Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Κατατακτήριες Εξετάσεις Εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία (Διαδικασίες - Μαθήματα)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Αρ.Πρωτ.83345/οικ.Φ.109.1/27-01-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ 1o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213-2157731
FAX: 210-7407931
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αριθ. Πρωτ.: 83345 οικ. Φ.109.1

ΘΕΜΑ: «Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου β΄ της περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (Α΄ 122), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του άρθρου 4 του π.δ. 127/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις» (Α΄ 226).
γ. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
στ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
ζ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
η. Της υπ’ αριθ. Υ173/4-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
θ. Της υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
ι. Της υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 3185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 156/16-06-2016 γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8000/1/2016/122-α’/22-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Εξεταζόμενα μαθήματα

α) Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.

β. Δημόσιο Δίκαιο.

γ. Πολιτική Οικονομία.

β) Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η ανωτέρω ύλη θα οριστεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Όσοι, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυμούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Ανθυποπυραγών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως σε τόπο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανάστημά τους. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου.

γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνομική ταυτότητα.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες.

6. Επίσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

Άρθρο 3
Προκαταρκτικές εξετάσεις

1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ.44/2016 (Α΄ 68).

2. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το πρόγραμμα θα διατυπωθεί, θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Άρθρο 4
Επιτροπές

Για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών, Υγειονομικών Εξετάσεων, Αθλητικών Δοκιμασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης, καθώς και Ομάδες Υποστήριξης αυτών.

Άρθρο 5
Αποζημίωση ιδιωτών

Για την αποζημίωση των ιδιωτών που συμμετέχουν στις Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α΄ 176). Για την αποζημίωση των ιδιωτών βαθμολογητών, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τις Ομάδες Βαθμολογητών που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 6
Προκήρυξη

Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016 και στην υπ’ αριθ.Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 7
Κατάταξη επιλεγομένων

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των δοκιμασιών, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνει του πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουμένως η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για δύο (2) έτη από τη δημοσίευσή του.

2. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών με τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού και λαμβάνουν αποδοχές Πυροσβέστη ή προκειμένου για επιτυχόντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τις αποδοχές του βαθμού που φέρουν κατά την εισαγωγή τους.

3. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.

4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:

α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως δοκίμων Ανθυποπυραγών καθώς και φύλλο μητρώου και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και τα φύλλα Μητρώου.

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:

α) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή.

6. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να καλέσει άλλους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης.

7. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων.

8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

9. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Εκπαίδευσης.

10. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

11. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Εκτύπωση