ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ5/8993/Ζ1/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Με αφορμή ερωτήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχετικά με την προθεσμία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας μας με την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίστηκε ότι, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 2/39647/0026/30-08-2013 έγγραφό της, το οποίο και σας διαβιβάζουμε, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του. Οι αιτούντες προσκομίζουν απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους για τα εισοδήματα του έτους 2014.

Συνημμένα αποστέλλονται οι με αρ. πρωτ. 2/39647/0026/30-08-2013 και 2/40130/0026/26-06-2014 σχετικές εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς διευκόλυνσής σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ


Αρ.Πρωτ.2/39647/0026/30-08-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: A΄
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θεόδωρος Δημητρίου
Τηλέφωνο : 210 6987733
FAX : 210 6987730

ΘΕΜΑ : Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας 163881/14091/28-3-2013

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α.15), « Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν.3255/2004 (Α.138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α.253), χορηγείται από το 2004 και εξής στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

2. α. Με τις διατάξεις της παρ. 10α, του αρθ. 45 του ν. 4071/2012 (Α.85) ορίζεται ότι, τα πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα, μισθώματα κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών και δαπάνες του άρθρου 37 του ν. 2362/1995 (Α.247), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις 11-5-2012, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).

β. Περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται επίσης ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθετικής ρύθμισης (ν. 4071/2012).

γ. Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται από την προαναφερόμενη ημερομηνία και εξής αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β.393), με την οποία επανακαθορίστηκαν η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του ανωτέρω φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης αυτού, που παρέμειναν όπως ίσχυαν κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερόμενης κ.υ.α. στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή εναλλακτικά της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

5. Κατόπιν αυτών και επειδή με την αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β.393), επανακαθορίστηκε όπως προαναφέρεται η διαδικασία για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών χωρίς όμως να τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αυτήν οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του, οπότε σε κάθε περίπτωση διαθέτει κατά την υποβολή της το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΚΡΗΣ


Αρ.Πρωτ.:2/40130/0026/26-06-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ: 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α
Πληροφορίες : Μ. Φασιανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 724
FAX : 210 69 87 730
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Παροχή απόψεων
Σχετ. : Έγγραφό μας αρ.2/26915/23-4-2014

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2.δ του προαναφερόμενου εγγράφου μας και εφόσον δεν τίθεται πλέον προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής τους (βλ. και αριθ. 2/39647/0026/30-8-2013 έγγραφό μας). Επειδή όμως κατά το τρέχον έτος ορισμένα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ δέχθηκαν εσφαλμένα αιτήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία δεν είχαν εκδοθεί εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, ούτε είχαν υποβληθεί οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις, θα πρέπει να ζητηθεί από τους δικαιούχους η υποβολή του προβλεπόμενου δικαιολογητικού [εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 ή αντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου οικ. έτους (έντυπο Ε1)], καθόσον με τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους 2013 που έχουν υποβληθεί υπάρχει θέμα κανονικότητας της δαπάνης.

2. Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Στην παρ.6 του αρθ. 2 της αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κ.υ.α. (Β.393), με την οποία επανακαθορίστηκαν η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ορίζεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), από την οποία προκύπτει η εικόνα για την περιουσιακή κατάσταση του φοιτητή και των γονέων αυτού. Κατόπιν αυτού η δήλωση Ε9 δεν μπορεί να
αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τροποποίηση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης σχετικά με το θέμα αυτό.

3. Δικαιούχοι

α. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής γεγονός το οποίο πρέπει να προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους για το οποίο ζητείται η οικονομική ενίσχυση.

β. Επισημαίνεται ότι δικαιούχος του επιδόματος είναι ο φοιτητής, σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος γονέα του (παρ3. αρθ. 10 ν.3220/2004)

4. Όρια πόλεων φοίτησης

α. Στην παρ. 2α του αρθ. 10 του ν. 3220/2004(Α.15), όπως ισχύει, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, ο φοιτητής πρέπει να διαμένει λόγω των σπουδών του σε μισθωμένη οικία, που βρίσκεται σε πόλη άλλη από εκείνη της κύριας κατοικίας όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη και ο νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών αυτού που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β. Περαιτέρω στην παρ. Β10 του αρθ. 2 της αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κ.υ.α. (Β.393), επαναλαμβάνονται τα προαναφερόμενα, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά για περιορισμούς στις υπόλοιπες πόλεις, πέραν των πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας και Θεσ/νίκης.

