ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Διδακτικές επισκέψεις σχολείων) 2016-2017

Pin It

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.127801/Δ2/02-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’-ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Λαπατά Σ. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαγουλάς Α. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
210-34.43.318
210-34.42.212
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2016-2017»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 124401/Δ2/27-07-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με αρ. πρ. 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) και 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίνουμε και για το σχολικό έτος 2016-2017 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.2934/31-08-2016

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θέμα: Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία θα συνεχίσει και κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017 την οργάνωση προγράμματος επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Οι μαθηrές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στις παρουσιαζόμενες εκθέσεις. Ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν η επίσκεψή τους συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας του Κοινοβουλίου παρακολουθούν για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9.00' ως και τις 20. 00 '. Τα εκτός Αττικής σχολεία μπορούν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους και τα Σαββατοκύριακα, από τις 9.00' ως και τις 18.00'.

Κατά τη διάρκεια του προηγοϊιμενου σχολικού έτους περισσότεροι από 62 .000 μαθητές, μαζί με περίπου 6.000 συνοδούς εκπαιδευτικούς, από 1.91 Ο σχολικά τμήματα όλης της χώρας επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων .

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας με την με αριθμό 127801/Δ2/2.8.2016 απόφασή του έχει εγκρίνει για το σχολικό έτος 2016 - 2017 τη συμμετοχή και τη μετακίνηση των σχολείων 11.Ε και Δ.Ε που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος της Βουλής: http://foundation.parliament.gr

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι οι ακόλουθες :

•Από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2016 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.

•Από 2 έως 4 Νοεμβρίου 2016 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριου, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2017.

•Από 11 έως 13 Ιανουαρίου 2017 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα ανοίγει στις 09:00 της ημέρας έναρξης και θα παραμείνει ανοικτό όλο το εικοσιτετράωρο μέχρι τις 15:00 της ημέρας λήξης υποβολής των αιτήσεων. Για όσα σχολεία δεν θα μπορέσουν να βρουν ελεύθερη ώρα για να κλείσουν την επίσκεψή τους, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής σε λίστα αναμονής. Σε περίπτωση ακύρωσης του ραντεβού κάποιου προγραμματισμένου σχολείου , θα δίνεται η θέση του σε σχολείο της λίστας αναμονής.

Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετώv, είναι σκόπιμο η αίτηση να υποβάλλεται όσο πιο έγκαιρα γίνεται και να προτιμάται η φθινοπωρινή περίοδος για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του σχολείου.

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκέψεων στη Βουλή και τη συμπλήρωση της αίτησης.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο του Ιδρύματος της Βουλής, στους αριθμούς 210 3692429 και 210 3692106, μόνο αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη . Η κατάχρηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οδηγεί σε δυσκολία πραγματοποίησής της όταν αυτή είναι πραγματικά απαραίτητη.

Προκειμένου να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα σχολεία να σεβαστούν τις προαναφερόμενες προθεσμίες, σας παρακαλούμε να κοίνοποιήσετε αμέσως το παρόν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Π.Ε και Δ.Ε και στα Γραφεία Π.Ε , Δ . Ε και Ε.Ε, ζητώντας την προώθησή του σε όλες τις σχολικές μονάδες της δικαιοδοσίας τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας .

Καθηγητής Παύλος Σούρλας

 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 428/2010 - Αριθμ.36590/Γ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 428
14 Απριλίου 2013

Αριθμ. 36590/Γ2
Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΑ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 45 παρ. 3 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).
2. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80 Α΄).
3. Του άρθρου 13 του π.δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ. 161 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄),
5. Την με αρ. πρ. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ.206 Β΄) Υ.Α.
6.Τις διατάξεις της αρ. 1120/Η/07-01-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1 Β΄) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στο “Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία” των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται, ύστερα από αίτησή τους, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ως ακολούθως:

Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:

α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

β. Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

γ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.

ε. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.

