ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εκτύπωση  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.Γ1/146715/09-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Ριζάκη
Τηλέφωνα : 210 3443966
Email: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός λειτουργίας των εκπαιδευτικών ομίλων και των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας»

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π. Π.Σ. )

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41 & 45 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει
β) της αριθμ. 72227/Δ2/02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/4314/Δ1/14-01-2013 (ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/16-01-2013) Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθμ 72227/Δ2/ 02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011) Απόφασης, «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και ισχύει
γ) των με αριθμ. 1) 122084/Δ4/25-10-2011 (Φ.Ε.Κ. 2546/Β/7-11-2011) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» και 2) 66365/Δ4/13-6-2012 (ΦΕΚ 1968/Τβ/18-6-2012) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» Υπουργικών Αποφάσεων και
δ) των αριθμ.: 1) 16574 /Δ1/15-2-2012 Ανακοινοποίηση στο ορθό 7-3-2012 “Ορισμός μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία” ΑΔΑ: Β44Η9-Χ9Ρ, 2) 132112/Δ1/24-10-2012/ΑΔΑ: Β43Φ9-ΙΙΗ ΥΑ “Ορισμός μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία” και 3) 0-7/54234/Δ2/19-4-2013/ΑΔΑ:ΒΕΑΜ9-ΦΥΒ με θέμα: «Αντικατάσταση μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και 4) Υ-38/81086/Δ2/13-6-2013/ΑΔΑ:ΒΕΖΘ9-ΛΜΠ «Αντικατάσταση μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» Υπουργικών Αποφάσεων.

2. Τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ. για την λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων και των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

3. Την αριθμ. 24/2013 πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Αποφασίζουμε

τον κανονισμό λειτουργίας των εκπαιδευτικών ομίλων και των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας τα εξής:

Προϋποθέσεις για την ίδρυση και την λειτουργία των ομίλων

Για την ίδρυση ομίλων, οι οποίοι με κανένα τρόπο δεν πρέπει να έχουν "απλά χαρακτήρα επέκτασης, υποστήριξης και εντατικοποίησης αυτών που γίνονται στο σχολείο και προετοιμασίας για τις εξετάσεις του σχολείου" (δηλαδή σχηματικά έναν «φροντιστηριακό» χαρακτήρα), υποβάλλονται προτάσεις των εκπαιδευτικών στο ΕΠ.Ε.Σ. στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια:

 • η συγκεκριμένη θεματική του ομίλου
 • οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων καικλίσεων, δοκιμασία νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών, εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα νέων γνωστικών αντικειμένωνκαι διδακτικών πρακτικών) από τη λειτουργία του ομίλου
 • το αναλυτικό πρόγραμμα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση
 • ο αριθμός και η ειδικότητα των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και ειδικών συνεργατών εκτός αυτού
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (ο διδάσκων μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές παράγοντας ο ίδιος εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή ή υποδεικνύοντας την αναζήτησή του σε πηγές όπως το διαδίκτυο, τις βιβλιοθήκες, διάφορους εξειδικευμένους οργανισμούς ή φορείς κλπ)η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται
 • το σύστημα αποτίμησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων τα παραδοτέα
 • η τυχόν συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, σχολεία, κ.λπ.),με ειδικούς επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες και απαραίτητες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στους ομίλους, τις συνθήκες παρακολούθησης των ομίλων και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:

 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους 11 και ο μέγιστος στους 20. Η τυχόν υπέρβαση του ορίου των 20 μαθητών, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα και στη λειτουργία του ομίλου, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνοε κπαιδευτικό και εκτός από την απόφαση του ΕΠΕΣ απαιτείται και έγκρισητης ΔΕΠΠΣ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών υπολείπεται των 11 μαθητών ανά τμήμα.
 • Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να προσφέρονται σε μαθητές για μια ή περισσότερες τάξεις.
 • Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.
 • Η επιλογή των μαθητών γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των γειτονικών σχολείων, εκτός και εάν ο υπεύθυνος του ομίλου προτείνει αιτιολογημένα άλλες διαδικασίες επιλογής.
 • Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να ξεκινά μετά τις 14.30 μ.μ.
 • Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται:
  α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσε ιπάνω από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και
  β) η εκπόνηση εργασιών ή και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τονυπεύθυνο/ους του ομίλου.
  Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.
 • Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι 4 ώρες.
 • Η λειτουργία ενός ομίλου θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο 40 ώρες ετησίως, για τους ομίλους με δίωρη εβδομαδιαία λειτουργία και 80, για τους ομίλους με τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.
 • Μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε σχολικού έτους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολείου οι προτεινόμενοι όμιλοι, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών σ’ αυτούς. Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους μαθητές υποβάλλονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του σχολείου.
 • Η επιλογή των μαθητών στους ομίλους ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα ξεκινά η λειτουργία τους, η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του σχολικού έτους (τηρούνται οι σχολικές αργίες που ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα).