γ. Κατά συνέπεια προκειμένου για τις υπόλοιπες πόλεις θα διερευνάται κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών εάν οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας στην πόλη φοίτησης και όχι στο διευρυμένο Δήμο, όπου ανήκει η πόλη φοίτησης.

5. Μισθωτήριο συμβόλαιο

Κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν στη διαδικασία υποβολής και θεώρησης μισθωτηρίων συμβολαίων με την αριθ. ΠΟΛ1013 /7.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεως ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (Β΄32), προωθείται προσαρμογή – τροποποίηση της αρ. 2 / 19525 / 0026 / 21-2-2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως προς το αντίστοιχο δικαιολογητικό, για την οποία και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη εγκύκλιό μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευάγγελος Βεκρής


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 393/2013)

Αριθ. 2/19525/0026
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 45, παρ. 10α του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),
β) του άρθρου 1 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
γ) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253),
δ) του άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Β΄ 1962).

3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, που χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

1.α. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (άρθρ. 10, του ν. 3220/2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.

β. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρ. 45, παρ. 10α, ν. 4071/2012).

2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ειδικός Φορέας 19/110 − Κ.Α.Ε. 2754), στον οποίο εγγράφονται σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες.

2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

3.α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 5−10 της ίδιας ενότητας, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.

γ. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

δ. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού],
iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,
ν) το πληρωτέο ποσό,
vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως ΠΑΡ/ΜΑ «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:
ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.
ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 3
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ., επιστρέφονται στους δικαιούχους προκειμένου να υποβληθούν προς πληρωμή, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων με την απόφαση αυτή.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις της αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1962).

(...) (Μετάβαση στο άρθρο με το πρωτότυπου έγγραφο του ΦΕΚ 393/2013 και  τα υποδείγματα των εγγράφων)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ5/16726/Β3/16-02-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
email: foitmer(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ο. Μαραγκού
Τηλέφωνο: 210-3442754
FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ: « Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα»

Μετά από τηλεφωνική επαφή που είχε η υπηρεσία μας με κάποιες ΔΟΥ και διαπιστώνοντας ότι υφίστανται ερωτηματικά σχετικά με τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σε όσους φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄) οι Σχολές της Κύπρου βρίσκονται από το 2006-2007 εκτός του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ως εκ τούτου οι φοιτητές που φοιτούν στην Κύπρο δεν δικαιούνται στεγαστικό επίδομα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καθ. Β. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ


Αριθ.Πρωτ. Δ16/1013416/ΕΞ/2011/24-01-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑ! ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α) Δ/ΝΣΗ 16η
(ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ: Δ
Πληροφορίες: Λεβέντη Κων/να
Τηλέφωνο: 210 3643-752
FΑΧ : 210 3632-307
Β) Δ/ΝΣΗ12η (ΦΟΡ. ΕΙΣ/ΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ: Α
Πληροφορίες: Λεοντίου Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 3375-376
FΑΧ: 210 33750001
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184

Θέμα : " Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών.

Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων από πολλές Δ.Ο.Υ. σχετικά με την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (Φ.Ε.Κ.15Α/2004), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του με τους νόμους 3255/2004 (Φ.Ε.Κ.138Α/2004) και 32-96/2004 (Φ.Ε.Κ.253Α/2004), και τις αποφάσεις 1104059/7953/2004 (Φ.Ε.Κ.19628/2004) και 1042913/2833/0016/ΠΟΛ.1068/2005 (Φ.Ε.Κ.580β/2005). {Σχετική και η εγκύκλιος μας 1122028/8991/0016/29-12-2005.}

Από τις πιο πάνω διατάξεις και ειδικότερα από τις αποφάσεις 1104059/7953/2004 και 1042913/2833/0016/ΠΟΛ.1068/2005 προκύπτει με σαφήνεια ότι η αίτηση -υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και εντός των πέντε πρώτων μηνών του ιδίου έτους για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο, (εαρινό), εξάμηνο των Τ Ε.Ι.

