edu.klimaka.gr

Επιδοτούμενη κατάρτιση για κοροναϊο

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Πληττομένων από τον COVID-19

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ / ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Αρ.Πρωτ.286/2.4.2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2020

1. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ Ε034 κωδικός έργου 50548764) και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες, από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8v.

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

 1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και
 2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης θα παρέχουν αδειοδοτημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου 1 και επιπέδου 2, που πληρούν τους όρους της παρούσας και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση θα υλοποιηθεί μεσω Ολοκληρωμένου Πληροροφοριακού Συστήματος Τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων, αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που είναι διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17024. Τα δε σχήματα πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά 17024, ή κατά ΕΟΠΠΕΠ, ή να διατίθενται διεθνώς (σε τουλάχιστον 20 χώρες).

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στη Δράση δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης».

Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και, κατόπιν επιλογής του, πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος:

 1. με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης η οποία λόγω της εισόδου του στο πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€,
 2. με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 192.965.940,00€.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενό της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.05.2020 και το οικονομικό μέχρι τις 30.07.2020.

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(...)

3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1 Ορισμοί

Το Σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) αφορά σε ένα σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από παρόχους κατάρτισης της επιλογής τους, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς.
Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.

Δικαιούχος

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» ενεργώντας κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.4314/2014, όπως ισχύει.

Δράση

Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Πρόγραμμα κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων αφορά σε δέκα προσδιορισμένα αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση ως αυτά ορίζονται στην παρούσα στο παράρτημα IX. Περιλαμβάνει αποκλειστικά θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, το οποίο διενεργείται κατ΄αποκλειστικότητα με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
Θεωρητικό μέρος

Το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του Προγράμματος τηλεκατάρτισης είναι ξεχωριστό για καθένα από τα αντικείμενα κατάρτισης. Την υλοποίηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος θα αναλάβουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης, αποκλειστικά διαμέσου ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης.

Ωφελούμενοι (ομάδες στόχος)

Οι επιστήμονες όλης της Επικράτειας που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους: α)οικονομολόγοι/λογιστές, β) μηχανικοί, γ)δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, δ)ιατροί, ε)εκπαιδευτικοί, στ)ερευνητές. Οι ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους παραπάνω κλάδους, όπως αναλυτικά οι ΚΑΔ αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα στο παράρτημα Χ, θα εγγραφούν στο Μητρώο δικαιούχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Πάροχος κατάρτισης

Οι πάροχοι κατάρτισης είναι:

α) Κάθε πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 και του Ν. 4589/2019.
β) Κάθε πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» στην περίπτωση που απαιτηθεί.

Oι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5 της παρούσας.

Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης (θεωρητικό μέρος), καθώς και να διεξαγάγει τις εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες θα διενεργηθούν από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της παρούσας.
Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

Το Μητρώο που θα συγκροτήσει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, με τους αδειοδοτημένους από τους αρμόδιους φορείς παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να υλοποιήσουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προγράμματα κατάρτισης, οι οποίοι πληρούν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Τηλεκατάρτιση

Η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα, που καλείται "Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης" (Ο.Σ.Τ.Κ.), για τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευομένους αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως ακολούθως: α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, με την οποία δύναται ο δικαιούχος να διευκολυνθεί στην τυχόν προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Επιταγή κατάρτισης

Αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 470 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί:

• Στον πάροχο κατάρτισης αποδίδεται για την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης εκατό (100) διδακτικών ωρών, έως το ποσό των 470,00 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.

• Στον φορέα πιστοποίησης αποδίδεται μέσω του παρόχου κατάρτισης, για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, ποσό ύψους έως 50€ ανά δικαιούχο.

• Τρόπος καταβολής της επιταγής κατάρτισης

 • Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο την 20η/4/2020, και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 20€ για κάθε ωφελούμενο.
 • Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 400€ για κάθε ωφελούμενο.
 • Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, η επιταγή κατάρτισης μειώνεται αναλογικά ανά μη υλοποιηθείσα ώρα κατάρτισης.
 • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλεται στον πάροχο το ποσό έως των 50€ που αντιστοιχεί στο κόστος πιστοποίησης.

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό ανά ειδικότητα τηλεκατάρτισης θα παρέχεται δωρεάν στους ωφελούμενους σε ηλεκτρονική μορφή και θα είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή διεύθυνση του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης.

Φορείς Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εξετάσεων τις οποίες θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που είναι διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17024. Τα δε σχήματα πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά 17024, ή κατά ΕΟΠΠΕΠ, ή να διατίθενται διεθνώς (σε τουλάχιστον 20 χώρες)

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων https://elearning.yeka.gr , μέσω του οποίου θα γίνει η διαχείριση των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης (όπως υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος ή από εξουσιοδοτημένους παρόχους κατάρτισης, υποβολή παρακολούθηση της υλοποίησής της από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, καθώς και η ενημέρωση των ωφελούμενων και των παρόχων για την παρούσα πρόσκληση και τη δράση).

