Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταδιδακτορικών Ερευνητών ΙΚΥ (Ανακοίνωση αποτελεσμάτων)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.1485/22-02-2017

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τους πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις του προγράμματος όπως ορίζονται στην υπ. αριθμ. ΚΥΑ 125659/ΓΔ6/28-07-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2602/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ: 62ΒΦ4653ΠΣ-ΘΓΤ και της 8η /21-02-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ. 

Σημειώνεται ότι η επιλογή ανάμεσα σε ισοψηφήσαντες υποψηφίους πραγματοποιήθηκε βάσει του ΚΕΦ.Δ’ άρθρο β. της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Συνημμένα αρχεία: 

Πηγή: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2841-anakoinosi-pinakon-epilegenton-epilaxonton-kai-aporrifthenton-ypopsifion-tou-programmatos-ypotrofion-me-titlo-enisxysi-metadidaktoron-erevniton-erevnitrion (22-02-2017)


Αρ.Πρω.10808/06-09-2016

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ»
1ος ΚΥΚΛΟΣ

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9 και συγχρηματοδοτείται από τo Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο.

Κατ’ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΚΥΑ 125659/ΓΔ6/28-07-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού(ΦΕΚ 2602/τ.B’/23-08-2016 και ΦΕΚ 2772/τ.Β’/02-09-2016).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά Επιστημονικό Τομέα και ανά Επιστημονικό Κλάδο και βάσει του ακόλουθου πίνακα:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά, Επιστήμες Η/Υ & Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Φυσική, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Διαστημικές Επιστήμες, Άλλες Φυσικές Επιστήμες

64

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Βιοϊατρική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας

 

56

3. Γεωργικές Επιστήμες
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρική, Γεωργική Βιοτεχνολογία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες

13

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας και Βιολογικές Επιστήμες, Αθλητικές Βιολογικές Επιστήμες, Άλλες Επιστήμες Ζωής και Διατροφής

77

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία, Αρχαιολογία, Γλώσσες, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Τέχνες, Πολιτισμός, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες

31

6. Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, ΜΜΕ και Επικοινωνίες, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες

32

7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες
Οικονομικά ,Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομική Επιστήμη, Δίκαιο, Άλλες Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

16

 

ΣΥΝΟΛΟ

289

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των προκηρυγμένων θέσεων υποτροφιών σε κάποιον από τους επιστημονικούς κλάδους των ανωτέρω επιστημονικών τομέων, η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε νέα πρόσκληση πλήρωσης θέσεων υποτροφιών του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Σε περίπτωση που και πάλι προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα μεταφερθούν σε επόμενο κύκλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ EΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.

2. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των εφτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους ή από το έτος επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση), ήτοι από το έτος 2009 και μετά.

3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

4. Να έχουν βεβαίωση από το μέλος ΔΕΠ, ΕΠ ή ερευνητή βαθμίδας Γ΄ και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.

5. Να μην έχουν ήδη εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.

6. Να μην εκπονούν άλλη μεταδιδακτορική έρευνα σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

7. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

8. Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας α) στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμοι υπάλληλοι ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

9. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν αναβολή κατάταξης που να επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Ειδικοί όροι συμμετοχής

  • Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο άλλης Σύμβασης Υποτροφίας με το ΙΚΥ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
  • Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.
  • Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα πεδία δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.
  • Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, που δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
  • Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αίτηση υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως τις 06 Οκτωβρίου 2016, στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος κεφαλαίου.

Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος, ήτοι μεταξύ άλλων ότι:

α) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση,

β) δεν εκπονεί άλλη μεταδιδακτορική έρευνα, σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα

γ) δεν έχει ήδη εκπονήσει άλλη μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ,

δ) δεν θα χρηματοδοτείται για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,

ε) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας i) στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Ν. 1599/86.

Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης και να την αποστείλουν έως τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά σε έναν επιστημονικό τομέα, έναν επιστημονικό κλάδο και μία μόνο εξειδίκευση της παρούσας Πρόσκλησης. Η ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της εξειδίκευσης, όπου θα ενταχθεί η αίτηση ανήκει αποκλειστικά στον/στην υποψήφιο/α.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου όπου εμπίπτει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου.

Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της αίτησης.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και το γεγονός ότι - με απόφαση του Ι.Κ.Υ. και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του – η διαδικασία δύναται να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή πρότασης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση του ΙΚΥ : Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία ή να κατατεθεί στο ΙΚΥ, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1) Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

2) Αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει ένα ενεργό ΑΦΜ του υποψηφίου.

3) Αντίγραφο τίτλου αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής1. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των εφτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα (δηλαδή από το έτος 2009).
(* Υποψήφιος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα).)

4) Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει ήδη ξεκινήσει ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα ξεκινήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, το θέμα αυτής, ο επιστημονικός τομέας, ο επιστημονικός κλάδος και η εξειδίκευση στην οποία εμπίπτει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

5) Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

6) Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας.

7) Βιογραφικό σημείωμα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass.

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος α) δεν εκπονεί άλλη μεταδιδακτορική έρευνα, σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, β) δεν έχει εκπονήσει άλλη μεταδιδακτορική έρευνα στο παρελθόν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ, γ) δεν θα χρηματοδοτείται για την ίδια μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, Ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας και δ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση (και σύμφωνα με ό,τι έχει συμπληρωθεί σε αυτή) και τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται:

9) Έως τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με τη μεταδιδακτορική έρευνα στην ελληνική ή/και άλλη γλώσσα (περιοδικά, συλλογικοί τόμοι, μονογραφίες), με κριτές (1ο, 2ο, κλπ. όνομα).

10) Κατάλογος με άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

11) Κατάλογος με επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές σε συνέδρια προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε ελληνικά ή/και διεθνή συνέδρια (1ο, 2ο, κλπ. όνομα).

Παραδεκτό της αίτησης:

✓ Υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί.

✓ Δεν λαμβάνεται υπόψη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

3. Διαδικασία Ελέγχου Αιτήσεων.

Μετά τη λήξη της ταχθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. διενεργεί έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και καταρτίζει σχετικό πίνακα με τίτλο «Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων».

Ο πίνακας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.iky.gr). Οι μη επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων να ασκήσουν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. ένσταση, την οποία μπορούν να καταθέσουν στο Ι.Κ.Υ. αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Αξιολογητές

Η αξιολόγηση θα γίνει εξατομικευμένα, από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων και ομότιμους, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και από Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας που θα οριστούν ανά επιστημονικό τομέα από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Οι αξιολογητές θα προκύψουν από το Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ.

2. Μοριοδότηση των υποψηφίων

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Ποιοτική αξιολόγηση θέματος μεταδιδακτορικής έρευνας και σύντομης περιγραφής αυτού (έως 4.000 λέξεις αυστηρά) (1-55 μόρια)

Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας (έως 4.000 λέξεις αυστηρά εξαιρείται η βιβλιογραφία ): η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

Η μοριοδότηση του θέματος της μεταδιδακτορικής έρευνας αναλύεται ως ακολούθως:
i. αρτιότητα (1-25 μόρια),
ii. πρωτοτυπία (0-20 μόρια),
iii. ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (0-10 μόρια).

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις: (0-35 μόρια).

2.1. Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν έως τρείς δημοσιεύσεις συναφείς με τη μεταδιδακτορική έρευνα (άρθρα σε ελληνικά ή/και ξένα περιοδικά, στις οποίες συμμετείχαν ως πρώτο, δεύτερο, κλπ. όνομα, σε συλλογικούς τόμους, μονογραφίες) (0-20 μόρια).

2.2. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει κατάλογο με άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις. (0-15 μόρια).

3. Αξιολόγηση Βιογραφικού (0-10 μόρια).

Στο βιογραφικό θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος με τις επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια.

Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 30 μόρια απορρίπτονται και δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψηφίων υποτρόφων του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

α) Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Η μοριοδότηση των υποψηφίων προκύπτει από το μέσο όρο των μορίων των δύο αξιολογητών. Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των 30 μορίων ανάμεσα στις μοριοδοτήσεις των δύο αξιολογητών, η αίτηση θα βαθμολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή. Τα τελικά μόρια, σε τέτοια περίπτωση, προκύπτουν ως μέσος όρος των δύο πλησιέστερων μοριοδοτήσεων.

β) Εάν προκύψει ίσος αριθμός μορίων στην τελευταία προκηρυγμένη θέση έκαστου επιστημονικού κλάδου, έκαστου επιστημονικού τομέα, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει την υψηλότερη μοριοδότηση με σειρά προτεραιότητας στα εξής κριτήρια i) στην ποιοτική αξιολόγηση του θέματος της μεταδιδακτορικής έρευνας ii) στις επιστημονικές δημοσιεύσεις iii) στην αξιολόγηση βιογραφικού και iv) στο μικρότερο μέσο όρο ατομικού φορολογητέου εισοδήματος κατά την τελευταία τριετία, το οποίο θα ζητηθεί μόνον σε αυτή την περίπτωση. Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων υποτρόφων καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα. Οι εν λόγω πίνακες επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Εν συνεχεία, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. οι επιμέρους, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα, πίνακες των επιλεγέντων κατά αλφαβητική σειρά, ενώ οι πίνακες των επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων αναρτώνται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων από τους πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από τον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τον ίδιο επιστημονικό τομέα.

