ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(Κωδ. Μηχανογραφικού 869)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

1. Οι υποψήφιοι πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Για το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, τον τόπο και χρόνο παρουσίασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, όταν εκδοθεί.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές). Αυτοί παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, από την αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης.

α. Υγειονομική Εξέταση.

Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το Β' δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, για ιούς υποψηφίους που διαμένουν στην Ελλάδα και κατά το μήνα Σεπτέμβριο για τους υποψηφίους του εξωτερικού, όπως θα καθορισθεί ειδικότερα στο πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων που θα εκδοθεί στη συνέχεια.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, μαζί με το παραπεμπτικό σημείωμα και να μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του.

Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.
Για τις ακτινολογικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι του Λεκανοπεδίου Αττικής, μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος - Αβέρωφ 12 Αθήνα.

Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και όχι πέραν του Α' δεκαημέρου του μηνός Ιουνίου.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την Αστυνομία από υγειονομικής πλευράς.

Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις στις οποίες λόγω ιδιομορφίας και δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές) που παρουσιάζονται κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ. στην περίπτωση αυτή οφείλουν να (αναφέρουν καθημερινά στην αμέσως προϊσταμένη τους Υπηρεσία αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο.

Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση της κατάρτισης του προγράμματος προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων, με την κατάθεση της αίτησης ενδιαφερομένου για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές θα παραδίδεται και το δελτίο υγειονομικής εξέτασης υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος δηλώσει ότι επιθυμεί να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία ανεξάρτητα της συμμετοχής του για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές.

Οι Υπηρεσίες παραδίδοντας τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψηφίους, με αποδεικτικό, να τους ενημερώνουν για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την υποχρέωση τους για γνώση του προγράμματος εξέτασης στις προκαταρτικές εξετάσεις.

Υποψήφιος που δεν θα προσκομίσει στην Επιτροπή Κατάταξης, δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις που αναφέρονται σ' αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, δεν εξετάζεται.

Υποψήφιοι που τυχόν δεν θα προλάβουν να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, έχουν τη δυνατότητα και σύμφωνα με το πρόγραμμα προσέλευσης στις προκαταρκτικές εξετάσεις, να υποβληθούν σ' αυτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα που καλούνται να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή.

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από Στρατιωτικές Σχολές. ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στις προκαταρκτικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 5 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση στα Κρατικά Νοσοκομεία.

Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψηφίους, αλλά σε όσους επιθυμούν.

β. Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες - γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16'' (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4' και 20 ' ' (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
γ. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

Για την εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία του ΤΕΣΤ προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα σας μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Γι αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.

Υποψήφιοι που δε θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δε θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων (από το Υπουργείο Παιδείας και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές, αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη. Στους πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου, το οποίο παραδίδεται στους υποψηφίους από το Υπουργείο Παιδείας και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις ή επανεξετάσεις υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολής Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών και προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του υποψηφίου.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι προσκομίσουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές.

Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Αστυνομικές Σχολές, από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής.

Πέραν των ανωτέρω στις προαναφερόμενες Στρατιωτικές Σχολές παρέχεται η δυνατότητα για τους κοινούς υποψήφιους Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών αντί της ατομικής βεβαίωσης για την καταλληλότητα κάθε υποψήφιου σας προκαταρκτικές εξετάσεις να συντάσσουν και να αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας επικυρωμένο συγκεντρωτικό πίνακα των υποψηφίων που έχουν κριθεί κατάλληλοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ αριθμ.6000/2/ 1160/ 1 από 21-2-2004 έγγραφο μας που έχει αποσταλεί.

Σκοπός

Η Σχολή Αξιωματικών έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Η εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή γίνεται με το Σύστημα Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, ενώ η φοίτηση είναι διάρκειας 8 εξαμήνων.

