ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Pin It

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) 2016-2017

Αρ.Πρωτ.200064/δ2/23-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε
TMHMA Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αικ. Μπαζίγου, Σ. Λαπατά
Ο. Μαραγκού, Μ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 3442573
FAX: 210 344390

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17».

Α) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ:

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση (Συνημμένο πρότυπο αίτησης εκπαιδευτικής επίσκεψης):

- οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο τους. Η αίτηση υποβάλλεται από το/τη Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος, στον/στην Υπεύθυνο/η ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί στην επιλογή του ΚΠΕ που θα ήθελαν να επισκεφθούν, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνάφεια του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούν με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, οφείλει βάσει του καθηκοντολογίου του, να αποστείλει στο κάθε ΚΠΕ κατάσταση με τις σχολικές ομάδες (αριθμός μαθητών/τριών και ονόματα εκπαιδευτικών που απαρτίζουν την παιδαγωγική ομάδα), οι οποίες ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το ΚΠΕ και να επιβεβαιώσει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταθέτουν αίτηση εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

- οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο. Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό, σε ΚΠΕ της Περιφέρειας όπου ανήκει η σχολική μονάδα και η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν μπορεί να είναι άνω της μίας ημέρας. Η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα επισκεφθούν κάποιο ΚΠΕ, θα βασίζεται στη συνάφεια του θέματος της Ερευνητικής Εργασίας με τα υλοποιούμενα προγράμματα του ΚΠΕ και θα αποφασίζεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που αφορούν Ερευνητικές Εργασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% των εκπαιδευτικών επισκέψεων που δέχεται το ΚΠΕ.

- Οι Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΠΕ της Περιφέρειας όπου ανήκει η Δομή. Λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας των ΔΥΕΠ ειδικά για τις δομές αυτές, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) η εκπόνηση προγράμματος ΠΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης (μονοήμερης ή πολυήμερης)

β) Τα ΚΠΕ σε συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΔΥΕΠ θα διευκολύνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη με προσαρμογή του ωραρίου της επίσκεψης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΔΥΕΠ

γ) Αιτήσεις για εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ ειδικά για τις ΔΥΕΠ μπορούν να κατατεθούν και μετά τη λήξη των προθεσμιών και θα εξετασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΠΕ.

Χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης εγγράφων σχετικών με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ:

Έως 02/12/2016 οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να καταθέσουν στους Υπεύθυνους Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων αιτήσεις παρακολούθησης προγράμματος σε ΚΠΕ. Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν Ερευνητικές Εργασίες καταθέτουν αίτηση στο ΚΠΕ που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν.

Έως 13/12/2016 οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων να διαβιβάσουν στα ΚΠΕ τους πίνακες με τις αιτήσεις των σχολικών ομάδων για παρακολούθηση προγράμματος του ΚΠΕ.

Έως 23/12/2016 τα ΚΠΕ κατόπιν επικοινωνίας με τα σχολεία να καταρτίσουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων που θα δεχθούν και να το διαβιβάσουν στο Υπουργείο προς έγκριση με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Υπεύθυνους ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΠΕ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικές μονάδες της Περιφέρειας τους και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το ΚΠΕ. Οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεννόηση με τα ΚΠΕ της Περιφέρειας μπορούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να αποστέλλουν κατάσταση με τα σχολεία, ώστε τα ΚΠΕ να προγραμματίσουν έγκαιρα την επίσκεψη.

Κάθε σχολείο για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ.

Συνεπώς, οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος είναι δύο: μία (1) σε ΚΠΕ εντός της εμβέλειας του οποίου το σχολείο ανήκει, και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).

Οι επισκέψεις των σχολικών ομάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος και μέχρι 15 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. Οι σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούν επισκέψεις μέχρι και τις 10 Ιουνίου.

Εκπρόθεσμες καταστάσεις από τους Υπευθύνους ή μεμονωμένες αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς δε θα γίνονται δεκτές από τα ΚΠΕ.

