ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ --

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. 107407 / Γ1/ 2-10-2003/υπεπθ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου

Όπως και σε προγενέστερες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας έχει επισημανθεί η οργάνωση της λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου αποτελεί υποχρέωση και προτεραιότητα των οργάνων διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης και του διδακτικούπροσωπικού των σχολικών μονάδων.

Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην οργάνωση του προγράμματος και στη φροντίδα γιατην ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για φοίτηση των νηπίων στο ολοήμερο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες επισημάνσεις:

1. To πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (8.00’ – 15.45), χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη αποχώρηση των νηπίων. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι για ένα τόσο διευρυμένο ωράριο παραμονής των παιδιών στη σχολική μονάδα θα χρησιμοποιούνται οι πιο άνετοι χώροι (αίθουσες) των νηπιαγωγείων. Επειδή αυτόστο εξής θα τηρείται από όλους, τα όργανα διοίκησης των νηπιαγωγείων, με την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή και Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης (και με τις οδηγίες όπου χρειαστεί του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης), θα ορίσουν την καταλληλότερη αίθουσα του νηπιαγωγείου ως χώρο που θα φιλοξενεί το τμήμα του ολοήμερου προγράμματος. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία αυτή θα ενημερωθεί ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπ/σης, ο οποίος επιλαμβάνεται όλων των σχετικών θεμάτων.
Πέρα από τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο ολοήμερο παρέχεται η δυνατότητα χρήσης, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του προγράμματος όλων των χώρων του νηπιαγωγείου, συμπεριλαμβανομένης και της αίθουσας του κλασικού μετά τη λήξη βεβαίως του προγράμματος του τμήματος αυτού. Επίσης το εποπτικό υλικό που διαθέτουν τα νηπιαγωγεία αξιοποιείται από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού. Επομένως οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Τμήματος χρησιμοποιούν το εποπτικό υλικό που υπάρχει, χωρίς να γίνεται διάκριση αν αυτό ανήκει στο ολοήμερο ή στο κλασικό.

2. Στο ολοήμερο νηπιαγωγείο φοιτούν χωρίς περιορισμό όλα τα νήπια για τα οποία κατατέθηκε δήλωση, ανεξάρτητα αν οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι ή όχι. Κατά συνέπεια δεν θα ζητείται κανένα στοιχείο της οικονομικής και οικογενειακής τους κατάστασης. Για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για φοίτηση νηπίων σε ολοήμερο νηπιαγωγείο ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης θα επιλαμβάνονται των περιπτώσεων υπεράριθμων που θα εξυπηρετούνται με τη διευκόλυνση φοίτησης ορισμένων παιδιών σε όμορα ολοήμερα, ώστε κανένα ενδιαφερόμενο παιδί να μην μείνει εκτός προγράμματος. (Δηλ. κανένα νήπιο δεν θα αποκλείεται από το ολοήμερο νηπιαγωγείο.
Η προϊσταμένη λοιπόν του πληθωρικού ολοήμερου θα αναφέρει και θα συνεργάζεται με τον προϊστάμενό της ώστε να βρεθούν θέσεις για όλα τα νήπια που επιλέγούν Ολοήμερο). Στην ακραία περίπτωση που αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση κάποιων αιτήσεων, θα ενημερωθεί σχετικά ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης, ο οποίος θα ενημερώσει για την περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας. Με την φροντίδα επίσης των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των ΠροΪσταμένων των οικείων Γραφείων Πρωτ/θμιας Εκπ/σης λαμβάνονται μέτρα για τα νήπια που ανήκουν στην περιφέρεια αμιγούς ολοήμερου νηπιαγωγείου αλλά οι γονείς τους δεν επιθυμούν το πρόγραμμα του ολοήμερου, ώστε αυτά να φοιτήσουν σε κλασικά 3 τμήματα όμορων νηπιαγωγείων, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη οι επόμενες 3 και 4 παράγραφοι της παρούσας εγκυκλίου.

3. Ο αριθμός των νηπίων ανά τμήμα (χωρίς να γίνεται διάκριση σε ολοήμερο ή κλασικό) ορίζεται με νομική διάταξη. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 3 του Ν.1566/85 ο αριθμός ανά τμήμα ορίζεται στα 30 νήπια. Ωστόσο για ειδικούς λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με τους διαθέσιμους χώρους όσο και με την οργάνωση του προγράμματος, μπορούν να λειτουργούν τμήματα ολοήμερου με 20 νήπια, μετά από έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, αφού βεβαίως ληφθούν μέτρα για τη φοίτηση των επιπλέον νηπίων σε όμορο ολοήμερο νηπιαγωγείο.

4. Υπάρχουν περιπτώσεις που σε μια περιοχή λειτουργεί μόνο ολοήμερο νηπιαγωγείο, στο οποίο όμως για διάφορους λόγους (νηπιαγωγεία οικισμών, μη δυνατότητα εξυπηρέτησης από όμορα νηπιαγωγεία, μικρός αριθμός νηπίων) φοιτούν και νήπια που οι γονείς τους επιλέγουν το κλασικό πρόγραμμα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα συγκεκριμένα νήπια -ύστερα από συνεννόηση και με ευθύνη των γονέων τους -αποχωρούν στις 12.15΄ που είναι ο χρόνος λήξης του προγράμματος του κλασικού τμήματος.


Εκτύπωση