ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΕΠΑΣ

(ΦΕΚ 1456/2011 - Αριθ.67182)

Αρ.Πρωτ.67182/Γ2/14-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣ39-ΤΣΕ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ & Δ΄
Πληροφορίες: Μερκούρης Σ., Σταθόπουλος Ν. (e.e. 50)
Τηλέφωνο: 210 3443010-3011

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 18 του ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Την υπ’ αριθ. 28118/Γ2/4-02-2008 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τάξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)» (ΦΕΚ 429 Β΄).

3. Την υπ’ αριθ. 8/13-04-2011 (θέμα 6ο) Πράξη του Τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

4. Την υπ’ αριθ. 56645/Γ2/1-06-2007 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)» (ΦΕΚ 947 Β΄).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.1120/Η/7-1-2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) αρμοδιότητας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Α' ΤΑΞΗ

1.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 (1Θ+3Ε)

2.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

3.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2 (1Θ+1Ε)

4.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

5.

ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΝΩΝ

2 (1Θ+1Ε)

6.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

8.

ΓΑΛΛΙΚΑ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

2 (1Θ+1Ε)

12.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

25 (18Θ+7Ε)

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Β' ΤΑΞΗ

1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 (1Θ+2Ε)

2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

4 (2Θ+2Ε)

3.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

4.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΡ

2 (1Θ+1Ε)

5.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

2 (1Θ+1Ε)

6.

Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1ο τετράμηνο)
ΙΙ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥ (2ο τετράμηνο)

7.

ΓΑΛΛΙΚΑ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

8.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

10.

Ι. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1ο τετράμηνο)
ΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (2ο τετράμηνο)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

25 (16Θ+9Ε)


2. Ως αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της ανωτέρω ειδικότητας, από της ενάρξεως λειτουργίας της έως τη σύνταξη αναλυτικού προγράμματος από το ΥΠΔΒΜΘ, ορίζεται, αναλογικά εφαρμοζόμενο, το αναλυτικό πρόγραμμα των αντίστοιχων μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» του Ο.Τ.Ε.Κ., όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 9342/09-10-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1534 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1456/2011 με το πρόγραμμα σπουδών τηςιδικότητας "Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών".


Εκτύπωση