Αριθμός, ωράριο και υποχρεώσεις υπεύθυνων ομίλων

Σχετικά με τον αριθμό, το ωράριο και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων των ομίλων ισχύουν τα εξής:

 • Το ΕΠΕΣ του ΠΠΣ έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος καιτην εύρυθμη λειτουργία των ομίλων.
 • Κάθε εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας μπορεί να συμμετέχει σε ένανμόνο όμιλο.
 • Σε κάθε όμιλο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν έως 2 εκπαιδευτικοί.
 • Οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους συνυπολογίζονται στο ωράριο των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι του ομίλου είναι 2, δικαιούνται μείωση του κανονικού τους ωραρίου κατά το ήμισυ των ωρών λειτουργίας του ομίλου.
 • Οι υπεύθυνοι των ομίλων έχουν την ευθύνη κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος του ομίλου, καθορισμού ή και παραγωγής του σχετικού διδακτικού υλικού και ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειάς του από τους μαθητές, καθώς και του καθορισμού των στόχων και των υποχρεώσεων των μαθητών για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός τηρεί βιβλίο όπου καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων του ομίλου και των δραστηριοτήτων του καθώς και το βιβλίο παρουσιών των μαθητών.
 • Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την ίδρυση ομίλου πρέπει μέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού έτους να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή εγγράφως τις προτάσεις τους στο ΕΠΕΣ του σχολείου.
 • Ο/οι υπεύθυνος/οι του ομίλου οφείλουν να καταθέσουν έκθεση για την πορεία υλοποίησης και αποτίμησης του προγράμματος του ομίλου, η οποία θα υποβληθεί σε δύο φάσεις, η αρχική στα τέλη Ιανουαρίου και η τελική στα τέλη Μαΐου.
 • Οι δράσεις, τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις των ομίλων δημοσιοποιούνται συστηματικά στο δικτυακό τόπο της σχολικής μονάδας με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους και την ενημέρωση της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας.

Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Το ΕΠΕΣ του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων αποφασίζει μέχρι τέλη Μαΐου την ίδρυση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στους γνωστικούς τομείς των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της ελληνικής γλώσσας και των αρχαίων ελληνικών. Στα τμήματα αυτά δοκιμάζονται εναλλακτικοί τρόποι και μέσα διδασκαλίας για παιδιά με όχι μεγάλο ενδιαφέρον και σχετικά χαμηλές επιδόσεις ως προς τα παραπάνω μαθήματα. Η παραγωγή και η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των τμημάτων. Η λειτουργία τους αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (διαμορφωτική αξιολόγηση) αλλά και με την ολοκλήρωσή του (τελική αξιολόγηση) από εκπαιδευτική και ερευνητική άποψη. Τα τελικά αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στο δικτυακό τόπο της σχολικής μονάδας.

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι οι ακόλουθες:

 • Το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται έως δύο ώρες εβδομαδιαίως.
 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός τμήματος ενισχυτικήςδιδασκαλίας ορίζεται στους 11 και ο μέγιστος στους 20.
 • Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ολοκληρώνεται έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η λειτουργία τους ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του σχολικού έτους (τηρούνται οι σχολικές αργίες που ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα).
 • Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόταση του διδάσκοντα και σε συνεννόηση με τους κηδεμόνες των μαθητών.
 • Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργούν μετά το κανονικό πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να ξεκινά μετά τις 14.15.
 • Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι:
  α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από 8 διδακτικές ώρες ετησίως)
  β) η εκπόνηση εργασιών και ό,τι άλλο του ανατεθεί από τον διδάσκοντα.
  Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω προϋποθέσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Οι ώρες διδασκαλίας στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνυπολογίζονται στο ωράριο των εκπαιδευτικών.
 • Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός τηρεί βιβλίο ύλης και βιβλίο απουσιών των μαθητών.

Εύρυθμη λειτουργία των ομίλων

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των ομίλων συστήνονται άμισθες επιτροπές έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Οι επιτροπές ορίζονται με Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και έχουν διάρκεια λειτουργίας ενός σχολικού έτους.

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ


Εκτύπωση