Απογραφικά Δελτία Εισόδου/Εξόδου

Ατομικά στατιστικά έγγραφα για τους σκοπούς της παρακολούθησης της παρούσας δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων,σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η υποβολή απογραφικών στοιχείων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για όλους τους ωφελούμενους είναι βασική υποχρέωση των παρόχων κατάρτισης και ορίζεται ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκ. 12.2. Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Κατάρτισης της παρούσας.

3.2 Συνοπτική περιγραφή της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

3.2.1 Αντικείμενο της δράσης

Αντικείμενο της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης, διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε επιστήμονες που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας που έχουν πληγεί από τον Covid19, με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του Παραρτήματος Χ οι οποίοι έχουν οριστεί από το ΥΠ.ΟΙΚ. .

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης περιλαμβάνει αποκλειστικά θεωρητικό μέρος και είναι συνολικής διάρκειας εκατό (100) διδακτικών ωρών.
Το πρόγραμμα κατάρτισης, θα αναλάβουν αδειοδοτημένοι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατάρτισης σε όποιο αντικείμενο κατάρτισης επιλέξει ο κάθε συμμετέχων επιστήμονας, ελεύθερος επαγγελματίας στη Δράση. Η ενίσχυση ή/και ανάπτυξη των ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού, που ιδιαίτερα με βάση τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας του CONVID-19 και τις σοβαρότατες επιπτώσεις της στην εθνική οικονομία, καθίσταται επιβεβλημένη και συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας τους.

Η υλοποίηση της τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου.

Στους ωφελούμενους της Δράσης καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα με τους όρους της παρούσας, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων και ανεξαρτήτως της επιτυχίας τους σ΄αυτές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται από ένα σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του επιστημονικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.

Η πιστοποίηση των δεξιοτήτων θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που είναι διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17024. Τα δε σχήματα πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά 17024, ή κατά ΕΟΠΠΕΠ, ή να διατίθενται διεθνώς (σε τουλάχιστον 20 χώρες)

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω της επιταγής κατάρτισης,σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

3.2.2 Αντικείμενο κατάρτισης

Στόχος της κατάρτισης είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα, σε συνέργεια με επαγγελματικές ειδικότητες, οι οποίες οδηγούν σε πιστοποίηση δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΧ.

3.2.3 Υλοποίηση της δράσης – Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι της δράσης δικαιούνται μία προσωπική επιταγή (επιταγή κατάρτισης), με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων. Περαιτέρω, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Μέσω της επιταγής κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης θα λάβει την αμοιβή του για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 12.2.

Η υλοποίηση του συστήματος επιταγών κατάρτισης και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της δράσης (θεωρητικό μέρος και πιστοποίηση) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Υποχρέωση του παρόχου κατάρτισης είναι: α) να χρησιμοποιήσει εγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα τηλεκατάρτισης του εγκεκριμένου σχετικού μητρώου της παρούσης (κεφ.6), β) να συμβληθεί με Φορέα Πιστοποίησης, νομικό πρόσωπο αστικού ή εμπορικού δικαίου, ο οποίος είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, γ) να ενεργοποιήσει αμελητί την επιταγή κατάρτισης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του ωφελουμένου, δ) να διαφυλάξει και να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα του ωφελουμένου σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ137Α/29.08.2019)

3.2.4 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ). Οι πάροχοι και οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν πληροφόρηση από την ίδια ιστοσελίδα. Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτής για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας, θα γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων και των εξουσιοδοτημένων παρόχων κατάρτισης, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, κ.ά.

Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά.

Οι πάροχοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για το Μητρώο Εγκεκριμένων Ο.Σ.Κ.Τ, το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο Κωδικός Αριθμός της Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής του (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) στην Δράση: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.

3.2.5 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης – Προϋπολογισμός - – Αριθμός Ωφελουμένων

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται στις 31.05.2020. Η λήξη του οικονομικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται στις 30.07.2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 192.965.940,00 ευρώ. Η δράση δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με πόρους της Ελλάδας και της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες για την ένταξή της στο ως άνω Ε.Π.

3.2.6 Γενικοί όροι

I. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ (https://epiteliki-ergasias.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) ως και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (https://www.ypakp.gr) και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

II. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της δράσης αυτής.