Η Σχολή Αξιωματικών έχει την έδρα της στην Αθήνα.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Αστυφύλακα.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Αστυφύλακες θα σιτίζονται και θα διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα οίους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

Τίτλος Σπουδών - Πτυχίο - Επαγγελματική εξέλιξη

Οι απόφοιτοι εξελίσσονται σε όλη την ιεραρχία των βαθμών ως Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.


Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Π. Κανελλοπούλου 4 Γουδί,
Γραφείο 5,
τηλ. 210-6980910

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών έχει επικεντρώσει τα σημεία στα οποία θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν σπίτι για τις σπουδές του.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

(Κωδ. Μηχανογραφικού 314)

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν διεξώδους επαγγελματικής αποκατάστασης ως:
 • στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών
 • στους τομείς μάρκετινγκ,
 • σε δίκτυα πωλήσεων
 • στη διοίκηση δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων
 • στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.
Το υπόβαθρο των σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.
Παράλληλα, οι πτυχιούχοι του Tμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Όλοι οι φοιτητές του τμήματος παρακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα με τριάντα (30) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.
Από τα 30 αυτά μαθήματα:
 • Πέντε μαθήματα εντάσσονται στο χώρο του μάνατζμεντ.
 • Τέσσερα μαθήματα εντάσσονται στο χώρο της πληροφορικής.
 • Τρία μαθήματα εντάσσονται στο χώρο των ποσοτικών μεθόδων.
 • Δύο μαθήματα εντάσσονται στο χώρο της λογιστικής.
 • Δύο μαθήματα εντάσσονται στο χώρο της οικονομικής.
 • Ένα μάθημα εντάσσεται στο χώρο της χρηματοδοτικής διοίκησης.
 • Δεκατρία μαθήματα εντάσσονται στον επιστημονικό χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας.
Στα μαθήματα αυτά προστίθενται δέκα μαθήματα επιλογής:
 • Πέντε (5) αποτελούν τον κορμό της κατεύθυνσης που επιλέγεται: Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία.
 • Πέντε (5) επιλέγονται από ένα σύνολο μαθημάτων της ίδιας ή άλλων κατευθύνσεων.
Ο σπουδαστής δικαιούται επίσης να επιλέξει Μικτή κατεύθυνση, αν θέλει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών.
Πέρα από τα παραπάνω μαθήματα, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς έξι μαθήματα μιας από τις τρεις ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο: Aγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Α Εξάμηνο
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ψυχολογία
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι
 • Εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας Ι
 • Οικονομική και Επιχειρήσεις Ι
 • Ξένη Γλώσσα
Β Εξάμηνο
 • Συμπεριφορά Οργανώσεων
 • Εισαγωγή στην Επικοινωνία
 • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ
 • Εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ΙΙ
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Ξένη Γλώσσα
Γ Εξάμηνο
 • Λογιστική Ι
 • Επικοινωνία στην Πράξη
 • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ
 • Εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ΙΙΙ
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Ξένη Γλώσσα
Δ Εξάμηνο
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία
 • Πολιτική Προϊόντος
 • Λογιστική ΙΙ
 • Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Ξένη Γλώσσα
Ε Εξάμηνο
 • Διοίκηση Ποιότητας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση
 • Οργάνωση Πωλήσεων
 • Ξένη Γλώσσα
ΣΤ Εξάμηνο
 • Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Οικονομική και Επιχειρή-
 • σεις ΙΙ
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 • Διαφήμιση
 • Ξένη Γλώσσα
Ζ Εξάμηνο
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική

2 Πρόγραμμα Κατευθύνσεων

Στόχος των μαθημάτων της κάθε κατεύθυνσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές να εμβαθύνουν και να αποκτήσουν εφαρμοσμένες γνώσεις στον τομέα επιλογής.

2.1 Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Ζ Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικά
 • Δίκτυα Διανομής και Logistics
 • Τιμολόγηση και Χρηματοοι-
 • κονομική Ανάλυση
Η Εξάμηνο
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Προμηθειών και Βιομηχανικό (Business to Business) Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Πέντε (5) μαθήματα που επλέγονται ως εξής:
Τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα από τα παρακάτω ή από τα μαθήματα της κατεύθυνσης Επικοινωνία (πίνακας 2.2), και έως τρία (3) το πολύ μαθήματα από τα μαθήματα του πίνακα 3 ή 4.

Επιλογής
 • Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
 • Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
 • Άμεσο και Μάρκετινγκ Βάσεων Δεδομένων
 • Σχεδιασμός Δημιουργικού & Διαφημιστικών Μέσων
 • Εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής Εφαρμογής
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
 • Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 • Μοντέλα Αποφάσεων Μάρκετινγκ
 • Εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής Εφαρμογής

2.2 Κατεύθυνση Επικοινωνία

Ζ’ Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικά
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων και της Επικοινωνίας
 • Σχεδίαση Διαδρασιακών Εφαρμογών

Η’ Εξάμηνο

 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Διαφωνιών
 • Επικοινωνιακή Στρατηγική


Πέντε (5) μαθήματα που επιλέγονται ως εξής:
Τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα από τα παρακάτω ή από τα μαθήματα της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ (πίνακας 2.1), και έως τρία (3) το πολύ μαθήματα από τα μαθήματα του πίνακα 3 ή 4.

Επιλογής
 • Σχεδίαση Ιστοπέδων
 • Πολιτική Οικονομία και Επικοινωνία
 • Διαδίκτυο και Εκπαίδευση
 • Εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής Εφαρμογής
 • Ειδικά Θέματα Πολύμεσης Επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία
 • Τέχνη και Επικοινωνία
 • Εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής ΕφαρμογήςΜικτή Κατεύθυνση

Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον επτά (7) μαθήματα από τα αναφερόμενα ρητά στους πίνακες 2.1 και 2.2 [τουλάχιστον πέντε (5) από τα υποχρεωτικά μαθήματα και των δύο κατευθύνσεων και δύο (2) από τα υποχρεωτικά ή τα μαθήματα επιλογής των κατευθύνσεων] και έως τρία (3) μαθήματα από τους πίνακες 3 ή 4, προαιρετικών μαθημάτων του τμήματος και επιλεγμένων μαθημάτων που προσφέρουν άλλα τμήματα στο Πανεπιστήμιο.

3 Προαιρετικά Μαθήματα Τμήματος

 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (5ο)
 • Οικονομική Θεωρία της Επιχείρησης (2ο)
 • Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών (6ο)
 • Κλαδική Βιομηχανική Έρευνα (6ο)
 • European Economic Policies and Greece (6ο)
 • Εφαρμογές με Στατιστικά Πακέτα (8ο)

4 Προαιρετικά Μαθήματα Άλλων Τμημάτων

 • Προγραμματισμός Εμπορικών Εφαρμογών (1ο)
 • Διεθνής Οικονομική (1ο)
 • Πολιτική Επιστήμη Ι (1ο)
 • Κοινωνιολογία Ι (1ο)
 • Διδακτική (1ο)
 • Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (3ο)
 • Νομισματική Θεωρία Ι (5ο)
 • Μετάδοση Δεδομένων - Επικοινωνίες (7ο)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (7ο)
 • Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (7ο)
 • Ασφαλιστικά Μαθηματικά (2ο)
 • Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής (2ο)
 • Παιδαγωγική (2ο)
 • Λειτουργικά Συστήματα (6ο)
 • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός (6ο)
 • Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων (8ο)
 • Φορολογική Νομοθεσία Ι (8ο)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (8ο)

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

(Κωδ. Μηχανογραφικού 150)

Βάση 2006: 16648

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας μας, στον τομέα των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα, διακρίνονται δε σε υποχρεωτικά και επιλογής.

