Αριθμός Μαθητών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο

Εκτύπωση  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2015 - 2016

Αρ.Πρωτ.οικ.54443/741/27-11-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
FAX: 210 5295400
Πληροφορίες: Χρ. Λεβεντάκου
Τηλ.: 213 1516 075
E-mail: xleventakou(ΑΤ)ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015-2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 2, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, των εδαφίων α και β της παρ. 3 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, των περ. α και θ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και ιδίως της παρ. 3, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.Δ./03-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών?τεχνιτών» (Α΄ 157), όπως ισχύουν.
9. Το Ν.Δ 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α΄ 197), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.Δ. 405/1971«Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ»(Α΄ 123), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
12. Το π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 180).
13. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 181).
14. Τη με αριθμό Υ1/22-09-2015 «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2076).
15. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
16. Τη με αριθμό Υ56/22-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2281).
17. Τις προτάσεις των φορέων που εστάλησαν στον ΟΑΕΔ και περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 2221/51/22-09-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και στην υπ’ αριθμ. 2357/55/06-10-2015, συμπληρωματική της προηγούμενης, απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
18. Τη με αριθμό 2221/22-09-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.51/22-09-2015 Συνεδρίαση, όπως διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το με αριθμ. πρωτ. 73132/28-09-2015 έγγραφο.
19. Τη με αριθμό 2357/06-10-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.55/06-10-2015 Συνεδρίαση, όπως διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το με αριθμ. πρωτ. 76394/07-10-2015 έγγραφο.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015-2016 μετά από προτάσεις των οικείων Φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ως εξής:

1

Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ)

9 μαθητές (υπ'αριθμ. 19/ 2015 Απόφαση Δ.Σ.)

2

Γ.Ν.Ν.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Γ.Ν.Δ.Α Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

28 μαθητές (υπ'αριθμ. 15/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

3

Γ.Ν.Α ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

8 μαθητές (υπ'αριθμ. 9/14/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

4

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

164 μαθητές (υπ'αριθμ. 16/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

5

ΟΣΕ

225 μαθητές ( υπ'αριθμ. 5347/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

6

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

56 μαθητές (υπ'αριθμ. 423/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20 μαθητές (υπ'αριθμ.866/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

8

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

18 μαθητές (υπ'αριθμ. 897/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

9

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

6 μαθητές (υπ'αριθμ. 399/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

10

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

22 μαθητές (υπ'αριθμ. 298/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

11

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

2 μαθητές (υπ'αριθμ. 18/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

12

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ- ΚΙΛΚΙΣ

12 μαθητές (υπ'αριθμ. 118/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

13

ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ - ΚΙΛΚΙΣ

5 μαθητές (υπ'αριθμ. 37/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

14

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

10 μαθητές (υπ'αριθμ. 7-106/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

15

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

10 μαθητές (υπ'αριθμ. 250/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

16

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

14 μαθητές (υπ'αριθμ. 158/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

17

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ

33 μαθητές (υπ'αριθμ. 151/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

18

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

15 μαθητές (υπ'αριθμ. 12/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

19

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ »

24 μαθητές (υπ'αριθμ. 11/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

20

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

3 μαθητές (υπ'αριθμ. 36/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

21

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

16 μαθητές (υπ'αριθμ. 219/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

20 μαθητές (υπ'αριθμ. 11/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

23

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

22 μαθητές (υπ'αριθμ. 287/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

24

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ - ΞΑΝΘΗΣ

5 μαθητές (υπ'αριθμ. 88/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

25

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

7 μαθητές (υπ'αριθμ. 89/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

26

Ν.Π.Δ.Δ. "Κ.Π.Π.Φ.Α." ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

3 μαθητές (υπ'αριθμ. 26/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

27

ΔΕΥΑ . ΑΝ.Ο. ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

4 μαθητές (υπ'αριθμ. 53/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

28

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

54 μαθητές (υπ'αριθμ. 298/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

29

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

2 μαθητές (υπ'αριθμ. 41/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

30

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

10 μαθητές (υπ'αριθμ. 207/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

31

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

15 μαθητές (υπ'αριθμ. 121/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

32

ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

7 μαθητές (υπ'αριθμ. 70/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

33

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

18 μαθητές (υπ'αριθμ. 156/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

34

ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ

7 μαθητές (υπ'αριθμ. 35/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

35

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

7 μαθητές (υπ'αριθμ. 23/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

36

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

4 μαθητές (υπ'αριθμ. 201/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

37

Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

6 μαθητές (υπ'αριθμ. 61/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

38

ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

4 μαθητές (υπ'αριθμ. 40/2015 Απόφαση Δ.Σ. )

