ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εκτύπωση  

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 561/2011)

Αρ.Πρωτ.26141/Α2/03-03-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4Α199-3

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλ.: 210 344-2177
FAX: 210 344-2175, 210 344-2418

ΘΕΜΑ: «Ανακατανομή των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και καθορισμός της οργανικότητας των σχολικών μονάδων αυτής»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 39 παρ.1-3 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71Α), με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19,20 και 23 του ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14Α)

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) και

2) Την με αριθμ.2/08-02-2011 πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

3) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1 - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης αυξομειώνονται ως ακολούθως:

α) Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων μειώνονται κατά δεκατρείς (13) και ορίζονται σε σαραντατέσσερις (44).

β) Οι θέσεις του κλάδου Π Ε 02 Φιλολόγων αυξάνονται κατά δύο (02) και ορίζονται σε σαρανταοκτώ (48).

γ) Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικών: αυξάνονται κατά τρείς (03) θέσεις και ορίζονται σε δεκαεπτά (17).

δ) Οι θέσεις του κλάδου Π Ε 04 Φυσικών: αυξάνονται κατά πέντε (05) θέσεις και ορίζονται σε δεκαοκτώ (18).

ε) Οι θέσεις του κλάδου Π Ε 05 Γαλλικής: αυξάνονται κατά έξι (06) θέσεις και ορίζονται σε δέκα (10).

στ) Οι θέσεις του κλάδου Π Ε 06 Αγγλικής: αυξάνονται κατά τρείς (03) θέσεις και ορίζονται σε δέκα (10).

ζ) Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: αυξάνονται κατά δύο (02) θέσεις και ορίζονται σε δέκα (10).

η) Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 14 Γεωπόνων: μειώνονται κατά μία (01) θέση και ορίζονται σε μηδέν (0).

η) Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών: μειώνονται κατά εννέα (09) θέσεις και ορίζονται σε δέκα (10).

θ) Οι θέσεις του κλάδου Π Ε 19-20 Πληροφορικής: αυξάνονται κατά δυο (2) θέσεις και ορίζονται σε δέκα (10).

Άρθρο 2 - ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

1) Για τα εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια με έξι συνολικά τάξεις (κάθε τάξη και ένα τμήμα) η οργανικότητα ανά κλάδο ορίζεται ως ακολούθως:

α) Τέσσερις (4) του κλάδου Π Ε 01 θεολόγων

β) Πέντε (5) του κλάδου Π Ε 02 Φιλολόγων

γ) Δύο (2) του κλάδου Π Ε 03 Μαθηματικών

δ) Δύο (2) του κλάδου Π Ε 04 Φυσικών

ε) Μία (1) του κλάδου Π Ε 05 Γαλλικής

στ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής

ζ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

η) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικών

θ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

2). Για τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια με τρείς τάξεις (κάθε τάξη και ένα τμήμα) η οργανικότητα ανά κλάδο ορίζεται ως ακολούθως:

α) Τρείς (3) του κλάδου Π Ε 01 θεολόγων

β) Τέσσερις (4) του κλάδου Π Ε 02 Φιλολόγων

γ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικών

δ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 04 Φυσικών

ε) Μία (1) του κλάδου Π Ε 05 Γαλλικής

στ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής

ζ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

η) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικών

θ) Μία (1) του κλάδου ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση