Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ για μετεγγραφή Φοιτητών

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

 


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Μετάβαση στο άρθρο με τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές)

Αριθμ. 89006/Ζ1
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76- Διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄) και του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83).
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Των π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) και 125/2016 (Α΄210).
2. Το με αρ. πρωτ. 77661/Ζ1/11-05-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
3. Τη γνώμη της ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π,), που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 51η/24-05-2017 συνεδρίασή της και διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το υπ' αριθμ. 3397 ΕΞ/25-05-2017 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ως ακολούθως:

Α' - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

(...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές)

Β' - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΤΕΙ ΙΘΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΑΡΤΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ

ΣΠΑΡΤΗ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΜΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΧΑΝΙΑ

 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΗΤΕΙΑ

 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΩΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΡΤΑ

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΕΙ ΙΘΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΘΗΒΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΥΡΓΟΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΔΡΑΜΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΙΓΙΟ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΓΙΟ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταβατική λειτουργία έωςτο 2018)

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μετάβαση στο άρθρο με την ισχύουσα απόφαση μεταφοράς θέσεων (μετεγγραφών) Φοιτητών

Καταργηθείσεες διατάξεις:
- στο ΦΕΚ 3142/2016)
- στο ΦΕΚ 2435/2014 η υπ. αριθμ.140277/Ε5


Εκτύπωση