ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγγραφές Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015 - 2016 (Πληροφορίες) --

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-2016

(Μετάβαση στη σελίδα με τα αποτελέσματα εισαγωγής Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

Αρ.Πρωτ.Φ.151/11601/Α5/25-01-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες : Π. Κοραλή. Μ. Κολαϊτη
Τηλέφωνο : 210- 3442693, 210-3442661
FAX : 210-3442077

Θέμα: Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: « Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» ΦΕΚ Α’ 184/ 30-12-2015.

Σχετ: « Η με αριθ. :Φ.151/11600/Α5/25-01-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα « Έκδοση πινάκων εισαγομένων αθλητών με διακρίσεις εξαιρετικά για το ακαδ. έτος 2015-2016 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184/ 30-12-2015)» (ΑΔΑ : 6ΡΖΣ4653ΠΣ-8ΤΦ) »

Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, έτους 2015 κατάρτισε πίνακες εισαγομένων αθλητών ακαδ. έτους 2015- 2016 δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: « Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» ΦΕΚ Α’ 184/ 30-12-2015 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εν λόγω πίνακες κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την με αριθ. πρωτ: Φ.151/11600/Α5/25-01-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα : « Έκδοση πινάκων εισαγομένων αθλητών με διακρίσεις εξαιρετικά για το ακαδ. έτος 2015-2016 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184/ 30-12-2015)».

Παρακαλούνται, οι Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών :

A) να προχωρήσουν στην εγγραφή των επιτυχόντων, με βάση τα αποτελέσματα και την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση κύρωσης πινάκων που θα λάβουν ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των εισαγομένων αθλητών που θα επιλέξουν την εγγραφή τους στις νέες σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ .

Οι εισαγόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους από 27 Ιανουαρίου 2016 έως και 5 Φεβρουαρίου 2016 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 1920/16-07-2014) - (ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ) και συγκεκριμένα τα εξής:

α) Αίτηση εγγραφής.

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

B) να ενημερώσουν τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές του Α΄ εξαμήνου οι οποίοι εισήχθησαν με ποσοτικό περιορισμό με την κατηγορία των αθλητών, ότι στην περίπτωση που δεν επιθυμούν την αλλαγή Σχολής/ Τμήματος, αλλά τη συνέχιση της φοίτησής τους, βάσει των από 09-12-2015 κυρωμένων πινάκων επιλογής, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στη συνέχεια, οι Γραμματείες των Σχολών παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα τις υπεύθυνες δηλώσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ταχυδρομική διεύθυνση
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 - Μαρούσι

προκειμένου να ακολουθήσει η αποστολή φακέλων των επιτυχόντων στις Γραμματείες των Σχολών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.151/11600/Α5/25-01-216/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : Π. Κοραλή, Μ. Κολαϊτη
Τηλέφωνο : 210-3442693, 210-3442661
FAX : 210-3442077

ΘΕΜΑ: «Έκδοση πινάκων εισαγομένων αθλητών με διακρίσεις εξαιρετικά για το ακαδ. έτος 2015-2016 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184/ 30-12-2015)»

Έχοντας υπόψη:

(...)

Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε τους συνοδευτικούς πίνακες αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2015 και περιλαμβάνουν αυτούς που εισάγονται με ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184/30-12-2015).

2. Όσοι εκ των ανωτέρω δεν επιθυμούν να εγγραφούν στη σχολή, τμήμα / εισαγωγική / κατεύθυνση τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου εισάγονται δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184/30-12-2015), οφείλουν να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους.

3. Για τις εγγραφές ορίζεται προθεσμία από 27 Iανουαρίου 2016 έως και 5 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.151/202560/Α5/10-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Π. Κοραλή. Ι. Γαβαλά
Τηλέφωνο : 210- 3442693, 210-3442101
FAX: 210-3442077

Θέμα: Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Σχετ: « Η με αριθ. Φ. 151/ 201505 /Α5/09-12-2015 (ΑΔΑ:7ΛΒΓ4653ΠΣ-ΕΔ4) Υπουργική Απόφαση περί κύρωσης πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2015 -2016»

Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, έτους 2015, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις και κατάρτισε πίνακες εισαγομένων αθλητών στα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι εν λόγω πίνακες κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις οικείες σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην εγγραφή τους, με βάση τα αποτελέσματα και την υπουργική απόφαση κύρωσης πινάκων 2015 που θα λάβετε ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι αθλητές που εισήχθησαν στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους από Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 έως και Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή  αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β' 1920/16-07-2014) - (ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ) και συγκεκριμένα τα εξής:

α) Αίτηση εγγραφής.

β) φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α' του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74), τίτλου απόλυσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) 'Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