων στην Πύλη Συμμετεχόντων

Περίπτωση 1: Οργανισμοί που έχουν ήδη PIC

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και έχουν ήδη PIC θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
• http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Οδηγίες για την τροποποίηση των στοιχείων δίνονται στο εγχειρίδιο χρήστη (έντυπο και video) στη σελίδα:
• https://www.iky.gr/urf-registration

Περίπτωση 2: Οργανισμοί που δεν έχουν PIC

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και δεν έχουν PIC θα πρέπει να εγγραφούν και να παρέχουν τα βασικά τους νομικά και οικονομικά στοιχεία στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
• http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Δείτε οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη (έντυπο και video) στη σελίδα:
• https://www.iky.gr/urf-registration

Κωδικός PIC (Personal Identification Code)

Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων, ο οργανισμός θα λάβει έναν 9- ψηφιο κωδικό (PIC). Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε φορέα, θα χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επικοινωνία με την Εθνική Μονάδα.

Βήμα 2: Ανάρτηση νομιμοποιητικών εγγράφων

Κατά το στάδιο της εγγραφής, οι οργανισμοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν (upload) τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και στα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού:

I. Έντυπο Νομικής Οντότητας Νομικού Προσώπου (Legal entity form) βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entiti es_en.cfm#el

Σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί υποχρεούνται να αναρτήσουν το έντυπο νομικής οντότητας στο URF, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αρμοδίως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οργανισμού. Ειδικότερα το Έντυπο Νομικής Οντότητας πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα:

- Για τις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες

Απόφαση Τοποθέτησης του Διευθυντή στη Σχολική Μονάδα

- Για όλους τους υπόλοιπους φορείς

Τελευταίο επικυρωμένο, κωδικοποιημένο καταστατικό σύστασης του αιτούντος φορέα ή καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού.

Αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης των ως άνω καταστατικών και τροποποιήσεων ή γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κατά περίπτωση.

Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών νομικού προσώπου από την αρμόδια για τη φορολογία ΔΟΥ.

Μόνο ο αιτών οργανισμός υποχρεούται εκτός από το έντυπο νομικής οντότητας να αναρτήσει επίσης το:

II. Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων (Financial Identification), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αρμοδίως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οργανισμού, http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_ en.cfm#el

*Οι Δημόσιες Σχολικές Μονάδες, εφόσον δε διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής μονάδας θα υποχρεωθούν να αναρτήσουν το Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων εάν και εφόσον εγκριθούν.

III. καθώς και τα κατωτέρω έγγραφα αξιολόγησης της οικονομικής επάρκειας:

α) Οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότησης κάτω των 60.000,00 €, θα πρέπει επιπρόσθετα να αναρτήσουν:
Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικής Επάρκειας το έντυπο της οποίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/2105-ipeuthini-dilosi-oikonomikiseparkeias- mikroteri-apo-60000-euros

β) Οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότησης άνω των 60.000,00 €, θα πρέπει επιπρόσθετα να αναρτήσουν:
Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικής Επάρκειας το έντυπο της οποίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/2106-ipeuthini-dilosi-oikonomikiseparkeias- mikroteri-apo-60000-euros

Για τους αιτούντες φορείς οι οποίοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία,

i νόμιμα συνταγμένο και δημοσιευμένο Ισολογισμό της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, συνοδευόμενο από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και το προσάρτημα, καθώς και

ii τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνοδευόμενη από το έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

Για τους αιτούντες φορείς οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία,

i νόμιμα συνταγμένο απολογισμό της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (εφόσον υφίσταται), καθώς και

ii τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνοδευόμενη από το έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

Ειδικές περιπτώσεις αιτούντων φορέων:

- Νεοσύστατοι φορείς, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση, ενδέχεται να κληθούν να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή τραπέζης ή ασφαλιστικού οργανισμού με σκοπό να αποδείξουν την οικονομική τους επάρκεια, σε συνδυασμό με επιπρόσθετα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα ζητηθούν κατά περίπτωση.

- Φορείς, οι οποίοι προέρχονται από πρόσφατη μετατροπή, εξαγορά, συγχώνευση ή και απορρόφηση θα εξετάζονται για την οικονομική τους επάρκεια στη βάση των οικονομικών δεδομένων όλων των φορέων από τους οποίους προήλθαν.

