ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ

Αρ.Πρωτ.56337/Γ6/17-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(ΑΤ)ypepth.gr
Πληροφορίες: Τ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3442332
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών των ΣΜΕΑΕ & ΕΕΕΕΚ»
ΣΧΕΤ : 1. Η με αριθμ. 45143/Δ2/3-4-2001 (ΦΕΚ 582/τ.Β΄) Υ.Α.
2. η με αριθμ. 52921/δ2/6-5-2011 εγκύκλιος

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Α΄. Η προβλεπόμενη μετατροπή από τις διατάξεις της παραγράφου 1 , του άρθρου 11, του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2, του άρθρου 56 του Σχεδίου Νόμου «περί του Θεσμικού Πλαισίου των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, την Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” και Λοιπές Διατάξεις», των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας και των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας (ενιαία σχολική μονάδα), τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 13, περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄), δεν έχει πραγματοποιηθεί, λόγω της μη έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των υπό μετατροπή ΤΕΕ, θα συμπεριληφθούν στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής των περιπτώσεων κ) Διευθυντών Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, κα) Διευθυντών Ειδικών ΕΠΑΛ και κβ) Διευθυντών Ειδικών ΕΠΑΣ της παραγράφου 2, του άρθρου 10 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄).

Β΄. Οι ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά ΕΠΑΓ, Ειδικά ΕΠΑΛ, Ειδικές Επαγγελματικές Σχολές), των περιπτώσεων β΄, (εδάφια αα΄, ββ΄) και γ΄ (εδάφια αα΄, ββ΄, γγ΄), της παραγράφου 1, του άρθρου 8, του ν. 3699/2008 καθώς και τα υπό μετατροπή ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας, ανήκουν στον ίδιο τύπο σχολείου.

Συνεπώς υποψήφιοι για την επιλογή σε θέσεις Διευθυντών όλων των ανωτέρω ΣΜΕΑΕ, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, όπως η υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ, της παραγράφου 3, του άρθρου 56 του Σχεδίου Νόμου «περί του Θεσμικού Πλαισίου των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, την Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” και Λοιπές Διατάξεις», συμπεριλαμβανομένης και της διδακτικής υπηρεσίας σε ΕΕΕΕΚ.

Γ΄. Τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν ξεχωριστό τύπο σχολείου. Επομένως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιλογή Διευθυντών ΕΕΕΕΚ, είναι η υπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε ΕΕΕΕΚ.

Δ΄. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου αα), της περίπτωσης β), της παραγράφου 3, του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 για τους υποψηφίους Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ, η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ, αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατά ανώτατο όριο. Με δύο (2) μονάδες κατά ανώτατο όριο αποτιμάται και η άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ, εφόσον αποδεικνύεται από διοικητική πράξη ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ε΄. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών ΣΜΕΑΕ καθώς και σε θέσεις Διευθυντών όλων των άλλων τύπων σχολείων, αρμοδιότητας ενός και μόνον ΠΥΣΠΕ. Επίσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών ΕΕΕΕΚ αρμοδιότητας ενός και μόνον ΠΥΣΔΕ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις διευκρινήσεις για την επιλογή Διευθυντή σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ


Εκτύπωση