Τοποθέτηση Υποδιευθυντών - Υπευθύνων στο Ολοήμερο Προγράμμα Δημοτικών Σχολείων 2014-2015 --

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.Φ.361.22/169210/Δ1/17-10-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π. Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Έλ. Εμμανουηλίδου
Τηλέφωνο: 210-344 3135
FAX: 210-344 2909
Email: t09ρρe2(ΑΤ)minedu.goν.gr

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων νια το Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (κλασικών και Ε.Α.Ε.Π.) σχολικού έτους 2014-15 )).

Μετά από ερωτήματα και σε συνέχεια των με αρ.πρωτ.Φ.12/390/92065/Γ1/13-6-2014, 137359/Γ1/2-9-2014 138884/Γ1/3-9-2014 και Φ.50/226/143572/Γ1/10-09-2014 σχετικών εγκυκλίων της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε., σας ενημερώνουμε ότι, αναφορικά με την τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου δημοτικού σχολείου συνεχίζει να ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015 η με αριθ.Φ.361.22/41/49889/Δ1/01-06-2004 Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α., Υπεύθυνος και Υποδιευθυντής (υπεύθυνος) του ολοήμερου προγράμματος ορίζεται ως εξής:

1. στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (1/θ. 2/θ και 3/θ), ο « ... υπεύθυνος δάσκαλος ολοημέρου και είναι ένας από αυτούς που διδάσκουν στο τμήμα, ο οποίος παραμένει μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ανεξάρτητα αν διδάσκει ή όχι την τελευταία ώρα και φροντίζει για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.», σύμφωνα με την αριθμ.Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1471 τ.Β'/22-11-2002), εξαιρουμένων των προ'ίσταμένων τους, χωρίς να δικαιούται σχετικό επίδομα,

2. στα 10/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, ο Υποδιευθυντής του σχολείου και

3. στα 4/θέσια έως και 9/θέσια δημοτικά σχολεία. που δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής, ο εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε., ο οποίος λαμβάνει το προβλεπόμενο επίδομα του Υποδιευθυντή του άρθρου 18 του Ν.4024/2011.

Σε κάθε περίmωση, οι παραπάνω οριζόμενοι για το ολοήμερο πρόγραμμα υποχρεούνται να παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Φοιτούντων μαθητών που παραμένουν και να φροντίζουν για την ασφαλή αποχώρησή τους.

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Εκτύπωση