edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.179639/Η/25-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη
Τηλέφωνο: 210.3442354
ΦΑΞ: 210.3442365

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαέξι (16) υποτρόφων εσωτερικού, σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Την από 16-9-1829 επιστολή του Ν. Ζωσιμά,
2.Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3 και των άρθρων 53-62 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α΄455),
3. Tις διατάξεις τoυ β.δ της 5-9-1940 (ΦΕΚ Α΄290),
4. Την υπ’ αριθμ. 6588/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληρ/τος «Αφών Ζωσιμά»,
5.Την υπ’ αριθμ. 1048796/2250/Β0011/2-5-2001 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί καθορισμού των ειδικότερων όρων αξιοποίησης της περιουσίας του κληρ/τος Αφών Ζωσιμά»,
6. Την υπ’αριθμ.10/17-6-2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων
7.Το π.δ. υπ’αριθμ.119/25-6-2013 (ΦΕΚ Α΄153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8.Το π.δ. υπ’αριθμ.118/25-6-2013 (ΦΕΚ Α΄152) «Ίδρυση Υπουργείου…και μετονομασία… Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9.Το π.δ. υπ’αριθμ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, σε Πανεπιστήμια της χώρας, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ». Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας που κατάγονται από την Ήπειρο και έχουν βαθμό Πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά). Κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός του Πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) ΕΥΡΩ το μήνα. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ή από την έναρξη του εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών είναι καλή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής μπορούν από την 20η Δεκεμβρίου 2013 και το αργότερο μέχρι και τις 04 Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή:

1)Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ένα από τα εξής γραφεία:
--Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00. ή
--Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.

2)Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ.151 80. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.
 Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή των Πανεπιστημίων από τα οποία αποφοίτησαν, το Ίδρυμα στο οποίο θα σπουδάσουν, οι σπουδές που θα κάνουν, ο τόπος καταγωγής, η διεύθυνση κατοικίας τους, το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-.ιαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:
α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου
(δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.


Σημειώνεται ότι:
ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον:
 ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου,
 ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3.Αντίγραφο Πτυχίου του υποψηφίου επικυρωμένο, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).

4.Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

5.Βεβαίωση του αρμόδιου Πανεπιστημίου περί εισαγωγής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ.και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-.ιαγωνισμοί-Υποτροφίες/ Υποτροφίες/Κληροδοτήματα.

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

To κείμενο της Προκήρυξης να καταχωριστεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥπουργείουΠαιδείας:www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-.ιαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών (...)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τουριστικός Οδηγός
 • 4/5ήμερο Ρώμη

  Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
  Αεροπορικώς από Αθήνα: 210€

 • Δαλματικές Ακτές

  7/8ήμερο
  Οδικώς από Αθήνα: 375€

 • 3ήμερο στη Μονεμβασία

  Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
  Οδικώς από Αθήνα: 98€

 • Χριστούγεννα στην Αυστρία

  Βιέννη - Σάλτσμπουργκ

  Οδικώς από Αθήνα: 365€

 • Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
  Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη

  7ήμερη από Αθήνα

  Οδικώς:  325 €

 • Μύλος των Ξωτικών
  Μύλος των Ξωτικών

  4ήμερο από Αθήνα: 98 €

 • Ονειρούπολη Δράμας - Σέρρες
  Ονειρούπολη Δράμας - Σέρρες

  4ήμερο από Αθήνα: 195 €
  στο  ELPIDA RESORT & SPA 4****

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 322 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Προτεινόμενα

Google+