Οι Υπεύθυνοι θα διαβιβάσουν στα ΚΠΕ τις αιτούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις με τα απαραίτητα στοιχεία:

Σχολική
Μονάδα

Ονοματεπώνυμο
Συντονιστή και
Συμμετεχόντων
Εκπαιδευτικών

Τηλέφωνο
επικοινωνίας

email

Τίτλος
προγράμματος

Αριθμός
Μαθητών/τριών

Τίτλος
Προγράμματος
του ΚΠΕ που θα
επισκεφτεί

Διάρκεια
προγράμματος του
ΚΠΕ
(μονοήμερο, διήμερο)

               
               

Οι Υπεύθυνοι Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων καταρτίζουν τον πίνακα των αιτούμενων επισκέψεων κατά σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του ίδιου σχολείου σε ΚΠΕ. Προηγούνται τα σχολεία τα οποία κατά την περυσινή σχολική χρονιά (σύμφωνα με τα αρχεία του Υπεύθυνου ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων) δεν επισκέφθηκαν κανένα ΚΠΕ της χώρας.

Συμπληρωματικά, λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των σχολικών προγραμμάτων με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ που θα επισκεφτούν.

Στη συνέχεια τα ΚΠΕ καλούν τα σχολεία κατά σειρά σύμφωνα με τους πίνακες που τους έχουν σταλεί και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να επισκεφθούν το ΚΠΕ. Τα έγγραφα των ΚΠΕ προς τα σχολεία διακινούνται μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Στις επισκέψεις των σχολικών ομάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα λαμβάνουν μέρος οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση του εγκεκριμένου προγράμματος, και ως ελάχιστος αριθμός, το 70% του συνόλου των συμμετεχόντων μαθητών.

Επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις των σχολικών ομάδων της Α/θμιας εκπ/σης στα ΚΠΕ περιλαμβάνονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις

Β) Επιμορφωτικές δράσεις

Το κάθε ΚΠΕ διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις (σεμινάρια, ημερίδες κλπ) εκπαιδευτικών:

  • εισαγωγικά στην Π.Ε. για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη επιμόρφωση.
  • θεματικά, για εκπαιδευτικούς με επιμόρφωση στην Π.Ε.

Οι παραπάνω επιμορφωτικές δράσεις υλοποιούνται με τις εξής προϋποθέσεις:

• Τα ΚΠΕ μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεργασίες/συνδιοργανώσεις ανάμεσα σε ΚΠΕ της ίδιαςΠεριφέρειας ή όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

• Ο κάθε Υπεύθυνος ΠΕ και Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορεί να διοργανώσει επιμορφωτικές δράσεις μετα ΚΠΕ της Περιφέρειας του. Επιπλέον μπορεί να διοργανώσει έως δύο (2) επιμορφωτικές δράσεις τονχρόνο σε συνεργασία με ΚΠΕ εκτός της Περιφέρειας του (στην εμβέλεια των οποίων ανήκει η Διεύθυνσητου) με δαπάνη των ΚΠΕ. Χωρίς δαπάνη για τα ΚΠΕ, μπορεί να διοργανώσει περισσότερες.

Τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διοργανώνονται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειας των ΚΠΕ, οι οποίοι θα κάνουν και την επιλογή των εκπαιδευτικών, που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια. Η θεματολογία καθώς και το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου καταρτίζεται με τη συνεργασία των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ και των Υπευθύνων ΠΕ και Σχολικών Δραστηριοτήτων. Σε κάθε επιμορφωτική δράση ο αριθμός των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι (6) και κατά περίπτωση μπορεί να φθάσει στις οκτώ (8).

