ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρ.Πρωτ. 101343/Ε5/07-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
email: t06pmtei(ΑΤ)ypepth.gr
Πληροφορίες: Σ. Σταμούλης
Τηλέφωνο: 2103443134

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και ιδίως του άρθρου 6 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄71).
β) του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος».
γ)του άρθρου 80 παρ. 11 του ν.4009/2011 (Α´195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την αριθμ.1/22-9-2009 πράξη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

4. Την αριθμ.2/15-12-2009 πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

5. Την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και το αριθ.887/15-7-2010 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2 - Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Διοικητική Επιστήμη και τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των αποφοίτων Α.Ε.Ι. και η προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της διοικητικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών που κατέχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να διαμορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν διοικητικά και οικονομικά τη ροή και τα προϊόντα της πληροφορίας.

Άρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα».

Άρθρο 4 - Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 - Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 - Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε συμμετοχή σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, έρευνες και γενικότερα κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται στο Π.Μ.Σ., επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα καθώς και σε επιτυχή δοκιμασία και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο (Μονάδες ECTS)
1 Στρατηγική Διοίκηση (6)
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6)
3 Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας (6)
4 Υλοποίηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (6)
5 Διαχείριση Δεδομένων (6)
Σύνολο: 30 Μονάδες ECTS

Β΄ Εξάμηνο (Μονάδες ECTS)
1 Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου (6)
2 Διοίκηση Λειτουργιών (6)
3 Υπολογιστικά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (6)
4 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (6)
5 Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (6)
Σύνολο: 30 Μονάδες ECTS


Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS))

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο (Μονάδες ECTS)
1 Στρατηγική Διοίκηση (6)
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6)
3 Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας (6)
Σύνολο: 18 Μονάδες ECTS

Β΄ Εξάμηνο (Μονάδες ECTS)
1 Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου (6)
2 Διοίκηση Λειτουργιών (6)
Σύνολο: 12 Μονάδες ECTS

Γ΄ Εξάμηνο (Μονάδες ECTS)
1 Υλοποίηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (6)
2 Διαχείριση Δεδομένων (6)
Σύνολο: 12 Μονάδες ECTS

Δ΄ Εξάμηνο (Μονάδες ECTS)
1 Υπολογιστικά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (6)
2 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (6)
3 Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (6)
Σύνολο: 18 Μονάδες ECTS

Ε΄και ΣΤ΄ Εξάμηνα
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS))

Άρθρο 7  - Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές για κάθε τύπο προγράμματος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3685/2008 (Α΄148).

Άρθρο 8 -Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9 - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με την υπάρχουσα υποδομή και επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10 - Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (Α΄148).

Άρθρο 11 - Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 140.000 € και αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ευρώ - Ποσοστό)
Κόστος Εκπαίδευσης 40.000 (28,6%)
Διοικητική Υποστήριξη 20.000 (14,3%)
Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις – Απονομή Διπλωμάτων - Διαφήμιση 15.000 (10,7%)
Ημερίδες 5.000 (3,6%)
Διαλέξεις Προσκεκλημένων 5.000 (3,6%)
Έκτακτες Δαπάνες 6.000 (4,2%)
Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Καβάλας 14.000 (10%)
Τ.Ε.Ι. Καβάλας 35.000 (25%)
ΣΥΝΟΛΟ 140.000 (100%)

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 11 - Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση