Προκήρυξη Μεταπτυχικών Σπουδών Κληροδοτήματος Ν. Κρήτσκη

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ

Αρ.Πρωτ.491352/Ζ1/23-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη
Τηλέφωνο: 210.3442354
ΦΑΞ: 210.3442365

ΘΕΜΑ:Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην Άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:
1.Τους όρους της από 9-9-1843 ιδιόγραφης διαθήκης του Νικολάου Κρήτσκη,
2.Τις διατάξεις του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013 και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
3.Τις διατάξεις του β. δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ 290/τ. Α΄),
4.Την υπ’ αριθμ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη»,
5.Τις υπ’ αριθμ.6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών,
6.Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ.Κ.Π.0015346 ΕΞ 2014 Αίτημα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…».
9.Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ΄ αριθμ.182109/Γ1/12-11-2015 (ΦΕΚ 823 τ.ΝΠΔΔ/17-11-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης…και διορισμός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου…»
11.Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/4-12-2015 (ΦΕΚ 2654 Β΄/09-12-2015) κοινή απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

Aποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τη χορήγηση τριών (03) υποτροφιών σε πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της χώρας καταγόμενους από τις Σπέτσες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), σε Πανεπιστήμια της χώρας, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις ανά περιοχή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές. Oι υποτροφίες χορηγούνται, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τις προπτυχιακές σπουδές και τις κενές θέσεις που προέκυψαν, ως εξής:

1. Τρεις (03) υποτροφίες για καταγόμενους από τις Σπέτσες.

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας, οι οποίοι έχουν τον υψηλότερο βαθμό Πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) ΕΥΡΩ το μήνα και o χρόνος καταβολής της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Η υποτροφία διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών είναι πολύ καλή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την 23-04-2016 έως και την 21-06-2016, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet..

Τα δικαιολογητικά μπορούν:

Α) είτε να υποβληθούν ηλεκτρονικά αφού σαρωθούν και υποβληθούν ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση

Β) είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι η κάτωθι:

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ και στην φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ»

γ)Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

δ)Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

στ) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τη Σχολή/ Τμήμα Φοίτησης, εάν είναι φοιτητές ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ).

ζ) Τη Σχολή αποφοίτησης

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Yπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:
α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι:
ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον:
ή Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου,
ή Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2) Αντίγραφο Πτυχίου του υποψηφίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4) Βεβαίωση του αρμόδιου Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών.

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Το κείμενο της Προκήρυξης να καταχωρισθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr /Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el.

Με εντολή Αναπληρώτριας Υπουργού

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΠΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.