- Στην περίπτωση συνεργαζόμενων, συνδεδεμένων επιχειρήσεων και κοινοπραξιών οι οποίες υποβάλλουν αίτηση ως ενιαία οντότητα, τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας θα πρέπει να τηρούνται για κάθε μέλος της οντότητας τα οποία και θα εξετάζονται ξεχωριστά.

Σημειώσεις:

• Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα έγγραφα για την εξακρίβωση της νομικής και οικονομικής επάρκειας των αιτούντων φορέων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ασθενής οικονομική επάρκεια, η Εθνική Μονάδα δύναται να ζητήσει εξασφαλίσεις για την ικανοποιητική τήρηση των οικονομικών όρων του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εξακρίβωσης της οικονομικής επάρκειας, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants_en.htm.

• Όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των αιτούντων πρέπει να είναι σκαναρισμένα πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της Αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, θεωρημένα από τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές ή πρόσωπα, εκτός εάν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά. Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από τις κατά Νόμο αρμόδιες Αρχές και να είναι νομίμως θεωρημένα. Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου ή έτους , εκτός εάν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

Βήμα 3: Συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων eForms

Οι αιτούντες υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά και μόνο, μέσω e-Forms, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας https://www.iky.gr/el/erasmusplus- key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita#βήμα-6-αιτήσεις για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΑ1, και https://www.iky.gr/el/erasmus-plus-key2-action-2/aitiseiska1- kainotomia-kales-praktikes#βήμα-6-αιτήσεις για τις Στρατηγικές Συμπράξεις KA2. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων στη σελίδα: https://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-gia-toerasmusplus Η ηλεκτρονική αίτηση είναι ένα αρχείο PDF, το οποίο πρέπει να ανοιχθεί και να τύχει επεξεργασίας με τη χρήση του προγράμματος Adobe Reader.

Ειδικότερα:

• Απαιτείται Αποθήκευση της ηλεκτρονικής φόρμας e-form στον υπολογιστή και Άνοιγμα ως ξεχωριστού αρχείου.

• Επιβάλλεται να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Adobe Reader σε έκδοση Adobe Reader 9.3.3 ή μεταγενέστερη, εκτός από την έκδοση Adobe Reader DC 15.8

• Προτείνεται η έκδοση Adobe Reader DC 15.20 την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν από τον παρακάτω σύνδεσμο αφού επιλέξετε το λειτουργικό σας σύστημα http://get.adobe.com/reader/otherversions/

Αν κάποια από τις ειδικές απαιτήσεις δεν ικανοποιείται η ηλεκτρονική φόρμα e-form ανοίγει κενή με μήνυμα ειδοποίησης και οδηγίες για ενέργειες διόρθωσης.

Παράδειγμα: The form has been opened inside a web browser window. Please download the form to your PC in order to be able to properly save the form after filling it in.

Η ηλεκτρονική φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί και να κλείσει ανά πάσα στιγμή χωρίς να χάσετε τα κωδικοποιημένα δεδομένα.

Βασικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψιν όταν συμπληρώνετε την αίτηση

• Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο για να ολοκληρώσετε ορισμένες λειτουργίες όπως ο έλεγχος κωδικού PIC, η επικύρωση της ηλεκτρονικής φόρμας και ο υπολογισμός της αιτούμενης χρηματοδότησης με βάση τις καταχωρημένες δραστηριότητες.

• Συστήνεται να επικυρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα, πατώντας το κουμπί “Επικυρώστε” ή “Validate” σε κάθε σελίδα του ηλεκτρονικού εντύπου ή ανά δύο- τρεις σελίδες ώστε να μην μένουν λανθασμένα ή μη συμπληρωμένα πεδία.

• Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του ποντικιού ή tab για να περιηγηθείτε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα πεδία που εμφανίζονται με γκρι χρώμα είναι «Προ-συμπληρωμένα πεδία ή πεδία υπολογισμού», στα οποία δεν μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα.

• Στα στοιχεία των οργανισμών μην ξεχάσετε να ενημερώσετε με τη σωστή τιμή το πεδίο “Τύπος Οργανισμού” ή “Type of Organisation”.

• Στα στοιχεία διεύθυνσης του Νόμιμου Εκπροσώπου του οργανισμού σας συμπληρώστε τη διεύθυνση του οργανισμού στην εθνική γλώσσα.

• Εάν υπάρχουν πίνακες και πεδία της φόρμας, όπου είναι δυνατόν να καταχωρήσετε πολλαπλές εισαγωγές ή τμήματα / ενότητες που μπορούν να επαναληφθούν, μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε γραμμές ή τμήματα κάνοντας κλικ στα κουμπιά «Add» και «Delete Last» ή «+» και «-».

• Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι θα πρέπει να αποθηκεύετε την αίτησή σας καθώς προχωράτε για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που έχετε εισαγάγει διατηρούνται στη φόρμα. Παρακαλούμε να δώσετε επαρκή χρόνο για να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα καθώς λειτουργίες όπως αντιγραφή και επικόλληση δεν λειτουργούν πάντα μέσα στη φόρμα.

• Για να υποβάλετε την τελική αίτηση θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Ηλεκτρονική Υποβολή» ή «Submit Online». Η επιτυχής υποβολή της αίτησης πιστοποιείται στην Ενότητα «Υποβολή» ή «Submission» από σχετικό μήνυμα, λήψη ενός Submission ID και εμφάνισης Ημερομηνίας και Ώρας υποβολής (εντός προθεσμίας).

• Μετά την επιτυχή υποβολή Αποθηκεύστε και Εκτυπώστε την Αίτηση για ιδία χρήση.

• Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία αποτελεί μέρος της αίτησης χρηματοδότησης) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο και πρέπει να επισυνάπτεται σκαναρισμένη στην αίτηση.

Ειδικότερα, στην αίτηση για τη δράση ΚΑ1, που υποβάλλεται από συντονιστή κοινοπραξίας πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Έγγραφο εξουσιοδότησης (mandate letter) Τα έγγραφα εξουσιοδότησης προς τον Συντονιστή της κοινοπραξίας πρέπει να επισυναφθούν από κάθε οργανισμό Μέλος της κοινοπραξίας και να είναι υπογεγραμμένα αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή και του κάθε Μέλους. Το σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση: http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1460- eksousiodotisi-erasmusplus

2. Yπεύθυνη Δήλωση (Declaration of honour) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος οργανισμού (μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης), η οποία τυπώνεται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ιδρύματός σας. στην αίτηση για τη δράση KA2-Στρατηγικές Συμπράξεις πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Έγγραφο εξουσιοδότησης (mandate letter). Τα έγγραφα εξουσιοδότησης προς τον οργανισμό Συντονιστή πρέπει να επισυναφθούν από κάθε οργανισμό Εταίρο και να είναι υπογεγραμμένα αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε συμμετέχοντος οργανισμού Εταίρου. Το σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση: http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1460-eksousiodotisi-erasmusplus .

*Εξαίρεση: Δεν απαιτείται έντυπο εξουσιοδότησης στις αιτήσεις στρατηγικών συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων

2. Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Gantt Chart). Το χρονοδιάγραμμα εργασιών αφορά στον προγραμματισμό των πακέτων εργασίας και των επιμέρους ενεργειών που τα στοιχειοθετούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους εταίρους και να υποβληθεί από τον αιτούντα-συντονιστή οργανισμό. Υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα στον κάτωθι σύνδεσμο: http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1459-prosxedio-gia-toxronodiagramma- ton-drasthriotiton .

3. Υπεύθυνη Δήλωση (Declaration of Honour _ το τελευταίο μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος οργανισμού, η οποία τυπώνεται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ιδρύματός σας.

V. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 ΚΑΙ ΤΗΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2

1. Οι αιτούντες φορείς πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακή και οικονομική επάρκεια. Ειδικότερα, οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, να δύνανται δηλαδή να προσκομίσουν, όποτε απαιτηθεί από την Εθνική Μονάδα, μετά την έγκριση της αίτησής τους, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση για είσπραξη ποσού από φορείς κεντρικής διοίκησης.

2. Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση, όπως προβλέπεται και στις «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms», υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι, μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζετε στον μετρητή απόστασης την διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου και του τόπου προορισμού).

Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής.

