ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Εκτύπωση  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1492
7 Δεκεμβρίου 2000

Αριθ. Υ7β/οικ. 4289
* Μετατροπή των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικων Νοσηλευτικών Σχολών σε ΤΕΕ Α κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών (αναδημοσίευση).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206/Α/98) «Δευτεροβάθμια- Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 5του άρθρου 86του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α/85) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τα Προεδρικά Διατάγματα ίδρυσης των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών και έγκρισης των Οργανισμών τους.
4. Την αριθμ. 2850/18.4.2000 (ΦΕΚ 565/τ. Β') Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας».
5. Την αριθμ. Στ5/25/24.4.2000 (ΦΕΚ 582/τ.Β') Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Μετατρέπουμε τις κατωτέρω Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Α κύκλου ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτού, ως εξής:

1. ΜΤΕΝ Σχολή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Π.Δ. 813/75 ΦΕΚ 264 /τ. Α και Μβ/6681 /86 (ΦΕΚ 27 /Β) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

2. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν.Ν.Θ. Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡIΑ» (Π.Δ.4/49 (ΦΕΚ 81/τ. Α) όπως τροποποιήθηκε με τα υπ' αριθ. Π.Δ. 897/62, 85/75 και 391/89) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π.Γ.Ν.Ν.Θ. Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡIΑ».

3. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν Αττικής ΚΑΤ (Π.Δ. 580/69 (ΦΕΚ 179/τ.Α) όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 664/72 σε ΤΕΕ Α κύκλου Π.Γ.Ν. Αττκής ΚΑΤ

4. ΜΤΕΝ Σχολή Π .Γ. Ν Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (Π.Δ. 792/69 ΦΕΚ 256/τ.Α όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 322/72 ΦΕΚ 73/τ.Α) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

5. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν Πειραιά "ΤΖANEIO" (νυχτερινή) (Π.Δ. 98/73 ΦΕΚ 28/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Πειραιά "TZANEIO" (εσπερινό)

6. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" (Π.Δ. 6/54 ΦΕΚ 150/τΑ όπως τροποποιήθηκε με τα υπ' αριθμ. Π.Δ. 632/74 και 199/88) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π.Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

7. ΜΤΕΝ Σχολή Αθηνών "ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" (Π.Δ. 82/89 ΦΕΚ 37/τΑ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 274/92 ΦΕΚ 144/92) και το Π.Δ. 422/95 (ΦΕΚ 242/Α) και το ΦΕΚ 176/Α/92 σε ΤΕΕ Α κύκλου Αθηνών «AMΑΛIA ΦΛΕΜΙΓΚ»

8. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» (Π.Δ. 379/90 ΦΕΚ 150/τΑ/90) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ"

9. ΜΤΕΝ Σχολή Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης (Β.Δ. 14/55 ΦΕΚ 152/τΑ/55 και Α3β/οικ 283/88 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 6/τ.Β'/88) σε ΤΕΕ Α κύκλου Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης

10. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Π.Δ. 87/89 ΦΕΚ39/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

11. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Παίδων "ΑΓ. ΣΟΦΙΑ" (Π.Δ. 133/89 ΦΕΚ 65/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Παίδων «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

12. ΜΤΕΝ Σχολή «ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΕΙΟΣ» Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων (Π.Δ. 290/74 ΦΕΚ 106/Α/74 και το Π.Δ. 306/78 (ΦΕΚ 65/Α) σε ΤΕΕ Α κύκλου «ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΕΙΟΣ» Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων.

13. ΜΤΕΝ Σχολή Ψυχ. Νοσ. Αττικής (Π.Δ. 58/91 ΦΕΚ 27/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ψυχ. Νοσ. Απικής

14. ΜΤΕΝ Σχολή Ψυχ. Νοσ. Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ» (Π.Δ. 373/94 ΦΕΚ 211/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ψυχ. Νοσ. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕIΟ» «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ»

15. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (Π.Δ. 639/75 ΦΕΚ 209/τ.Α) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης

16. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Ξάνθης (Π.Δ. 139/87 ΦΕΚ 76/τΑ) Ξάνθης σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν.

17. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Κομοτηνής «ΣIΣΜΑΝΟΓΛΕIΟ» (Π.Δ. 137/87 ΦΕΚ 75/τ. Α) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Κομοτηνής «ΣIΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

18. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Καβάλας (Π.Δ. 267/73 ΦΕΚ 222/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Καβάλας

19. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Δράμας (Π.Δ. 138/87 ΦΕΚ 76/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Δράμας

20. ΜΤΕΝ Σχολή Π .Γ. Ν. Θεσ/κης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Β.Δ. 520/69 ΦΕΚ 161/τ. Α) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π.Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

21. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» (Β.Δ. 589/68/τΑ ΦΕΚ 199 και τα Β.Δ. 621/69 (ΦΕΚ 191/Α) και το Β.Δ. 291/72 (ΦΕΚ 67/Α) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

22. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Π.Δ. 375/90 ΦΕΚ 148/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

23. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Κιλκίς (Β.Δ. 775/69ΦΕΚ247/τΑ όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 138/73 ΦΕΚ 42/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Κιλκίς.

24. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Γιαννιτσών Π.Δ. 61/91 (ΦΕΚ 28/Α/91) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Γιαννιτσών

25. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Βέροιας (Π.Δ. 140/87 ΦΕΚ 77/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Βέροιας

26. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Κατερίνης (Π.Δ. 141/87 ΦΕΚ 77/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Κατερίνης

27. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Σερρών (Β.Δ. 540/65 ΦΕΚ 121/τΑ όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/73 ΦΕΚ231/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Σερρών

28. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Έδεσσας (Π.Δ. 78/90 ΦΕΚ 36/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Έδεσσας

29. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕIΟ» (Π.Δ.381/73 ΦΕΚ 275/τΑ όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 207/77 ΦΕΚ 70/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν.Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕIΟ»

30. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Γρεβενών (Π.Δ. 260/92 ΦΕΚ 141/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Γρεβενών

31. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (Π.Δ. 812/77 ΦΕΚ258/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

32. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Άρτας (Π.Δ. 84/89 ΦΕΚ38/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Άρτας

33. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Φιλιατών (Π.Δ. 62/91 ΦΕΚ 29/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Φιλιατών

34. ΜΤΕΝ Σχολή Π .Γ. Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕIΟ» (Π.Δ. 273/73 ΦΕΚ224/τΑ όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 371/95 και 275/96) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π.Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ TPIANTΑΦΥΛΛΕIΟ»

35. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIΟ» (Π.Δ. 163/77 ΦΕΚ53/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIΟ»

36. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Τρικάλων (Π.Δ.129/87 ΦΕΚ 72/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Τρικάλων

37. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Καρδίτσας (Π.Δ. 251/90 ΦΕΚ 103/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Καρδίτσας

38. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Χαλκίδας (Π.Δ. 127/87 ΦΕΚ 71/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Χαλκίδας

39. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Άμφισσας (Π.Δ. 77/90 ΦΕΚ 36/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Άμφισσας

40. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Καρπενησίου (Π.Δ. 362/93 ΦΕΚ 155/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Καρπενησίου

41. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Πατρών «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» (Π.Δ.258/73 ΦΕΚ 217/τΑ όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.301/78 ΦΕΚ64/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Πατρών «ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ»

42. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Αγρινίου (Β.Δ. 49/60 ΦΕΚ 10/τΑ όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 946/61 ΦΕΚ 236/τΑ και Π.Δ. 675/75 ΦΕΚ 217/τΑ σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Αγρινίου

43. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Κέρκυρας (Π.Δ. 136/87 ΦΕΚ 75/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Κέρκυρας

44. ΜΤΕΝ Σχολή Ν .Γ. Ν. Κεφαλληνίας «ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» (Π.Δ. 120/87 ΦΕΚ 67/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν.Γ.Ν. Κεφαλληνίας «ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»

45. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Τρίπολης (Π.Δ. 128/87 ΦΕΚ 71/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Τρίπολης

46. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Καλαμάτας (Β.Δ.437/63 ΦΕΚ 124/τΑ όπως τροποποιήθηκε από τα Β.Δ. 66/65 ΦΕΚ 16/τΑ και Π.Δ. 654/75 ΦΕΚ 216/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν.Γ.Ν. Καλαμάτας

47. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Σάμου «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (Π.Δ.130/87 ΦΕΚ 72/τΑ) σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν.Σάμου «Ο ΑΓ. ΠΑΝτΕΛΕΗΜΩΝ»

48. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕIΟ» (Π.Δ.88/89 ΦΕΚ 39/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν.Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕIΟ»

49. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕIΟ» (Π.Δ.63/91 ΦΕΚ 29/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕIΟ»

50. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Ρόδου «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (Π .Δ. 136/73 ΦΕΚ 41 /τΑ όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.697/74 ΦΕΚ302/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Π.Γ.Ν. Ρόδου «Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

51. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» (Π.Δ. 85/89 ΦΕΚ 38/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩIΟ»

52. ΜΤΕΝ Σχολή Κρατ. Θερ.-Κ.Υ. Λέρου (Π.Δ.60/91 ΦΕΚ 28/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Κρατ.Θερ.-Κ.Υ. Λέρου

53. ΜΤΕΝ Σχολή Π.Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ/ΠΑΝΑΝΕIΟ» (Β.Δ.48/65ΦΕΚ 11/τ.Α' όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 243/70 και 277/78) σε ΤΕΕ Α κύκλου Π .Γ. Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ/ΠΑΝΑΝΕIΟ»

54. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Ρεθύμνης (Π.Δ. 86/89 ΦΕΚ 39/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Ρεθύμνης

55. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Χανίων «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Π.Δ.91/89 ΦΕΚ 40/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Χανίων «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

56. ΜΤΕΝ Σχολή Ν.Γ.Ν. Αγ. Νικολάου (Π.Δ.377/90 ΦΕΚ 149/τ.Α') σε ΤΕΕ Α κύκλου Ν .Γ. Ν. Αγ. Νικολάου

Όλες οι ανωτέρω ΜΤΕΝΣ είναι παραρτήματα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (ΝΠΔΔ) πλην των με αρ. 1 και 12 οι οποίες είναι ΝΠΙΔ και 7 που είναι αυτοτελές ΝΠΔΔ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2000

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ.ΘΑΝΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 1492/2000 με τη μετατροπή των Νοσηλευτικών Σχολών σε ΤΕΕ


Εκτύπωση