Μετεγγραφές Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - ΑΕΝ 2017

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.2232.3/85858/2017

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Ταχ. Κώδικας : 185 10
Πληροφορίες :Πχης Λ.Σ ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ Π.
Τηλ. :213-1374547
Fax :210-4224000
E-mail :dekn.epoptia(ΣΤΟ)hcg.gr

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν.»

Έχοντας υπ'όψη:
1. Το άρθρο 26 του ΚΣ/Α.Ε.Ν. (ΦΕΚ 1393 Β'/14-11-2000).
2. Το Π.Δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α'/28-08-2014).
3. Το Π.Δ.70/2015 (άρθρα 1 και 2) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α'/22-09-2015).
4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(ΦΕΚ 210 Α' /05-11-2016).
5. Τις σχετικές αιτήσεις που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τις μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟ/ΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Β' και Ε' Εξαμήνων όπως αυτές αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

2. Οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές να τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.

3. Με μέριμνα Διευθύνσεων Σπουδών μετεγγραφόμενοι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με τα ανάλογα εκπαιδευτικά 6ι6λία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται.

4. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών να πραγματοποιηθεί εντός δεκαημέρου από την κοινοποίηση της παρούσας.

5. Μετεγγραφή που κατόπιν συναίνεσης ενδιαφερόμενου σπουδαστή δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρούται.

6. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΠΩΤΗΣΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση των σπουδαστών για τους οποίους έχει εγκριθεί μετεγρραφή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.