Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας Λυκείων - ΕΠΑΛ 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.54152/Δ5/29-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ευθ. Χριστοφιλόπουλος
Χριστιάνα Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443090
210 -3443012
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2016-2017»

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη τα κάτωθι σχετικά:
1)Την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2) Την υπ.αριθμ. 5444/Δ5/12-01-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΟΘ4653ΠΣ-ΖΥ7) «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολ. έτους 2016-17»
3) Την υπ΄ αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01-03-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄, 22-08-16).
4) Το υπ. αριθμ. 208189/Δ5 /06-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017 »
5) Την απόφαση της 3ης πράξης/17-2-2017 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) για την έκδοση προκήρυξης Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας Λυκείων σχ. Έτους 2016 – 2017
6) Τα υπ’ αριθμ. 033/9.1.2017, 497/8.3.2017 & 598/16.3.2017 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 7, 8 και 9 Απριλίου 2017

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Αθήνα - Ο.Α.Κ.Α.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναθέτει τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Ξιφασκίας μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ., στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000,2001 & ( 2002 με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου) και διαθέτουν δελτίο αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

ΔIΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται και τα οποία είναι :

1) Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου (επισυνάπτεται).
Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.
Επισημαίνεται, ότι οι Σχολικές Αθλητικές ταυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας Λυκείων σχ. έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση.

2) Φωτοτυπία και των δυο πλευρών της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μαθητή-τριας.

3) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9, επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.
Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

4) Δελτίο αθλητή/τριας από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν έγκυρο δελτίο της Ε.Ο.Ξ. δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση όπως περιγράφεται στην παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργικής Απόφασης καθότι η έκδοση του ανωτέρω δελτίου έχει θέση ιατρικής βεβαίωσης.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας του/της μαθητή/τριας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων ( Υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) πρέπει να αποσταλούν με φαξ ή email στις κατά τόπους Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. μέχρι τη Δευτέρα 03 Απριλίου και ώρα 12:00 και θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Ο.Ξ. ,που κατέχουν οι αθλητές/τριες.

Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. θα αποστείλουν τη συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) των Διευθύνσεων τους, μόνο ηλεκτρονικά στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας μέχρι την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 ώρα 12:00 μ.μ. στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εν συνεχεία η διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 4α ) στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ , ΞΙΦΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ΣΠΑΘΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι συμμετέχοντες μαθητές, μαθήτριες θα αγωνιστούν στο ίδιο όπλο που αγωνίζονται και με τα Σωματεία τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη αυτών και να προσκομίσουν στην Αγωνοδίκη Επιτροπή το δελτίο της Ε.Ο.Ξ. με πρόσφατη θεώρηση ιατρού. Η ιατρική θεώρηση - βεβαίωση που μπορεί να είναι από ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 379/Ευρ.551/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., ισχύει για ένα έτος, ως ο νόμος ορίζει.

Κανένας μαθητής, μαθήτρια δεν μπορεί να δηλωθεί μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας καθώς επίσης κανένας μαθητής, μαθήτρια δεν θα αγωνίζεται χωρίς το ατομικό δελτίο το οποίο ο ίδιος πρέπει να επιδεικνύει στον υπεύθυνο των αγώνων.

Οι μαθητές, μαθήτριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμιά ευθύνη.

Μαθητής, μαθήτρια που δεν τηρεί τα αναγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους θα αποκλείεται από τους αγώνες χωρίς να δίδεται δικαίωμα ενστάσεως.

Μετά την έναρξη των αγώνων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, εντός του χώρου όπου βρίσκονται οι πίστες, δικαίωμα παραμονής έχουν μόνον: Οι αγωνιζόμενοι μαθητές, μαθήτριες με τη διευκρίνιση ότι σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνονται αυτοί των οποίων ο όμιλος (Πούλ) δεν έχει αρχίσει και όσοι έχουν αποκλεισθεί. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και οι ιατροί των αγώνων.

Οι Διαιτητές των αγώνων θα ορισθούν από την Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προέδρων Κρίσεως Οπλομαχίας (ΠΑΣΥΠΚΟ). Έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός Αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Όσον αφορά στον Πειθαρχικό Κώδικα θα ισχύουν ο Πειθαρχικός Κώδικας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων (Πρωταθλήματα – Κύπελλα – Λοιποί Αγώνες) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, το Καταστατικό της, τον ισχύοντα αθλητικό νόμο καθώς και τις ειδικές διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξης.
Επίσημο φύλλο αγώνα θεωρείται μόνο εκείνο που φέρει υπογραφή του διαιτητή, σφραγίδα του ΠΑΣΥΠΚΟ, υπογραφή του Προέδρου της Αγωνοδίκης Επιτροπής και σφραγίδα της Ε.Ο.Ξ.

Αν μαθητής, μαθήτρια κατά τη διάρκεια των αγώνων πετάξει υλικά ξιφασκίας (σπαθιά, μάσκα κλπ) με ενέργεια που αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα, ακόμη και μετά τη λήξη μιας αναμέτρησης θα δέχεται μαύρη κάρτα και η Αγωνοδίκη Επιτροπή θα κάνει έγγραφη αναφορά.

Οι μαθητές, μαθήτριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό.

Για την πληρέστερη ασφάλεια τους, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο επιστήθιο το οποίο πρέπει να είναι 800 NEWTON και στις κάλτσες οι οποίες πρέπει να είναι αθλητικές μέχρι το γόνατο. Και τα δύο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Απαγορεύεται η χρήση φόρμας αντί της ειδικής στολής ξιφασκίας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας θα καλύψει μόνο τα υλικά θέσεως. Όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων υλικά (σπαθιά, γάντια, βέστες, καλώδια σώματος κλπ) είναι της αποκλειστικής ευθύνης των αγωνιζόμενων μαθητών, μαθητριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σύστημα γύρων (πούλ) και στη συνέχεια νοκ - άουτ μέχρι τον τελικό. Η κατάταξη των αθλητών για τον καταρτισμό των ομίλων, θα γίνεται με βάση τη μέχρι τότε κατάταξη τους στη βαθμολογία.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας. Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λ.π.

Η Διοργανώτρια αρχή (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ, έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Ο.Α.Κ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Παρασκευή 7/4/2017: 14:30 Σπάθη Αγοριών – 17:30 Σπάθη Κοριτσιών

Σάββατο 8/4/2017: 09:30 Ξίφος Μονομαχίας Αγοριών – 13:30 Ξίφος Μονομαχίας Κοριτσιών

Κυριακή 9/4/2017: 09:30 Ξίφος Ασκήσεως Αγοριών – 13:30 Ξίφος Ασκήσεως Κοριτσιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.

Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.