ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ --

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.170

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 274/2013)

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ) και στ) της παραγράφου 11 του άρθρου 5, των περιπτώσεων ε) και ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή αναριθμήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Την με αριθμό 339/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες, το διδακτικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέρες διήρκησε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων ημερών. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή και των εξετάσεων καθώς και η χρονική της διάρκεια διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του διδακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του.

Οι απώλειες διδακτικών ωρών, που προκύπτουν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες, αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πάσχα.».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάβαση στο άρθρο με Συγκεντρωμένες αποφάσεις για καταλήψεις σε σχολεία


Εκτύπωση