39

ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

15 μαθητές (υπ'αριθμ. 118/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

40

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

12 μαθητές (υπ'αριθμ. 165/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

41

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

9 μαθητές (υπ'αριθμ. 18/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

42

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

4 μαθητές ( υπ'αριθμ. 183/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

43

Ν. Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3 μαθητές (υπ'αριθμ. 19/ 2015 Απόφαση Δ.Σ.)

44

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

4 μαθητές ( υπ'αριθμ. 155/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

45

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

4 μαθητές (υπ'αριθμ. 269/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

46

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4 μαθητές (υπ'αριθμ. 80/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

47

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

3 μαθητές (υπ'αριθμ. 38/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

48

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

55 μαθητές (υπ'αριθμ. 368/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

49

Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. - Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

24 μαθητές (υπ'αριθμ. 97/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

50

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

1 μαθητής (υπ'αριθμ. 22/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

51

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

22 μαθητές (υπ'αριθμ. 18046/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

52

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

4 μαθητές (υπ'αριθμ. 9/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

53

ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

25 μαθητές (υπ'αριθμ. 180/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

54

ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

32 μαθητές (υπ'αριθμ. 115-116/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

55

ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ

5 μαθητές (υπ'αριθμ. 54/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

56

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

15 μαθητές (υπ'αριθμ.6/31/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

57

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

60 μαθητές (υπ'αριθμ. 9/25/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

58

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ.

6 μαθητές (υπ'αριθμ.13/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

59

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

14 μαθητές (υπ'αριθμ. 16/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

60

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

3 μαθητές (υπ'αριθμ. 41/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

61

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

8 μαθητές (υπ'αριθμ. 205/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

62

ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10 μαθητές (υπ'αριθμ. 271/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

63

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

18 μαθητές (υπ'αριθμ. 454/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

64

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5 μαθητές (υπ'αριθμ. 3/2013 Απόφαση Δ.Σ.)

65

ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ

6 μαθητές (υπ'αριθμ. 49/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

66

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.

6 μαθητές (υπ'αριθμ. 106/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

67

ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

3 μαθητές (υπ'αριθμ. 150/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

68

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

10 μαθητές (υπ'αριθμ.27153/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

69

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

35 μαθητές (υπ'αριθμ. 14/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

70

ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

10 μαθητές (υπ'αριθμ. 49/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

71

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2 μαθητές (υπ'αριθμ. 61/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

72

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ - ΑΡΤΑΣ

4 μαθητές (υπ'αριθμ. 22/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

73

Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

29 μαθητές (υπ'αριθμ. 967/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

74

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

12 μαθητές (υπ'αριθμ. 428/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

75

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

20 μαθητές με την υπ'αριθ. 961/2015 Απόφαση Δ.Σ

76

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

40 μαθητές με την υπ'αριθ. 25/2015 Απόφαση Δ.Σ

77

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

31 μαθητές με την υπ'αριθ. 159/2015 Απόφαση Δ.Σ

78

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

2 μαθητές με την υπ'αριθ. 126/2015 Απόφαση Δ.Σ

79

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

4 μαθητές με την υπ'αριθ. 425/2015 Απόφαση Δ.Σ

80

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

4 μαθητές με την υπ'αριθ. 168/2015 Απόφαση Δ.Σ

81

Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

2 μαθητές με την υπ'αριθ. 190/2015 Απόφαση Δ.Σ

82

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

9 μαθητές με την υπ'αριθ. 16/2015 Απόφαση Δ.Σ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση