Βιβλία Διδασκαλίας Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία 2018 - 2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ Ε' - ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Φ52/129204/Δ1/30-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ.Δημητρακόπουλος, Γ.Μανέντη
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, άρθρο 60 παρ. 4 .
2. Τις διατάξεις του Ν.2525/1997, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α’) τις αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ.Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και τις διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/2017,τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015 τ.Α’) περί … Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016 τ.Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» τις ισχύει (ΦΕΚ 31/2018/τ.Β΄).
8. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1324/2016 τ.Β’), από τη δημοσίευση τις παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με όσα αναφέρονται σε αυτή, «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» .
9. Την με αριθμ. Φ52/70938/Δ1/04-05-2018 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
10. Το με αρ.πρ. 106033/26-06-2018 πρακτικό τις επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
11. Την με αριθμ. 32/19-07-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
12. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία τις Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος τις Γερμανικής γλώσσας για τις Ε’ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

Τάξη

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1

Παρέα με Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α

Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Ε΄
Δημοτικού

Hueber Hellas

4,40 €

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α

Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ
για εκπαιδευτικό

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α

1 CD

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος B

Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

ΣΤ΄ Δημοτικού

Hueber Hellas

4,40 €

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος B

Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ
για εκπαιδευτικό

2018

Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος B

1 CD

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ
για εκπαιδευτικό

2018

2

Luftballons DaF 1 Lehr-und Arbeitsbuch

(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Ε Δημοτικού

Steinadler

4,40 €

2018

Luftballons DaF 1 (Lehrerhandbuch)

Βιβλίο εκπαιδευτικού

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Steinadler

ΔΩΡΕΑΝ
για εκπαιδευτικό

2018

CD Luftballons DaF 1

(ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Steinadler

ΔΩΡΕΑΝ
για εκπαιδευτικό

2018

Luftballons DaF 2 Lehr-und Arbeitsbuch

(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

ΣΤ Δημοτικού

Steinadler

4,40 €

2018

Luftballons DaF 2 Lehrerhandbuch

(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Steinadler

ΔΩΡΕΑΝ
για εκπαιδευτικό

2018

CD Luftballons DaF 2

(ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Steinadler

ΔΩΡΕΑΝ
για εκπαιδευτικό

2018

3

Schulbus A Kurs-und Arbeitsbuch

βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο)

Ε΄ Δημοτικού

Nicolas Vlachos

3,64 €

2017

Schulbus A Lehrerhandbuch

(βιβλίο εκπαιδευτικού)

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2015

Schulbus A -1 CD

με ακουστικά κείμενα

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΗ
Δ/ΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2017

Schulbus Β Kurs-und Arbeitsbuch

(βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο)

ΣΤ΄ Δημοτικού

Nicolas Vlachos

3,64 €

2015

Schulbus Β Lehrerhandbuch

(βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΣΤ΄ Δημοτικού

Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2015

Schulbus Β -1 CD

με ακουστικά κείμενα

ΣΤ΄ Δημοτικού

Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2015

4

Beste Freunde 1-Kursbuch (Βιβλίο Μαθητή)

Ε΄ Δημοτικού

Hueber Hellas

17,80 €

2015

Beste Freunde 1-Arbeitsbuch

(τετράδιο

εργασιών )

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

17,80 €

2015

Beste Freunde 1- Lehrerhandbuch (Βιβλίο εκπαιδευτικού)

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2015

Beste Freunde 1-

2 Audio-CDs

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2015

Beste Freunde 2-Kursbuch (Βιβλίο Μαθητή)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

17,80 €

2016

Beste Freunde 2-Arbeitsbuch

(τετράδιο εργασιών)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

17,80 €

2016

Beste Freunde 2- Lehrerhandbuch

(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2017

Beste Freunde 2-

2 Audio-CDs

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2016

5

Wir Kids A1.1 Lehr- und Arbeitsbuch + Audio CD

(βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων + Ακουστικό CD)

Ε' Δημοτικού

Klett

4,40 €

2014

Wir Kids A1.2 Lehr- und Arbeitsbuch + Audio- CD

(βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων + Ακουστικό CD)

ΣΤ΄ Δημοτικού

Klett

4,40 €

2014

Wir Kids A1, Lehrerhandbuch

(Βιβλίο του εκπαιδευτικού)

Ε’+Στ΄
Δημοτικού

Klett

Δωρεάν pdf αρχείο

2014

Wir Kids A1.1, Interaktiv E- Book

CD Rom (Λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα)

Ε΄ Δημοτικού

Klett

Δωρεάν

2014

Wir Kids A1.2 Interaktiv E- Book CD Rom

(Λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα)

ΣΤ΄ Δημοτικού

Klett

Δωρεάν

2014

 6

Magnet neu A1 Kursbuch + Audio CD

(βιβλίο του μαθητή + Ακουστικό CD)

Ε΄ Δημοτικού

Klett

10,40

2014

Magnet A1 neu Arbeitsbuch + Audio CD

(βιβλίο ασκήσεων, + Ακουστικό CD)

Ε΄ Δημοτικού

Klett

08,40

2014

Magnet neu A1 , Testheft + Audio – CD(βιβλίο με τεστ + Ακουστικό CD)

Ε΄ Δημοτικού

Klett

Δωρεάν

2014

Magnet neu A1 , Lehrerheft (βιβλίο του εκπαιδευτικού)

Ε΄ Δημοτικού

Klett

Δωρεάν

2014

Magnet neu A2, Kursbuch + Audio CD

(βιβλίο του μαθητή + Ακουστικό CD)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Klett

10,40

2015

Magnet neu A2 Arbeitsbuch + Audio CD

(βιβλίο ασκήσεων, + Ακουστικό CD)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Klett

08,40

2015

Magnet neu A2 , Lehrerheft (βιβλίο του εκπαιδευτικού )

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Klett

Δωρεάν

2015

Magnet neu A2 , Testheft + Audio – CD(βιβλίο με τεστ + Ακουστικό CD)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Klett

Δωρεάν

2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αντικαταστάθηκε η υπ.αρ.Φ52/137798/Δ1/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ με το κατάλογο σχολικού έτους 2017 - 2018


Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-06-2019
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/sxoleia/dimotiko/2633-germanika-biblia-dhmotiko