Μπορείτε να βρείτε τον Μετρητή Απόστασης εδώ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

3. Δαπάνες Ταξιδίου: Συμπληρωματικό ποσό για «Υψηλό κόστος για εγχώρια ταξίδια» (“Top-up for expensive domestic travel cost”). Ο συμμετέχων σε δραστηριότητες κινητικότητας μπορεί να ζητήσει επιπλέον επιχορήγηση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης. Το συμπληρωματικό αυτό ποσό αφορά περιπτώσεις μετάβασης σε κεντρικό αεροδρόμιο ή σταθμό τρένου/λεωφορείου/άλλου μέσου συγκοινωνίας εντός της χώρας του φορέα αποστολής και αντίστοιχα μετάβαση σε απομακρυσμένο τελικό προορισμό (με εκκίνηση κεντρικό αεροδρόμιο ή σταθμό τρένου/λεωφορείου/άλλου μέσου συγκοινωνίας) εντός της χώρας του φορέα υποδοχής. Συγκεκριμένα, το ποσό στην εν λόγω κατηγορία δαπάνης ορίζεται στα 180 ευρώ και μπορεί να ζητηθεί έως δύο (2) φορές ανά συμμετέχοντα για κάθε μετακίνηση (μετ’ επιστροφής) και ανά τύπο δραστηριότητας.

Προϋποθέσεις: το κόστος της εσωτερικής μετακίνησης (μετ’ επιστροφής) σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να υπερβαίνει το ποσό των 225 ευρώ και το αίτημα να τεκμηριώνεται επαρκώς κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

VI. ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

1. Ένα σχολείο ή μια κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης στη δράση ΚΑ1. Ο περιορισμός αυτός δεσμεύει το σχολείο στην υποβολή μίας μόνο αίτησης ως μεμονωμένος αιτών. Ωστόσο ένα σχολείο μπορεί να συμμετέχει ως μέλος σε περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες και ένας συντονιστής κοινοπραξίας μπορεί να συντονίζει (αιτείται) περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από κοινοπραξία, ο αιτών φορέας-συντονιστής κοινοπραξίας είναι υπεύθυνος να υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους της κοινοπραξίας.

2. Οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ως συντονιστές κοινοπραξιών σχολείων (Consortium leaders) της περιφέρειας ευθύνης τους. Στην περίπτωση αυτή, όπου το σχέδιο που υποβάλλεται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα του προγράμματος και να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (το συντονιστή και τουλάχιστον δύο σχολεία). Τα σχολεία που συμμετέχουν στην κοινοπραξία πρέπει να συνδέονται οργανωτικά με τον οργανισμό που ενεργεί ως συντονιστής της κοινοπραξίας. Τα μέλη της κοινοπραξίας (σχολεία) κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης απαιτείται να παρέχουν εξουσιοδότηση (mandate) προς στον συντονιστή της κοινοπραξίας, όπως έχει σχετικώς αναφερθεί ανωτέρω.

3. Ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων για τη Βασική Δράση 1- βρίσκεται στο σύνδεσμο https://www.iky.gr/epilexima-sxoeia-sxolikika1. Στον ίδιο σύνδεσμο βρίσκονται επίσης οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές που είναι επιλέξιμες ως επικεφαλείς κοινοπραξιών (consortium leaders) για τη Βασική Δράση 1.

4. Στη δράση ΚΑ1 τα σχέδια μπορούν να έχουν διάρκεια που κυμαίνεται από 12 μήνες (κατ’ ελάχιστο) έως 24 μήνες. Η ημερομηνία έναρξης των σχεδίων κυμαίνεται από 1/6/2017 έως 31/12/2017. Για την ορθή δήλωση της χρονικής διάρκειας του σχεδίου οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν ημερομηνία έναρξης του σχεδίου από το ημερολόγιο που εμφανίζεται στο πεδίο Β.1 (Ημερομηνία Έναρξης Σχεδίου) της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα σχέδια κινητικότητας που περιλαμβάνουν επιμορφωτικές δραστηριότητες στην κατηγορία : Δομημένος κύκλος μαθημάτων/σεμινάρια επιμόρφωσης στο εξωτερικό, προβλέπουν επιχορήγηση διδάκτρων.

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το πεδίο J.4 προκειμένου να εμφανιστεί η αιτούμενη επιχορήγηση στην αίτηση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1

Οι κανόνες χρηματοδότησης για τη Δράση ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) στη διεύθυνση https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

Για τις δαπάνες ταξιδίου βάσει χιλιομετρικής απόστασης ισχύουν τα εξής ποσά επιχορήγησης:


Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό
Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων: 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1300 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Για τις ατομικές δαπάνες ισχύουν τα Εθνικά Ποσά που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα χρηματοδότησης της Εθνικής Μονάδας/ ΙΚΥ:

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΔΙΑΒΙΩΣΗ)» -ΕΛΛΑΔΑ Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης days