ε) Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο κατά των πινάκων, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή με ταχυμεταφορά (courier) ή με κατάθεση στο Ι.Κ.Υ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ και μόνο από υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως σχετικά με την απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Σύναψη και περιεχόμενο της σύμβασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής Σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των υποτρόφων και οι όροι της υποτροφίας που θα χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Οι συμβάσεις μεταξύ Ι.Κ.Υ. και υποτρόφων θα συναφθούν μετά το πέρας της περιγραφόμενης Διαδικασίας Αξιολόγησης και Επιλογής Υποτρόφων.

Η διάρκεια της Υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 2 έτη (24 διαδοχικούς μήνες), εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου και συναρτάται με την ημερομηνία περάτωσης της μεταδιδακτορικής έρευνας.

2. Χρόνος έναρξης και λήξης της υποτροφίας

Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η επόμενη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, εφόσον η έναρξη της μεταδιδακτορικής έρευνας προηγείται αυτής.

Στην περίπτωση που ο υπότροφος ξεκινήσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα εντός του εξαμήνου σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα πρέπει να αποστείλει Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα από την οποία να προκύπτει ότι έχει ήδη ξεκινήσει μεταδιδακτορική έρευνα, το θέμα αυτής, ο επιστημονικός τομέας, ο επιστημονικός κλάδος και η εξειδίκευση στην οποία εμπίπτει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του, διαφορετικά την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του αντίστοιχου επιστημονικού τομέα και κλάδου. Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω βεβαίωσης στο Ι.Κ.Υ.

Το χρονικό διάστημα που διανύθηκε έως την έναρξη της υποτροφίας δεν είναι επιλέξιμο για αναδρομική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία λήξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία της Βεβαίωσης του επιβλέποντος για την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας του υποτρόφου σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του υποτρόφου.

3. Παραβίαση των όρων υποτροφίας - συνέπειες

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης και του Κανονισμού, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα να διακόψει την Υποτροφία με τη διαδικασία που αναφέρεται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό καταβληθέν ποσό της Υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με την επιφύλαξη παντός άλλου νόμιμου δικαιώματος του Ι.Κ.Υ.

4. Λόγοι ανωτέρας βίας

Επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης (με δικαιολογητικά από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

5. Παραδοτέα - υποχρεώσεις του υποτρόφου

Το τελικό παραδοτέο είναι η Βεβαίωση του επιβλέποντος για την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας του υποτρόφου σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρότασή του, συνοδευόμενη από δημοσιεύσεις δύο τουλάχιστον ερευνητικών εργασιών (σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας, σε συλλογικούς τόμους, ή/και μονογραφίες, ή σε δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων), μια εκτενής ανασκόπηση της μεταδιδακτορικής έρευνας η οποία θα παραδίδεται στο Ι.Κ.Υ. στην ελληνική ή στην αγγλική, και δύο ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Το τελικό παραδοτέο πρέπει να κατατεθεί με τη λήξη της υποτροφίας και εντός τριμήνου, το αργότερο (διάστημα κατά το οποίο δεν χορηγούνται τροφεία).

Ενδιάμεσα παραδοτέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας είναι οι τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνας, που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον επιβλέποντα, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ.

Από την έγκαιρη κατάθεση, καθώς και το θετικό περιεχόμενο των εκθέσεων εξαρτάται και η απρόσκοπτη και συνεχής καταβολή της υποτροφίας μέχρι τη λήξη της.

6. Αδυναμία υποβολής - μεταδιδακτορικής διατριβής - συνέπειες.

Σε περίπτωση που η μεταδιδακτορική έρευνα δεν ολοκληρωθεί και δεν υποβληθούν τα οριζόμενα παραδοτέα, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπότροφοι θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που έλαβαν μέχρι το σημείο διακοπής αυτής έπειτα από σχετική ειδοποίηση που θα τους απευθύνει το ΙΚΥ.

Επίσης, οι υπότροφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν στις επιστημονικές τους εργασίες τα εξής:

«Η μεταδιδακτορική έρευνα ή η επιστημονική δημοσίευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020, η οποία υλοποιείται από το Ι.Κ.Υ. και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ογδόντα εννέα ευρώ και εικοσιενός λεπτών (1.089,21 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νόμιμων κρατήσεων).

Η καταβολή των τροφείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση με την προϋπόθεση ο υπότροφος να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η αποπληρωμή γίνεται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.

Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346, 210-3726395 και 210-3726394, καθώς και στα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.