edu.klimaka.gr

Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΣΥΕΠ ΕΟΠΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΕΠ) ΕΟΠΠΕΠ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 317/2018

Αριθμ. ΔΣ/64529/27-11-2017
Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 21.
2. Την απόφαση 87928/Γ1 (ΦΕΚ 407/τ.ΥΟΔΔ/08-06-2015) του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου".
3. Την απόφαση 201572/Γ1/11-12-2014 (Β’ 3399) του Υφυπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
4. Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Τον ν. 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 57529/20.10.2016 απόφαση της 237ης/19-10-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (θέμα 29) «Ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα που αφορούν Προμήθειες, Υπηρεσίες και έργα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το έτος 2017.
9. Την απόφαση 113709/15-12-2005 (Β’ 1821/2005) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με το Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.
10. Την αριθμ. πρωτ. ΔΑ/31953 απόφαση της υπ. αρ.160/07-04-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15 «Πιστοποίηση Επαγγελματικού Περιγράμματος «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού».
11. Την αριθμ. 3970/Α1/924 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) για την έγκριση, μέσω της 21ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης
Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8ν, 6c, 1b, 3c, 3d του ΕΠΑΝΕΚ και το δελτίο εξειδίκευσης της Δράσης 02-8ν-2.2-05: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» στο οποίο αναφέρεται ότι δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με δυνατότητα σύμπραξης/συνεργασίας με τον ΕΟΠΠΕΠ.
12. Το από 23-11-2017 σχέδιο εισήγησης του Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων Συ.Ε.Π.
13. Την από 24-11-2017 εισήγηση της Δ/νουσας Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

αποφασίζει:

1. Τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

1.1. Ως Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) ορίζεται η δια βίου διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους να συνειδητοποιούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν ορθές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους, τους επαγγελματικούς ρόλους και τις επαγγελματικές διαδρομές με ασφαλέστερο τρόπο μέσα στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και τέλος να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) μπορεί να παρέχεται ατομικά ή ομαδικά, περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες όπως αυτογνωσία-αυτοαντίληψη, πληροφόρηση, αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων, μετάβαση, τοποθέτηση κ.λπ.) και βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους κλάδους, όπως στην εκπαίδευση, στην απασχόληση κ.λπ.

1.2. Ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. με βάση τις ανάγκες των πελατών του με τη βοήθεια κατάλληλου υλικού και εργαλείων και αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

1.3. Ως Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ορίζεται το Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων Συ.Ε.Π. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο εντάσσονται οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

1.4. Το Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα:

• Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου), το οποίο αποτελείται από τα εξής Υπομητρώα:

- Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α 1 (ανώτερου επιπέδου -αξιολογητών).

- Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α 2 (ανώτερου επιπέδου).

• Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου), το οποίο αποτελείται από τα εξής Υπομητρώα:

- Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β1 (βασικού επιπέδου)

- Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β2 (βασικού επιπέδου).

2. Λειτουργίες

2.1. Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εντάσσονται στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) εκτελούν αφενός τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν στην πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λπ.), ήτοι τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που περιλαμβάνονται στις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ) 1, 2, 3 του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Αφετέρου, επιπλέον των ανωτέρω, εκτελούν τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που χαρακτηρίζονται από αυξημένες απαιτήσεις ευθύνης και βαθύτερη επιστημονική εξειδίκευση, όπως είναι ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η άσκηση καθηκόντων εποπτείας, ο σχεδιασμός και η κατασκευή εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης (π.χ. τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού), η επιστημονική έρευνα κ.λπ. (ειδικότερα εκτελούν τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αντιστοιχούν στις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ) 4, 5, 6 του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

2.2. Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εντάσσονται στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) εκτελούν όλες τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λπ.) Ειδικότερα εκτελούν τις επαγγελματικές εργασίες που αντιστοιχούν στις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ) 1, 2, 3 του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

3. Προϋποθέσεις ένταξης

3.1. Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α1 (ανώτερου επιπέδου - αξιολογητών) απαιτείται να διαθέτουν:

Είτε:

Α. Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή σε άλλη συναφή επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η εξειδίκευση θα πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

Είτε

Β. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών)
και
Διδακτορικό στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

3.2. Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α2 απαιτείται να διαθέτουν:

Α. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών)
και
Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού).