Σεμινάρια δικτύων τα οποία συντονίζει το ΚΠΕ

Το κάθε ΚΠΕ μπορεί να διοργανώσει ή συνδιοργανώσει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο το χρόνο για ένα Εθνικό Δίκτυο, το οποίο συντονίζει (εάν συντονίζει περισσότερα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα, οι επιμορφώσεις θα γίνουν τον επόμενο χρόνο). Όσο αφορά στα Περιφερειακά και Τοπικά Δίκτυα μπορεί να διοργανωθεί μία επιμορφωτική δράση για κάθε δίκτυο.

Στα σεμινάρια Δικτύου καλύπτονται δαπάνες από τα ΤΔΕ των ΚΠΕ για τους παρακάτω συμμετέχοντες με την προϋπόθεση ότι έχουν εισήγηση ή εργαστήριο:

  • Μέχρι τέσσερα (4) Συνεργαζόμενα ΚΠΕ (δύο μέλη από κάθε ΚΠΕ) και τα μέλη ΚΠΕ που συμμετέχουνστη Συντονιστική Επιτροπή.
  • Μέχρι τέσσερις (4) Υπεύθυνους ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή ή έχουν σχολεία στο Δίκτυο.
  • Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά που δεν ανήκουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες (Πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων κ.λ.π.).

Παράλληλα με το σεμινάριο ενός δικτύου, μπορεί να γίνεται και η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής (σε περίπτωση κωλύματος κάποιου τακτικού μέλους, θα αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη).

Γενικές οδηγίες

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των ΚΠΕ θα κατατίθενται στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Τα ΚΠΕ θα πρέπει να διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου τουλάχιστον 20 (είκοσι) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής. Επισημαίνεται ότι για να είναι δυνατή και χωρίς καθυστερήσεις η διεκπεραίωση των αιτημάτων και η αποπληρωμή των εξόδων, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν ακριβείς πίνακες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στους οποίους θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το σχολείο, το τηλέφωνο και το email. Ειδικά για τους συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα παρακάτω (βάσει του Ν.4336/2015, άρθρο 4 και 10 ΦΕΚ 94/14-08-2015):

Για κάθε μετακινούμενο (μέλος του ΚΠΕ, εκπαιδευτικό, ή εξωτερικό συνεργάτη κ.λ.π.) θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, κλάδος ή ειδικότητα, ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών, και επιστροφής, ο αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο αυτής, καθώς και το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης

Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται μόνο όταν: η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

Επισημαίνεται ότι στα αιτήματα της έγκρισης επιμορφωτικών δράσεων και όπου προβλέπεται συμμετοχή μελών άλλου ΚΠΕ, θα πρέπει να αναγράφονται και τα ποσά που θα διαθέσει το κάθε ΚΠΕ από το δικό του ΤΔΕ για τα συνολικά έξοδα συμμετοχής των μελών του.

Ο αριθμός των μελών ΚΠΕ (εξαιρουμένων των μελών του ΚΠΕ που κάνει τη διοργάνωση), Υπευθύνων Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων και γενικότερα των εισηγητών, δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% των συμμετεχόντων σε κάθε επιμορφωτική δράση.

Έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται μόνο στους εισηγητές. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ μπορούν να μετακινούνται προς άλλα ΚΠΕ ως εισηγητές (μέχρι δύο (2) από κάθε ΚΠΕ). Η μετακίνηση τους θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΚΠΕ στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακινήσεων. Ομοίως θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων όταν η Διεύθυνση τους συμμετέχει στη διοργάνωση της επιμορφωτικής δράσης και έχουν εισήγηση ή εργαστήριο.

Εάν υπάρχει ανάγκη για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται σε CD ή DVD στην Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Γ) Δίκτυα

Τα ΚΠΕ ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (Εθνικά, Περιφερειακά, Τοπικά, Διεθνή). Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα ΠΕ μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο ΚΠΕ το οποίο συντονίζει το δίκτυο. Αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του κάθε ΚΠΕ (συνημμένος συγκεντρωτικός πίνακας των δικτύων).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It