Το Τμήμα έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν μία:
Α. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

Β. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:
 • σε υπηρεσίες που ασχολούνται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας
 • σε οικονομικά όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης
 • σε διεθνείς οργανισμούς
 • σε τράπεζες
 • σε ερευνητικά κέντρα και σε ινστιτούτα
 • ως στελέχη ή ερευνητές
 • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση σε μαθήματα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
 • ως σύμβουλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων κατανέμεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.
Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα ο σπουδαστής δικαιούται να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε τέσσερα νέα μαθήματα κάθε εξάμηνο, εκτός των σεμιναρίων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και των μαθημάτων ξένων γλωσσών. Κατά τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα (Ε', ΣT', Ζ' και Η'), ο σπουδαστής μπορεί να πάρει ένα επιπλέον νέο μάθημα σε κάθε εξάμηνο, έτσι ώστε να μπορέσει να περατώσει τις σπουδές του εντός της τετραετίας, που αποτελεί βασικό στόχο του Τμήματος.
Σπουδαστές που απορρίπτονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορούν να επαναλαμβάνουν τα μαθήματα αυτά, δεν μπορούν όμως να δηλώσουν περισσότερα από πέντε μαθήματα συνολικά στα Γ' και Δ' εξάμηνα ή έξι μαθήματα στα Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' εξάμηνα.

Επομένως ο σπουδαστής μπορεί να δηλώσει, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί κατ' ανώτατο όριο:
 • Για το Α' εξάμηνο σε 4 μαθήματα
 • Για το Β' εξάμηνο σε 4 μαθήματα
 • Για τα Γ' και Δ' εξάμηνα σε 5 το πολύ μαθήματα, εφόσον το ένα είναι μάθημα προηγουμένου εξαμήνου
 • Για τα Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' εξάμηνα σε 6 το πολύ μαθήματα, από τα οποία τουλάχιστον ένα είναι οφειλόμενο μάθημα και επιπλέον τα Σεμινάρια Hλεκτρονικών Yπολογιστών και τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Α Εξάμηνο
1. Εισαγωγή στην Μικροοικονομική
2. Μαθηματικά Οικονομικής Επιστήμης
3. Χρηματοοικονομική Λογιστική
4. Εισαγωγή στην Πολιτική Θεωρία και στις Διεθνείς Σχέσεις
5. Εισαγωγή στην Πληροφορική
6. Ξένη Γλώσσα
Β Εξάμηνο
1. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική
2. Στατιστική
3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
4. Ευρωπαϊκή Ιστορία
5. Ξένη Γλώσσα

Γ Εξάμηνο
1. Μικροοικονομική
2. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Εισαγωγή στη Χρηματοδοτική
4. Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε.
5. Ξένη Γλώσσα


Δ Εξάμηνο
1. Μακροοικονομική
2. Οικονομετρία
3. Δημόσιος Τομέας και Δημόσιες Πολιτικές
4. Συγκριτική Πολιτική Ι
5. Eφαρμογές Η/Υ
6. Ξένη Γλώσσα
Ε Εξάμηνο
1. Διεθνής Οικονομική Ι
2. Ευρωπαϊκή & Διεθνής Οικονομία και Κοινωνία
3. Θεωρία Οικονομικής Ενοποίησης
4. Μαθηματικά Οικονομικής Επιστήμης ΙΙ
5. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
6. Στοιχεία Διεθνούς Δικαίου
7. Διεθνείς Οργανισμοί

ΣΤ Εξάμηνο
1. Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.
2. Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής
3. Διεθνείς Κεφαλαιαγορές & Χρηματαγορές
4. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Ανταγωνισμού
5. Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων
6. Οικονομική Ανάπτυξη
Ζ Εξάμηνο
1. Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
2. Αποτίμηση Χρεωγράφων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
3. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
4. Περιφερειακή Ανάπτυξη & Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.
5. Η Διεθνής Διάσταση της Ε.Ε.
6. Οικονομικά των Χωρών της Ανατ. Ευρώπης
7. Συγκριτική Πολιτική ΙΙ
8. Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης

Η Εξάμηνο
1. Διεθνής Οικονομική ΙΙ
2. Ποσοτικές Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά
3. Ευρωπαϊκή Επιχειρησιακή Στρατηγική
4. Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.