ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών στο εξωτερικό, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Ειδικότερα, προκηρύσσονται α) πέντε (5) θέσεις, με σκοπό την  εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και β) τρεις θέσεις (3) θέσεις για κλινική ή πειραματική έρευνα, σύμφωνα με:
α) την υπ’ αριθμ. 9025/30-5-2013 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής,
β) την από 3-6-2004 ιδιόγραφη διαθήκη της Μαρίας Ζαούση, η οποία δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το υπ’ αριθ. 3093/27-5-2005 Πρακτικό Συνεδρίασης (τόμος 2742, αρ. 271), και
γ) i) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.1583/1985 (ΦΕΚ 222 Α) και το άρθρο 89 παρ. 27 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), ii) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Δ. 18/23-8-1941(ΦΕΚ 286 Α), όπως τροποποιήθηκε ως προς την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 από το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α), και iii) Την αριθμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων τροφείων, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα για τα κληροδοτήματα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, που επιθυμούν, είτε να εκπονήσουν στο εξωτερικό διδακτορική διατριβή, είτε να κάνουν κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής.

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τους όρους του από 27-5-2005 πρακτικού της Επιτροπής, που προέβλεπε η διαθήκη της Μαρίας Ζαούση, όπου αναφέρεται ότι:
«… θα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κατά τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση…….»

Ειδικότερα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το πρόγραμμα υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και για κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό περιλαμβάνει την ειδίκευση «Ψυχιατρική» της επιστημονικής περιοχής «Επιστήμες Υγείας», καθώς και τις οριζόμενες θέσεις υποτροφιών, βάσει των οποίων θα υποβληθούν οι αιτήσεις και θα γίνει η επιλογή για την απονομή των υποτροφιών.

Επιστημονική Περιοχή : Επιστήμες Υγείας
Ειδίκευση :Ψυψιατρική
Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής : 5
Θέσεις για κλινική ή πειραματική έρευνα : 3

Η επιλογή θα γίνει με αξιολόγηση φακέλου από τη Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κ.Δ. 18/1941 και βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
α) Βαθμός πτυχίου (έως 10 μόρια).
β) Ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένες ή αποδεκτές προς δημοσίευση (έως 10 μόρια για κάθε εργασία).
γ) Ανακοινώσεις σε συνέδρια ή posters (έως 5 μόρια για κάθε ανακοίνωση).
δ) Έρευνα σχετική με το προκηρυγμένο αντικείμενο που να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις (έως 10 μόρια).
ε) Η κατοχή και ο βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (έως 5 μόρια).
στ) Οι υποψήφιοι για κλινική ή πειραματική έρευνα λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση, για την κατοχή διδακτορικού διπλώματος (έως 10 μόρια).

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την ανακήρυξη των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική ή την τροποποιητική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται ως εξής:
α) Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2013-2014 και
2014-2015). Η υποτροφία μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την ικανοποιητική πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Για την έγκριση παράτασης της υποτροφίας απαιτούνται: i) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., ii) πρόταση του αρμοδίου Περιφερειάρχη και iii) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και β) Κλινική ή πειραματική έρευνα: έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα.

Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό, και μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη συμβολαίου υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου της προκήρυξης, όταν προηγείται αυτής η άφιξη του υποτρόφου στη χώρα σπουδών, διαφορετικά, από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό προόδου.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν.2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/41).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιονδήποτε λόγο ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου, του οποίου η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) το αργότερο έως 2 Σεπτεμβρίου 2013 το συνημμένο στην προκήρυξη έντυπο αίτησης, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά:

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες, ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.).

3) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με χαρακτηρισμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και το βαθμό εκπεφρασμένο με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι υποψήφιοι επιπλέον οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο τελικός βαθμός πτυχίου τους με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (σε περίπτωση που αυτός δεν αναγράφεται στο πτυχίο τους). Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή του Ι.Τ.Ε.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, α) είτε από το Ι.Κ.Υ, β) είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

6) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά χάνουν την υποτροφία.

7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ορισθείσα ημέρα του διαγωνισμού, για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.

Επιπλέον,

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, υποχρεωτικά:
1) Βεβαίωση εγγραφής, ή επιστολή αποδοχής, ή βεβαίωση της Σχολής για την εποπτεία της διδακτορικής διατριβής, όπου θα αναφέρεται το θέμα της μελέτης, ή προσωρινά, σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.

Οι υποψήφιοι για κλινική ή πειραματική έρευνα:
1) Υποχρεωτικά: Αλληλογραφία με πανεπιστήμιο, νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, μέσω της οποίας να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει, ή θα γίνουν δεκτοί για κλινική ή πειραματική έρευνα, καθώς και ενδεικτικό πρόγραμμα αυτής, επικυρωμένο από τον Υπεύθυνο της/ του Κλινικής/ Εργαστηρίου, όπου θα μεταβεί ο υπότροφος.

2) Εφόσον διαθέτουν:
Επικυρωμένο αντίγραφο αναγόρευσης διδάκτορα ή Βεβαίωση Γραμματείας για επιτυχή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής.

Όλοι οι υποψήφιοι, εφόσον διαθέτουν, τα ακόλουθα:
1) Κατάλογο ερευνητικών εργασιών (δημοσιευμένων ή αποδεκτών προς δημοσίευση), συνοδευόμενο από περίληψη αυτών.
2) Κατάλογο συμμετοχών με ανακοινώσεις ή posters σε συνέδρια και αντίγραφα των προγραμμάτων και των σχετικών ανακοινώσεων.
3) Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενο σχετικό με αυτό της αιτούμενης υποτροφίας
4) Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με μέσο όρο βαθμολογίας.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Η προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί δύο φορές, σε δύο εφημερίδες των Αθηνών.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12-2.30 μ.μ.
ΤΗΛ. 210-3726 -346, -394, -395, 210-3251347 FAX:210-3255478

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Ευθυμία Κ. Μπάσδρα
Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.


Ημερομηνία εκτύπωσης: 22-04-2019
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/tritobathmia-ekpaideysh/ypotrofies/2007-ypotrofies-exwteriko-psychologia