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  ( days 1 - 14 / days 15 - 62)
AT Austria (112 / 78)
BE Belgium (112 / 78)
BG Bulgaria (112 / 78)
CY Cyprus (112 / 78)
CZ Czech Republic (112 / 78)
DE Germany (96 / 67)
DK Denmark (128 / 90)
EE Estonia (80 / 56)
EL Greece (112 / 78)
ES Spain (96 / 67)
FI Finland (112 / 78)
FR France (112 / 78)
HR Croatia (80 / 56)
HU Hungary (112 / 78)
IE Ireland (128 / 90)
IS Iceland (112 / 78)
IT Italy (112 / 78)
LI Liechtenstein (112 / 78)
LT Lithuania (80 / 56)
LU Luxembourg (112 / 78)
LV Latvia (96 / 67)
MK Former Yugoslav Republic of Macedonia (96 / 67)
MT Malta (96 / 67)
NL Netherlands (128 / 90)
NO Norway (112 / 78)
PL Poland (112 / 78)
PT Portugal (96 / 67)
RO Romania (112 / 78)
SE Sweden (128 / 90)
SI Slovenia (80 / 56)
SK Slovakia (96 / 67)
TR Turkey (112 / 78)
UK United Kingdom (128 / 90)

VII. ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Στρατηγικές συμπράξεις αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Στις στρατηγικές συμπράξεις ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους ώστε μέσα από την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα.

Ανάλογα με τους στόχους και τη σύνθεση της στρατηγικής σύμπραξης, τα σχέδια μπορούν να είναι δύο τύπων:

I. Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία:

Τα σχέδια αναμένεται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, ή/και να προβούν σε εντατικές δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης των υφιστάμενων και των νέων προϊόντων που θα παραχθούν καθώς και των καινοτόμων ιδεών. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν χρηματοδότηση για την παραγωγή πνευματικών προϊόντων και για πολλαπλασιαστικές δράσεις προκειμένου να απαντήσουν ακριβώς στην καινοτόμα διάσταση της δράσης.

II. Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών:

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν/υποστηρίζουν ιδέες, πρακτικές και μεθόδους. Τα σχέδια μπορούν επίσης να παράγουν απτά προϊόντα και αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, αν και με τρόπο που να είναι ανάλογος του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου. Τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες διάδοσης θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω της βασικής κατηγορίας προϋπολογισμού που αφορά τη διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου.

Επισήμανση: Οι στρατηγικές συμπράξεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο περιφέρειας μεταξύ διαφορετικών χωρών μπορούν να συμμετάσχουν και στις δύο κατηγορίες σχεδίων (Ι, ΙΙ). Το στοιχείο που διακρίνει τις συμπράξεις αυτές είναι η συμμετοχή τοπικών και/ή περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών οι οποίες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων πάνω σε ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος και θα εμπλέκουν οργανισμούς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχολεία των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Προτεραιότητες Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

 • Υποστήριξη προς τα σχολεία για να αντιμετωπίσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τη συνεπαγόμενη μειονεκτική κατάσταση.
 • Προώθηση της πρόσληψης δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 • Υποστήριξη των προσπαθειών να διευρυνθεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ).
 • Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων.

Οι ανωτέρω προτεραιότητες παρατίθενται αναλυτικά στην αγγλική έκδοση του Οδηγού προγράμματος Erasmus+ στις σελ. 121-122. Επιπλέον πληροφορίες για τις προτεραιότητες καθώς και έγγραφα πολιτικής περιέχονται στον Οδηγό για τους αξιολογητές https://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiakikinitikotita/ item/1461.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, οι Στρατηγικές Συμπράξεις πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά είτε α) τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα της Δράσης είτε

β) τουλάχιστον μία συγκεκριμένη προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε ακόμη δύο προτεραιότητες (είτε οριζόντιες είτε τομεακές) σχετικές με τους στόχους του σχεδίου σας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες φορείς

Σχολεία (Δημόσια – Ιδιωτικά) και οποιοσδήποτε οργανισμός - δημόσιος ή ιδιωτικός- που δραστηριοποιείται σε κάθε πεδίο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και μπορεί να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων για τη δράση ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων βρίσκονται στο σύνδεσμο https://www.iky.gr/epileximasxoeia- sxolikika1.

Σύνθεση Στρατηγικών Συμπράξεων – Αιτήσεις

I. Στρατηγική Σύμπραξη (Αίτηση ΚΑ201): Συνεργασία μεταξύ Σχολείων και φορέων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μετέχουν τουλάχιστον τρεις (3) φορείς από τρεις (3) διαφορετικές χώρες.

II. Στρατηγική σύμπραξη αποκλειστικά μεταξύ σχολείων (Αίτηση ΚΑ219): Συνεργασία μόνο μεταξύ Σχολείων. Μετέχουν τουλάχιστον δύο (2) σχολεία από δύο (2) διαφορετικές χώρες.

*Επισημαίνεται ότι:

- Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στη χώρα του Συντονιστή και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο αιτών φορέας-Συντονιστής είναι υπεύθυνος να υποβάλλει την αίτηση για το σύνολο της σύμπραξης.

- Εφόσον εγκριθούν, η σύμβαση επιχορήγησης (multibeneficiary grant agreement) υπογράφεται μεταξύ του Συντονιστή και της Εθνικής Μονάδας της χώρας του και η κοινοτική επιχορήγηση καταβάλλεται στο Συντονιστή, ο οποίος στη συνέχεια την κατανέμει αναλογικά στους εταίρους.

- Έντυπα αιτήσεων:
-- Οι αιτήσεις για τη δράση ΚΑ2 υποβάλλονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης με κωδικό ΚΑ201.
-- Ειδικά για τις Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης με κωδικό ΚΑ219 και τη διακριτική επισήμανση “Strategic Partnerships for Schools Only”.

- Στρατηγικές Συμπράξεις «αποκλειστικά μεταξύ σχολείων»:
-- έχουν ως στόχο την υποστήριξη της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.
-- Σε πολλές περιπτώσεις, οι δραστηριότητες συνεργασίας συνδυάζονται επίσης με ανταλλαγές τάξεων και / ή μακροπρόθεσμη κινητικότητα των μαθητών από τα σχολεία που συμμετέχουν στο σχέδιο.
-- Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής των Στρατηγικών Συμπράξεων αφορά τη σύμβαση επιχορήγησης που υπογράφουν οι δικαιούχοι. Παρά το γεγονός ότι ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναλαμβάνει το συντονισμό και υποβάλλει αίτηση εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων σχολείων, από την στιγμή που μια Στρατηγική Σύμπραξη αποκλειστικά μεταξύ σχολείων επιλέγεται, κάθε σχολείο που συμμετέχει υπογράφει συμφωνία επιχορήγησης (monobeneficiary grant agreement) με την Εθνική Μονάδα της χώρας του και λαμβάνει την επιχορήγηση από την Εθνική Μονάδα της χώρας του.

- Για τις Στρατηγικές Συμπράξεις που προωθούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών (ΚΑ201 και ΚΑ219) και θα πραγματοποιήσουν διακρατικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας ή μάθησης, δύναται να επιχορηγηθούν 100 κινητικότητες κατ’ ανώτατο όριο ανά σχέδιο (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών).

- Οι στρατηγικές συμπράξεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο περιφερειών και περιλαμβάνουν περιφερειακές/τοπικές εκπαιδευτικές αρχές θα υποβάλλουν το έντυπο αίτησης ΚΑ201 και ως εκ τούτου θα υπόκεινται στην ελάχιστη προϋπόθεση της συμμετοχής τριών φορέων από τρεις διαφορετικές χώρες που ισχύει για τις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

- Στις Στρατηγικές Συμπράξεις (ΚΑ201) μπορούν να συμμετέχουν ως συνδεδεμένοι εταίροι (associated partners), φορείς από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών του σχεδίου είτε θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις δραστηριότητες διάχυσης και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του. Στην έδρα τους μπορούν να υλοποιηθούν πολλαπλασιαστικές δράσεις (multiplier events). Οι συνδεδεμένοι εταίροι, ο ρόλος των οποίων θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στην αίτηση (ενότητα D.4.), δε θεωρούνται επίσημα εταίροι της σύμπραξης και δε λαμβάνουν χρηματοδότηση.

- Τα σχολεία που τελούν υπό την εποπτεία εθνικών αρχών άλλης χώρας (π.χ. γαλλικά λύκεια, γερμανικά σχολεία, σχολεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων) υποβάλλουν αίτηση στον εθνικό οργανισμό της εποπτεύουσας χώρας.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι για τις «Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων », η διαδικασία της έγκρισης- μετά την αξιολόγηση και την επιλογή σε εθνικό επίπεδο των συμπράξεων που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης- εμπεριέχει ένα ακόμη στάδιο, αυτό της εκκαθάρισης του προϋπολογισμού (budget clearing) που διενεργείται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνίσταται στην κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων στις εγκεκριμένες συμπράξεις.

Διάρκεια Σχεδίων

Στη δράση ΚΑ2 τα σχέδια μπορούν να έχουν διάρκεια που κυμαίνεται από 12 μήνες (κατ’ ελάχιστο) έως 36 μήνες με κυμαινόμενη έναρξη από 1/9/2017-31/12/2017.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Οι κανόνες χρηματοδότησης για τη Δράση ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) στη διεύθυνση https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus.

Οι στρατηγικές συμπράξεις περιλαμβάνουν από σχέδια συνεργασίας που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τα οποία μπορούν ν’ αποτελούνται μόνο από σχολικά ιδρύματα έως περισσότερο σύνθετα σχέδια μεγάλης κλίμακας με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα διάφορα είδη σχεδίων θα είναι αναγκαστικά διαφορετικές.

Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από διάφορες κατηγορίες δαπανών που θα επιλέγονται από τους αιτούντες σύμφωνα με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν.

 • Διαχείριση Σχεδίου και Υλοποίηση
 • Διακρατικές Συναντήσεις για το Σχέδιο
 • Πνευματικά Προϊόντα
 • Πολλαπλασιαστικές Δράσεις
 • Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών κατ’ εξαίρεση
 • Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης/Επιμόρφωσης
  - Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου
  - Συμπληρωματικό ποσό για υψηλό κόστος δαπανών εσωτερικών μετακινήσεων
  - Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών
  - Δαπάνες κατ’ εξαίρεση από/προς απομακρυσμένες περιοχές και υπερπόντιες χώρες

Επισημαίνεται ότι:

• Η πρώτη κατηγορία «Διαχείριση και Υλοποίηση του σχεδίου» είναι η μόνη κατηγορία δαπάνης που λαμβάνουν όλοι οι τύποι Στρατηγικών Συμπράξεων ανεξαιρέτως στόχευσης και σύνθεσης, καθώς στόχος της είναι να συνεισφέρει στις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται κάθε σχέδιο.

• Μόνο οι στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία (Αίτηση ΚΑ201) μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση για την παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων και την πραγματοποίηση Πολλαπλασιαστικών Δράσεων.

• Η συνολική επιχορήγηση του σχεδίου είναι το ποσό που προκύπτει αν πολλαπλασιαστεί το ποσό των 12.500 ευρώ με τη διάρκεια του σχεδίου σε μήνες. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης ανέρχεται στις 450.000 ευρώ για σχέδια με διάρκεια 36 μήνες.

• Η χρηματοδότηση γίνεται με συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης (Unit Costs). Εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών: Ειδικές Κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση, επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και δαπάνες κατ’ εξαίρεση (απομακρυσμένες περιοχές και υπερπόντιες χώρες) που η χρηματοδότηση γίνεται σε πραγματικές δαπάνες (Real Cost).

Στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων οργανώνονται επίσης διακρατικές δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης/Επιμόρφωσης των ατόμων, εφόσον προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου (Erasmus+ Guide σελ. 291-295, στην Αγγλική Έκδοση).

Είδη δραστηριότητας

Μικτή κινητικότητα εκπαιδευομένων που συνδυάζει μικρής διάρκειας φυσική κινητικότητα με εικονική κινητικότητα. (5ημέρες έως 2 μήνες)

Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών. (5ημέρες έως 2 μήνες)

Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για τη φοίτησή τους σε άλλο σχολείο. (2 έως 12 μήνες)

Μεγάλης διάρκειας ανάθεση διδασκαλίας ή κατάρτισης. (2 έως 12 μήνες)

Μικρής διάρκειας κοινά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού (3 ημέρες έως 2 μήνες)

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου θα πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide σελ.131-135, στην Αγγλική Έκδοση).

VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η Εθνική Μονάδα θα ακολουθήσει τα συγκεκριμένα στάδια διαχείρισης:

1. Έλεγχος επιλεξιμότητας

Μετά την υποβολή τους, οι αιτήσεις υπόκεινται σε έλεγχο με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν ανάλογα με το είδος της δράσης στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται. Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, κάθε αίτηση οφείλει να πληροί το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται ανά δράση στην ενότητα B του Οδηγού του Προγράμματος.

Ταυτόχρονα οι αιτούντες φορείς, μέσω της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης (Declaration of Honour), ελέγχονται για τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 106 και 107 του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Κανονισμού (EU Financial Regulatiοn).