στ. Γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, του Προϊστάμενου του οικείου Γραφείου ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) διανυκτερεύσεις ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για τις επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτείται η συμμετοχή του ½ των μαθητών της τάξης. Όσον αφορά στους συνοδούς, η αναλογία ορίζεται σε έναν εκπαιδευτικό ανά 25 μαθητές και επιπλέον ορίζεται ένας αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών στο πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.

Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί δικαιούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τη Βουλή κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή Φεβρουάριο μπορούν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όσα σχολεία επιθυμούν να επισκεφθούν τη Βουλή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, επίσης ηλεκτρονικά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Τα σχολεία που θα προγραμματιστεί να επισκεφθούν τη Βουλή θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα αναγράφουν στην αίτησή τους. Την επίσημη σχετική πρόσκληση, μαζί με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ για τη μετακίνησή τους, θα την αναζητήσουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται, στα τέλη Οκτωβρίου (προγραμματισμός χειμερινής περιόδου) και Ιανουαρίου (προγραμματισμός εαρινής περιόδου).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προβλέπει την οργανωμένη επίσκεψη και ξενάγηση των μαθητών στο κτίριο του Κοινοβουλίου καθώς και στις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ιστορικού και επετειακού περιεχομένου Εκθέσεις. Επίσης οι μαθητές παρακολουθούν εκπαιδευτική βιντεοταινία στο χώρο υποδοχής επισκεπτών του κτιρίου της Βουλής. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9.00΄ ως και τις 20.00΄. Τα εκτός Αττικής σχολεία μπορούν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους και τα Σαββατοκύριακα από τις 9.00΄μέχρι και τις 18.00΄. Κατά την επίσκεψή τους οι μαθητές συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής γίνεται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος χρησιμοποιεί απαραίτητα για τη συμπλήρωση και αποστολή της το όνομα και τον κωδικό χρήστη που διαθέτει το σχολείο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ( www.sch.gr ). Σημειώνεται ότι αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία έως τρεις αιτήσεις (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών) και δεν υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων διορθώσεων.

Κάθε σχολείο σε μία αίτηση μπορεί να ζητήσει την επίσκεψη μέχρι 50 μαθητών.

Αν οι μαθητές είναι περισσότεροι, υποβάλλεται και δεύτερη ή και τρίτη αίτηση, για διαφορετική ώρα αλλά για την ίδια ημέρα επίσκεψης.

Ο σεβασμός κατά την επίσκεψη του ορίου των πενήντα μαθητών ανά αίτηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο σύνολό του.

Κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει, με τη βοήθεια του ημερολογίου που θα εμφανίζεται στη σελίδα της αίτησης συμμετοχής, το μήνα, την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Όταν μία ώρα έχει ήδη επιλεγεί από κάποιο σχολείο, δεν εμφανίζεται στη συνέχεια στο ημερολόγιο ως δυνατή επιλογή για τα εισερχόμενα στο σύστημα σχολεία. Επομένως, είναι πιθανό κατά τις τελευταίες ημέρες των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή αίτησης να έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες ώρες, καθώς τα αιτήματα των σχολείων είναι περισσότερα από τις συνολικά διαθέσιμες ημέρες και ώρες επισκέψεων μέσα στο σχολικό έτος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι είναι ευκολότερο να βρεθεί διαθέσιμο ραντεβού κατά την υποβολή αιτήσεων του Σεπτεμβρίου (επισκέψεις Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου), καθώς τα περισσότερα σχολεία προγραμματίζουν συνήθως την επίσκεψή τους για την άνοιξη.

Παρακαλούμε να σημειώσετε την ημέρα και την ώρα που ζητήσατε για την επίσκεψή σας, για να αποφευχθούν τα διευκρινιστικά γι’ αυτό το λόγο τηλεφωνήματα, καθώς μετά την αποστολή της αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα επανόδου σ’ αυτήν.

Οι διευθυντές των ενδιαφερόμενων σχολείων μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, αν το κρίνουν τελείως απαραίτητο, με το αρμόδιο γραφείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στους αριθμούς 210 369 2429 και 210 369 2106.

Pin It