3.3. Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) απαιτείται να διαθέτουν:

Είτε:

Α. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών)
και
Πιστοποιητικό(ά) ή βεβαίωση(εις) επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που διοργανώνονται ή έχουν διοργανωθεί από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (και πρώην ΕΚΕΠ), τον ΟΑΕΔ, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς των κοινωνικών εταίρων ή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης συμβατών με το επαγγελματικό περίγραμμα διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών που διοργανώνονται από αδειοδοτημενα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ Επιπέδου 1 ή 2), ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εξειδικευμένους στο αντικείμενο Συ.Ε.Π., ότανορισθείη διαδικασία ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα.
και
Βεβαίωση σχετικής πρακτικής άσκησης σε χώρους εφαρμογής της Συ.Ε.Π. διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών ή βεβαίωση διετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης στην εφαρμογή του θεσμού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό Τομέα.

Είτε:

Β. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών)
και
Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. (Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ.) σύμφωνα με την απόφαση 113709 (Β’ 1821) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και
Πιστοποιητικό(ά) ή βεβαίωση(εις) επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που διοργανώνονται ή έχουν διοργανωθεί από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (και πρώην ΕΚΕΠ), τον ΟΑΕΔ, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς των κοινωνικών εταίρων ή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης συμβατών με το επαγγελματικό περίγραμμα διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών που διοργανώνονται από αδειοδοτημενα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ Επιπέδου 1 ή 2), ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εξειδικευμένους στο αντικείμενο Συ.Ε.Π., όταν ορισθεί η διαδικασία ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα.

3.4. Οι ανωτέρω 250 ελάχιστες ώρες επιμόρφωσης είναι δυνατόν να συμπληρώνονται αθροιστικά με την παρακολούθηση περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης ή επιμόρφωσης, ενώ η πρακτική άσκηση εκτός των παραπάνω διδακτικών ωρών πρέπει να αναφέρεται ως υποχρεωτική στα προγράμματα επιμόρφωσης ή να βεβαιώνεται επίσημα από τους φορείς παροχής των προγραμμάτων επιμόρφωσης ή από τους φορείς στους οποίους πραγματοποιήθηκε.

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού υποβάλλουν στην ειδική εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονική αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των αναγραφόμενων σε αυτή, όπως θα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τους υποψηφίους συμβούλους σταδιοδρομίας/επαγγελματικού Προσανατολισμού για ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα (site) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4.2. Ο έλεγχος πληρότητας και συμβατότητας διενεργείται από δύο αξιολογητές του Υπομητρώου Κ1 του Μητρώου Αξιολογητων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Διμελές Κλιμάκιο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Προέδρου ή της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ως αξιολογητές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα για την εφαρμογή, το συντονισμό, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δράσεων δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και προώθησης της απασχόλησης καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα δια βίου μάθησης, αγοράς εργασίας ή/και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οι ως άνω αξιολογητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4.3. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ανωτέρω στις διαδικασίες ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας είναι η παρακολούθηση ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4.4. Η συμμετοχή των αξιολογητων σε έλεγχο Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση που αξιολογητής Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένος ή υποψήφιος προς ένταξη στο ανωτέρω Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του από το αντίστοιχο Μητρώο, προκειμένου να συμμετέχει ως αξιολογητής σε Έλεγχο Πληρότητας και Συμβατότητας.

4.5. Οι αξιολογητές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας έχουν ως έργο τα ακόλουθα:

  1. Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα και συμβατότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος.
  2. Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υποψηφίου
  3. Εισηγούνται την κατάταξη του υποψηφίου, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών του, σε ένα από τα Υπομητρώα Α1, Α2, Β1, Β2 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  4. Συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα πληρότητας και συμβατότητας.

4.6. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθασμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προχωρήσει στη διόρθωση ή συμπλήρωση τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή επανυποβολή της ή/και να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που ορίζει η πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά την υποβολή και παραλαβή των παραπάνω, Διμελές Κλιμάκιο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας εξετάζει εκ νέου την αίτηση και τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω.

4.7. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας - συμβατότητας, η αίτηση του υποψηφίου χαρακτηρίζεται:

α) «πλήρης», εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και

β) «μη πλήρης», στην περίπτωση που ο υποψήφιος είτε: Ι) δεν επανυποβάλλει την διορθωμένη/συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση ή/και δεν επισυνάψει τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί, εντός της προθεσμίας που ορίζει η πρόσκληση του Ε.Ο. Π.Π. Ε. Π. είτε: II) υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση ή/και επισυνάψει δικαιολογητικά τα οποία όμως δεν είναι πλήρη ή συμβατά με τα προβλεπόμενα.

Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος δεν δύναται να συμμετάσχει περαιτέρω στη διαδικασία. Ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υποψηφιότητας συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Εφόσον η αίτηση του υποψηφίου χαρακτηρισθεί πλήρης, οι αξιολογητές κατατάσσουν τους υποψηφίους σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

5.1. Κατηγορία Ι: Ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι κάτοχοι των προσόντων της παραγράφου 3.1. εντάσσονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης και με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χωρίς περαιτέρω εξεταστική δοκιμασία απευθείας στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τους αποδίδεται μοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συνεργασία τους με όλους τους φορείς Συ.Ε.Π. και του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης.

5.2. Κατηγορία II: Ένταξη στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α2 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι κάτοχοι των προσόντων της παραγράφου 3.2. εντάσσονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης και με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α2 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

5.3. Κατηγορία III: Ένταξη στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β2 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι κάτοχοι των προσόντων της παραγράφου 3.3. εντάσσονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης και με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β2 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

5.4. Κατηγορία IV : Ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β2 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντάσσονται στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης επάρκειας προσόντων, η οποία θα ορισθεί.

Οι ενταγμένοι στα ανωτέρω εισαγωγικά Υπομητρώα Α2 και Β2 μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης επάρκειας προσόντων, η οποία θα ορισθεί, θα εντάσσονται στα Υπομητρώα Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 και Β1 αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη του Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας, δεν καταλήγουν σε ομόφωνη εκτίμηση, η αίτηση και ο φάκελος προωθείται στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων Συ.Ε.Π. και Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων Συ.Ε.Π. της αρμόδιας Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίοι διενεργούν έλεγχο πληρότητας φακέλου σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ακολούθως συντάσσουν τη σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης επικυρώνει ή μη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αποφασίζει την ένταξη των υποψηφίων σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες συμβούλων. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται εισάγοντας τα στοιχεία αυθεντικοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός) που τους αποδίδονται από το σύστημα κατά τη διαδικασία υποβολής της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης.

6. Διαχείριση μεταβολών χαρτοφυλακίου προσόντων

6.1. Για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων είτε των υποψήφιων για ένταξη στα ανωτέρω μητρώα Α2, B1, Β2 είτε των ενταγμένων σε αυτά και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, την επικαιροποίηση και την αποτύπωση μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο του κάθε συμβούλου σταδιοδρομίας, θεσμοθετείται Διαδικασία Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων.

6.2. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε διαδικασία πιστοποίησης, δύνανται να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Προσόντων τους.

6.3. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (username, password), που τους έχουν ήδη αποδοθεί από το Πληροφορικό Σύστημα, κατά την υποβολή της αρχικής Αίτησης.

6.4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε Διαχείριση Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Γενικών Στοιχείων.
  2. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελματικής εμπειρίας
  3. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων.

6.5. Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Μεταβολών Γενικών στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, κ.λπ.) των ενταγμένων στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Γενικών Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Προσόντων, στην οποία αποτυπώνει τα στοιχεία που επιθυμεί να διαχειριστεί.

β) Τα νέα/επικαιροποιημένα στοιχεία καταχωρίζονται στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του ενδιαφερομένου

6.6. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις Διαχείρισης Μεταβολών Αξιολογούμενων Στοιχείων του Ατομικού Χαρτοφυλακίου. Προσόντων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Αξιολογούμενων Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Προσόντων, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, ανάλογα με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τροποποιήσει και επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά.

β) Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας και συμβατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης της κατατεθειμένης ηλεκτρονικής φόρμας και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα προς την τρέχουσα κατάσταση του συμβούλου σταδιοδρομίας και θα επικαιροποιείται, αντίστοιχα το Ατομικό του Χαρτοφυλάκιο Προσόντων.

γ) Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας - συμβατότητας, αποφασίζει την αποδοχή (εν όλω ή εν μέρει) ή την απόρριψη των υποβαλλόμενων μεταβολών. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα νέα/μεταβληθέντα στοιχεία εμφανίζονται στο Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του συμβούλου το οποίο και επικαιροποιείται.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ

 

Σχετικά Άρθρα