2. Έλεγχος πολλαπλής υποβολής αιτήσεων

Σε περίπτωση που η ίδια αίτηση έχει υποβληθεί σε περισσότερες από μια Εθνικές Μονάδες, θα απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

3. Ποιοτική αξιολόγηση

Διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης ανά δράση που εμφανίζονται στην ενότητα B του Οδηγού του Προγράμματος. Ειδικότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση ανά κριτήριο περιέχονται στον Οδηγό προς τους Αξιολογητές (http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiakikinitikotita/ item/1461)

4. Επικύρωση οργανισμών

Αιτήσεις οι οποίες, με βάση την ποιοτική τους αξιολόγηση δύνανται να προκριθούν για χρηματοδότηση, υπόκεινται σε έλεγχο για την επιβεβαίωση της νομικής ταυτότητας των φορέων που συμμετέχουν στο σχέδιο. Ο έλεγχος διενεργείται στη βάση των νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία οι φορείς οφείλουν να έχουν αναρτήσει στην Πύλη

Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που ο αιτών φορέας δεν διέλθει επιτυχώς το στάδιο της επικύρωσης, η αίτηση απορρίπτεται.

Ειδικά για τις Στρατηγικές Συμπράξεις «αποκλειστικά μεταξύ σχολείων », η διαδικασία της επικύρωσης των φορέων περιλαμβάνει έναν επιπλέον έλεγχο ώστε να διακριβωθεί ότι οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτό το είδος σύμπραξης είναι σχολεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε συμμετέχουσας στο πρόγραμμα Erasmus+ χώρας.

5. Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης

Στο στάδιο αυτό οι Εθνικές Μονάδες θα προβούν σε διασταύρωση του περιεχομένου των αιτήσεων που πρόκειται να επιλεγούν για χρηματοδότηση μεταξύ των επιμέρους δράσεων του προγράμματος. Σε περίπτωση που εντοπισθούν σημαντικές ομοιότητες ή και πλήρης ταύτιση, θα απορρίπτονται όλες οι σχετικές αιτήσεις. Η διαδικασία αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τις αιτήσεις για Στρατηγικές Συμπράξεις.

6. Έκδοση Απόφασης Χρηματοδότησης

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η Εθνική Μονάδα προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης μετά και από την επικύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή (Evaluation Committee).

7. Έλεγχος οικονομικής επάρκειας

Για τους ιδιωτικούς αιτούντες φορείς, οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότησης άνω των 60.000 ευρώ ελέγχεται η οικονομική τους επάρκεια βάσει των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρονται στο Βήμα 3 του παρόντος εγγράφου.

8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους αιτούντες φορείς

Η Εθνική Μονάδα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής προς τους αιτούντες φορείς εγγράφως και παράλληλα θα τα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Erasmus+
-Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, 2103726300)
ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από την επίσημη σελίδα του IKY στο Facebook και από την επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus+ στο Facebook.

Στοιχεία επικοινωνίας στελεχών Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Erasmus+
Ξαρχουλάκου Μαρία Συντονίστρια τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης 210.37.26.348 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1
Μαγγιώρος Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1 210.37.26.403 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πουλιδάκη Σοφία Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1 210.37.26.374 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χατζηπαπάς Σπύρος Υπεύθυνος Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1 210.37.26.347 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2
Αδαμοπούλου Μαρία Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 210.37.26.333 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καϊμακούδη Ελένη Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 210.37.26.359 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μαγουλά Έφη Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 210.37.26.317 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πατούχα Σταυρούλα Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 210.37.26.354 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Erasmus+
Ευτυχία Τσερέπη – Κρίκη Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Erasmus+ 210.37.26.402 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Νίκος Σαμαρτζόπουλος Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Erasmus+ 210.37.26.322 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Εθνική Μονάδα δύναται να προβεί σε συμπλήρωση ή/και τροποποίηση του περιεχομένου της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και των πληροφοριών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ εάν παραστεί ανάγκη ή κατόπιν νεοτέρων οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, είναι πιθανό να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία από τους φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων που πιστοποιούν και επαληθεύουν την απασχόληση εκπαιδευτών ενηλίκων από τους αιτούντες φορείς.

Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτούντες οργανισμούς οποιοδήποτε συμπληρωματικό έγγραφο κριθεί αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των ενεργειών διαχείρισης κατά τον κύκλο ζωής των σχεδίων.