ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη (14η Ιουνίου)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
"Το αίμα μας ενώνει όλους"

Αρ.Πρωτ.Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.40632/03-06-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Πληροφορίες: : Στρ.Χατζηχαραλάμπους, Κ. Κραβαρίτη
Τηλέφωνο : 213-2161623/1620
Φαξ : 210-5230577
E-mail : pfy4(ΑΤ)moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_14.06.2016, με θέμα : «Το αίμα μας ενώνει όλους» (Blood connect us all ).
Σχετ. :1. Το με αριθμ. Γ3δ/ΔΦ 4.3,ΦΑΥ9.2016/Γ.Π./οικ.9350/08.02.2016 (ΑΔΑ:7ΦΗ9465ΦΥΟ-ΟΟ2) έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με θέμα : Υπενθύμιση του αρ. πρωτ. Γ3δ/ΔΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με θέμα «Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες /Εβδομάδες για θέματα υγείας»
2. Το με αριθμ. Γ3δ/ΔΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015( ΑΔΑ: 6Μ9Ε465ΦΥΟ-ΤΦ8) έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με θέμα «Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες /Εβδομάδες για θέματα υγείας»
3.Το από 23.05.2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είναι η 14η Ιουνίου εκάστου έτους, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: Α.1. Η παγκόσμια κοινότητα, αναγνωρίζοντας την επιστημονική προσφορά του Γερμανού γιατρού Καrl Landsteiner, του επιστήμονα που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος, επέλεξε την 14 Ιουνίου, ημέρα γέννησής του, ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

O εορτασμός της ημέρας στοχεύει : Στην εξάλειψη κάθε προκατάληψης, φόβου και άγνοιας σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία και στην αναγνώριση των σιωπηλών εθελοντών αιμοδοτών που αθόρυβα και ανιδιοτελώς προσφέρουν το αίμα τους σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Α.2. Για το έτος 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, θέτει ως κεντρικό μήνυμα, «Το αίμα μας ενώνει όλους» (Blood connect us all ), όπου με το μήνυμα αυτό επιδιώκεται να προβληθεί η αλυσίδα αλληλεγγύης : εθελοντής αιμοδότης – αίμα – ασθενής.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι επί της ουσίας προσφορά στο συνάνθρωπο.

Είναι ένα δώρο που μπορεί να σώσει ζωές και να προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο ζωής σε πολλούς ανθρώπους που το χρειάζονται. Με την αιμοδοσία ο εθελοντής αιμοδότης προσφέρει δυο αγαθά χωρίς ανταμοιβή: 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίμα από τα 5 λίτρα που διαθέτει.

Σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ. οι συνειδητοποιημένοι εθελοντές δότες αίματος που εμφορούνται από αλτρουιστικά και μόνο αισθήματα αποτελούν έναν από τους δείκτες ασφάλειας του συστήματος αιμοδοσίας. Έχουν ικανοποιητικό επίπεδο υγείας καθώς υποβάλλονται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και αποφεύγουν συμπεριφορές που αυξάνουν την εμφάνιση λοιμώξεων και ανταποκρίνονται σε έκτακτα περιστατικά.

Β. Στη χώρα μας μόνο το 52% του συλλεγόμενου αίματος προέρχεται από εθελοντική αιμοδοσία ενώ το 48% προέρχεται από δότες του συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών. Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το αίμα προέρχεται κατά 95%-100% από εθελοντές αιμοδότες. Επίσης, η Ελλάδα έχει πολύ ισχνή δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού και μικρό αριθμό εθελοντών δοτών οργάνων (Δελτίο Τύπου, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας).

Γ. Στο πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των πολιτικών για την οργάνωση ενός Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, απαιτείται η εμπέδωση της εθελοντικής αιμοδοσίας στο σύστημα αξιών του ανθρώπου, ώστε το άτομο να ενθαρρυνθεί να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά ενέργεια φιλανθρωπίας, είναι βασικός πυλώνας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης.

Δ. Προς την κατεύθυνση της αύξησης των συνειδητοποιημένων εθελοντών αιμοδοτών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για το σύστημα αιμοδοσίας της χώρας μας, προτείνεται η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων:

1) Ευαισθητοποίηση - ενημέρωση της κοινής γνώμης από τους επαγγελματίες υγείας των υπηρεσιών αιμοδοσίας αλλά και άλλων υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που εμπεριέχουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς τον πολίτη δράσεις αγωγής υγείας, με σκοπό τη συνειδητοποίηση της μεγάλης σημασίας της προσφοράς αίματος καθώς και της ηθικής ικανοποίησης που αυτή προσφέρει.

Ιδιαίτερα, για τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας των νοσοκομείων της χώρας, οι πρακτικές προσέλκυσης και διατήρησης εθελοντών αιμοδοτών, που αναπτύσσονται από το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, θα πρέπει να εστιάζουν, μεταξύ άλλων και στους κάτωθι άξονες:

• Στην προβολή της ανθρωπιστικής διάστασης του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας

• Στην προβολή του υγιούς τρόπου ζωής και ιδίως στη διαμόρφωση συμπεριφορών που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων

• Στην ενθάρρυνση των εθελοντών αιμοδοτών που αποκλείστηκαν προσωρινά από την αιμοδοσία ώστε να επανέλθουν σε αυτή, μόλις αρθεί ο λόγος αποκλεισμού τους

• Στην απονομή τιμητικών διακρίσεων στους εθελοντές αιμοδότες, όπως απονομή διπλωμάτων και μεταλλίων, που προβλέπονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας

• Στην τακτική επικοινωνία με τους εθελοντές αιμοδότες προς απάλειψη τυχόν αδυναμιών και δυσλειτουργιών, που σχετίζονται με το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτούς, ώστε να ληφθούν κατάλληλα βελτιωτικά μέτρα

2) Συνεχής επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών που απασχολούνται σε δομές και υπηρεσίες σχετικές με την πρόληψη και αγωγή υγείας 3) Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους χώρους Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Η προβολή στο σχολείο του υγιεινού τρόπου ζωής και η ευασθητοποίηση στην εθελοντική αιμοδοσία θα προετοιμάσει τους αυριανούς εθελοντές αιμοδότες.

Πέρα από τις προαναφερόμενες δράσεις οι οποίες πρέπει να αναπτύσσονται καθόλη τη διάρκεια του έτους για την διάδοση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας και με αφορμή τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, ενδεικτικά προτείνονται και οι κάτωθι δράσεις για ενημέρωση του πληθυσμού:

• Aνάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού και εντύπων σχετικά με θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας

• Προβολή του μηνύματος της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη με θέμα « Το αίμα μας ενώνει όλους» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς

• Διοργάνωση εκ μέρους των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας εορταστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών αιμοδοσιών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συλλόγους, εκκλησία, δήμους κ.λ.π. και οι οποίες θα έχουν ως σκοπό την ενημέρωση και προβολή της μεγάλης σημασίας της προσφοράς αίματος και της ηθικής ικανοποίησης που η προσφορά αυτή επιφέρει. Επιπρόσθετα, στις εκδηλώσεις αυτές να απευθύνονται ευχαριστίες σε όλους εκείνους τους ξεχωριστούς ανθρώπους που ως τακτικοί Εθελοντές Αιμοδότες αποτελούν τη βάση της παροχής ασφαλούς αίματος στη χώρα μας προσφέροντας ανιδιοτελώς ένα πολύτιμο δώρο ζωής.

Για την προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών και την εξασφάλιση εθνικών αποθεμάτων αίματος, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η εκστρατεία εθνικής εμβέλειας που διοργανώνει φέτος και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

1) Διανομή ενιαίου ενημερωτικού υλικού, βασισμένου στα μηνύματα του Π.Ο.Υ. για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας

2) Ημερίδα-Συναυλία-Έκθεση Ζωγραφικής μαθητών την 14η Ιουνίου 2016 στην Αθήνα, Τεχνόπολις - Γκάζι. Η ημερίδα θα λάβει χώρα 18.00-20.30, θα περιλαμβάνει θεματική συζήτηση με συμμετοχή ιατρών, εκπροσώπων εθελοντών αιμοδοτών και εκπροσώπους ασθενών και θα ακολουθήσει συναυλία.

Ε. Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και ενέργειες, προτείνεται οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, όπως γενικοί ιατροί, αιματολόγοι, παθολόγοι, ιατροί δημόσιας υγείας, επισκέπτες-τριες υγείας, νοσηλευτές, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο με φορείς, υπηρεσίες και κέντρα Αιμοδοσίας, Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, ΟΤΑ, Συλλόγους Αιμοδοτών, Μ.Κ.Ο. προσανατολισμένες σε θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας.

ΣΤ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας δύνανται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας, προστασίας της υγείας του Εθελοντή Αιμοδότη κ.λ.π .στους ακόλουθους ιστότοπους:

Διεθνείς ιστότοποι :

• http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/en/
(Π.Ο.Υ.-Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη)

• http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/
(εμπεριέχει στοιχεία από την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων Π.Ο.Υ. για την ασφάλεια του αίματος 2010-2012)

Ελληνικοί ιστότοποι :

• www.ekea.gr ( Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας)

• www.keelpno.gr ( Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων )

• www.posea.gr (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών)

Ζ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Υπουργείο Υγείας προωθεί ενέργειες για την προβολή τηλεοπτικού μηνύματος διαρκείας 25 δευτερολέπτων με θέμα, την «εθελοντική προσφορά αίματος κατά την θερινή περίοδο» σε συνέχεια έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προκειμένου να προβληθεί το εν λόγω μήνυμα από τηλεοπτικούς σταθμούς Πανελλήνιας και Περιφερειακής εμβέλειας, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2016.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο Φορέα.

Επίσης, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