Τέλος, όπως επισημαίνουμε και με προηγούμενα έγγραφα μας, (πρωτ. 1007101/536/Δ0016/18-01-2008 και 1006795/432/0018/21-01-2009), στο εξής θα ενημερώνεστε μόνο σε περίπτωση που επέρχονται μεταβολές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1962/2004)

Αριθ. 1104059/7953
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 15Α/2004), περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής του, καθώς και την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου και Νόμου, με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να καθορίσουν με κοινή απόφασή τους τον τρόπο πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, τον χρόνο πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, την αρχή πληρωμής αυτής, τον τρόπο λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν. 3255/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, (ΦΕΚ 138Α/2004) ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τον προηγούμενο Νόμο.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/2004).

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 37876/Στ5/04 (ΦΕΚ 608 Β').

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθ' όσον εξαρτάται από τον εκάστοτε αριθμό των δικαιούχων και η οποία θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε. 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, του ειδικού φορέα 11Ο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994.
Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ' όσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπα"ίκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Εξαιρούνται οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών.

3. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

'Αρθρο2
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του επιδόματος

1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ως παράρτημα Α.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται :

α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που σπουδάζει ο φοιτητής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και το οποίο εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και μόνον για τους δικαιούχους του επιδόματος.

β) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής, ανεξάρτητα αν βρίσκεται στον ίδιο ή σε άλλο Νομό από την έδρα της σχολής. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής σ' αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών (σε επικυρωμένο αντίγραφο) για το ίδιο διάστημα. Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών μηνών κάθε ημερολογιακού έτους . 

'Αρθρο3
Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή της από το δικαιούχο του επιδόματος, κατατίθεται στη Δ. Ο. Υ. φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου και γίνει έλεγχος από το Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος της ίδιας Δ.Ο.Υ. για τη σωστή συμπλήρωση των αναγραφομένων σ' αυτή στοιχείων, την προσκόμιση των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Εισοδήματος.
Μετά τη θεώρηση αυτή η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωμής και προωθείται στο Τμήμα Εξόδων της Δ. Ο. Υ., όπου θεωρείται για την πληρωμή από τον Προϊίστάμενο του Τμήματος αυτού, και γίνεται η πληρωμή του ποσού στο δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Αν ελλείπουν δικαιολογητικά ή τα προσκομισθέντα δεν είναι πλήρη, η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Εάν μετά την είσπραξη του επιδόματος από τον δικαιούχο αποδειχθεί από τον έλεγχο ότι αυτό καταβλήθηκε αχρεώστητα, τότε:

α) Εάν η αχρεώστητη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου αναζητείται η επιστροφή ποσού ίσου της καταβολής.

β) Εάν η αχρεώστητη καταβολή οφείλεται σε ενέργειες του εισπράξαντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν.3220/2004.

Άρθρο 4
Λογιστική τακτοποίηση

Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση Ταμείου και πίστωση Έξοδα Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2754 «εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους», του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5
Πιστοποιητικό Σπουδών

1. Οι Σχολές ή τα Τμήματα Σχολών που υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα, παραδίδουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.

2. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγουμένου έτους ή των αντιστοίχων εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
 Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίmωσης αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.
 Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, και φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα της γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.

3. Για έκδοση ομοιόμορφου πιστοποιητικού από όλες τις Σχολές ή Τμήματα επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα αυτού τόσο για τα Πανεπιστήμια όσο και για τα ΤΕΙ, ως παράρτημα Β της απόφασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο6
Λοιπά

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 1-6 του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004, στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 3255/2004, οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.).

2. Η απόφαση υπ' aριθμ. 1004908/381/21.1.2004 «Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών» (ΦΕΚ 185Β/2.2.2004) καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ακολουθούντα παραρτήματα Α και Β για τα Πανεπιστημία και ΤΕΙ.
 

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1962/2004 με τα αναφερόμενα παραρτήματα-υποδείγματα


Απόσπασμα από Ν.3220/2004 δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 15/2004 τ.Α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 15
28 Ιανουαρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3220
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(...)

Αρθρο 10.

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο συστημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:

α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, με εξαίρεση τον Νομό Αττικής και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως μία πόλη.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτηση τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι o φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/ 1997 (ΦΕΚ 244 Α').

3. Δικαιούχοςτου επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994, διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.


4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.
5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή πληρωμής αυτής, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.