III. Η συμμετοχή στην παρούσα δράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

IV. Επισημαίνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» στο Μητρώο Παρόχων επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

V. Οι ωφελούμενοι της δράσης έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα.

VI. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Παρόχου» και έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

VII. Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα διενεργεί διοικητικές/επιτόπιες επαληθεύσεις των στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.

VIII. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως ισχύει.

IX. Οι προθεσμίες της παρούσας δύνανται να τροποποιούνται είτε από τον Δικαιούχο, είτε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ, οπότε η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ είναι υποχρεωτική.

X. Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κ.λπ.) τους ενδιαφερόμενους.

XI. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2024, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

XII. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα καταβληθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

4. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2:

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ του Παραρτήματος Χ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

4.2 Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το ΥΠΟΙΚ (παράρτημα Χ). Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της παρούσας). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων

5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως: Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Παράρτημα ΙΙ), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

Α) να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου (σύμφωνα με το παράρτημα VII):

 1. το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.
 2. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
 3. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ 10.2.1 της παρούσας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο ωφελούμενος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μία από τις δύο διαδικασίες. Σε περίπτωση ήδη υποβεβλημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με την υπό στοιχείο Α είτε με την υπό στοιχείο Β διαδικασία, το σύστημα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) δεν θα δέχεται υποβολή δεύτερης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Η εν λόγω προθεσμία δύναται να τροποποιείται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επισημαίνεται:
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς τον δικαιούχο της πράξης, ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος.

Οι δικαιούχοι της δράσης έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα.

5. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, έχει κάθε πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 και Ν. 4589/2019, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο δεν έχει προβεί σε καταγγελία σύμβασής του έως την έκδοση της παρούσας και δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων για τις Προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014- 2020.

Κάθε πάροχος, προκειμένου να συμμετάσχει στην υλοποίηση της Δράσης, θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

5.2 Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων

Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της παρούσας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις των παρόχων κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ως εκ τούτου οι πάροχοι κατάρτισης έχουν τις υποχρεώσεις του «Παρόχου», όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν υποχρεωτικούς και ουσιώδεις όρους της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, εφόσον ο πάροχος κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας.

Κάθε πάροχος κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:

I. Να αιτηθεί τη συμμετοχή του μέσω της ιστοσελίδας του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής Παρόχου Κατάρτισης (Παράρτημα ΙΙΙ) της παρούσας, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τους αρμόδιους φορείς

II. Κατά την υποβολή του αιτήματος, η ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) ελέγχει τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

III. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr )

IV. Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο πάροχος κατάρτισης περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

1) Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Κωδικός παρόχου ή αριθμός αδείας παρόχου).
2) Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,κινητό τηλ. e-mail, θέση στην εταιρεία).
3) Tα στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
4) Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο πάροχος κατάρτισης.
5) Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του για τις υπηρεσίες που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης αρχίζει από την Παρασκευή 3/4/2020 και λήγει την Κυριακή 5/4/2020 και ώρα 23:59.

Η εν λόγω προθεσμία δύναται να τροποποιείται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται σην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

5.3 Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων– Δημοσιοποίηση

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, συγκροτείται Μητρώο Παρόχων, το οποίο αποτελείται από τους Παρόχους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, τα οριζόμενα στην παρ

5.2. της παρούσας και πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης. Το Μητρώο αυτό θα δημοσιευτεί την Δευτέρα 6/4/2020.

5.3.1 Δημοσιοποίηση στοιχείων παρόχου κατάρτισης - μέλους του Μητρώου Παρόχων

Στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), ως και στην ιστοσελίδα της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, για κάθε πάροχο κατάρτισης μέλος του Μητρώου θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

I. Η επωνυμία του.
II. Ο κωδικός πιστοποίησής του από τον αρμόδιο φορέα.
III. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας.
IV. Η ιστοσελίδα του.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Σ.Τ.Κ.)

Οι προδιαγραφές που οφείλουν να διαθέτουν τα ολοκληρωμένα συστήματα τηλεκατάρτισης, προκειμένου να τύχουν έγκρισης από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ορίζονται ρητώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ της παρούσας και ειδικότερα στην παρ. 6.3. αυτού αναφορικά με την ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική.

Στο ίδιο Παράρτημα ορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης (ενδεικτικά: προδιαγραφές συστημάτων, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης Τηλεκατάρτισης, προδιαγραφές μαθημάτων, καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports), εκπαιδευτική υποστήριξη των Εκπαιδευομένων κ.λπ.) και επίσης είναι υποχρεωτική η τήρησή τους.

Φορείς που διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα τηλεκατάρτισης και προτίθενται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Δράση, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένουν αυτά να ελεγχθούν και να εγκριθούν από την Ομάδα Αξιολόγησης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
• την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης).
• στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη, συνθηματικό πρόσβασης) στην πλατφόρμα
• αρχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο και συνοδεύουν την αίτηση αναρτώμενα στην ιστοσελίδα https://elearning.yeka.gr .

Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της συμβατότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΤΑΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (E- LEARNING)" της παρούσας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI αυτής.

Επιπλέον προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος είναι, ο υποψήφιος να διαθέτει σε ψηφιακή μορφή ολοκληρωμένο και αναρτημένο στο περιβάλλον του Ο.Σ.Τ.Κ. το σύνολο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τουλάχιστον επτά (7) από τις δέκα (10) ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

Για τον έλεγχο συμμόρφωσης των αιτούντων με τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Παραρτήματος XI αυτής, συγκροτείται, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ομάδα Αξιολόγησης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης, ως εξής:
-Στρουζάκης Γεώργιος, ειδικός εμπειρογνώμονας, ως Πρόεδρος
- Δενδρινός Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος
-Αγγελοπούλου Πηνελόπη, Προϊσταμένη της Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, ως μέλος.

Σε περίπτωση που το Αίτημα συμμετοχής απορριφθεί λόγω ελλιπών στοιχείων ή μη συμμόρφωσης με τις ορισθείσες προδιαγραφές, δεν επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτήματος από τον φορέα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της Δράσης.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των φορέων ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεκατάρτισης αρχίζει από την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και λήγει την Κυριακή 5 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης της, Ομάδας Αξιολόγησης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης, συγκροτείται Μητρώο Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης. Το Μητρώο αυτό θα δημοσιευτεί την Δευτέρα 6/4/2020.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Σ.Τ.Κ.)

Μετά τη δημοσίευση των Μητρώων: α) του Μητρώου Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης, καθώς και β) του Μητρώου παρόχων κατάρτισης, κάθε πάροχος κατάρτισης ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο παρόχων της Δράσης οφείλει να δηλώσει στην Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ τη σύζευξή του με συγκεκριμένο/α εγκεκριμένο/α ολοκληρωμένο/α σύστημα/τα τηλεκατάρτισης και τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης. Προς τούτο υποχρεούται να αναρτήσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) ιδιωτικό/ά συμφωνητικό/ά συνεργασίας με εγκεκριμένο/α ολοκληρωμένο/α σύστημα/τα τηλεκατάρτισης, το οποίο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το/τα αντικείμενο/α κατάρτισης στο/α οποίο/α τα δύο μέρη πρόκειται να συνεργαστούν. Διευκρινίζεται ότι ο πάροχος κατάρτισης δύναται να συμβάλλεται με πλέον του ενός εγκεκριμένων Ο.Σ.Τ.Κ. για την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης. Επιπλέον οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται στο στάδιο αυτό να υποβάλλουν στοιχεία για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, ήτοι:

 • στοιχεία του Διοικητικού Υπευθύνου των Προγραμμάτων Τηλεκατάρτισης.
 • στοιχεία του Υπευθύνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος Τηλεκατάρτισης (“System Administrator”).
 • ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης.
 • μεθοδολογία παροχής τεχνικής υποστήριξης των Εκπαιδευομένων από το Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης.
 • να ορίσουν τουλάχιστον έναν επόπτη τηλεκατάρτισης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πλέον της υποχρέωσης προς την Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ με το ως άνω περιεχόμενο, ο πάροχος κατάρτισης, μέλος του Μητρώου παρόχων οφείλει να ανακοινώσει αμελλητί και στην ιστοσελίδα του την πληροφορία που αφορά στα συνεργαζόμενα εγκεκριμένα Ο.Σ.Τ.Κ. και τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι της Δράσης.

Η προθεσμία για τη σύζευξη με την ως άνω διαδικασία εκκινεί αμέσως μετά τη δημοσίευση των δύο Μητρώων, ως παραπάνω, ήτοι την 6/4/2020 και λήγει την Τετάρτη 8/4/2020.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί σύζευξη παρόχου κατάρτισης με ΟΣΤΚ έως στις 8/4/2020, ο πάροχος κατάρτισης δεν μπορεί πλέον να προσφέρει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

8.ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ OΡΟΙ

8.1.Αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης

Το αντικείμενο της δράσης καθώς και τα αντικείμενα κατάρτισης έχουν οριστεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX της παρούσας αντίστοιχα.

Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να επιλέξει ένα αντικείμενο κατάρτισης κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του στη Δράση.

8.1.1.Εκπαιδευτικοί όροι-Διάρκεια –Λειτουργία Προγράμματος Κατάρτισης

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) λεπτά.

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 20η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 30η/4/2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.

Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τροποποιείται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους, με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Δεδομένου ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης λαμβάνει χώρα την παρούσα χρονική στιγμή και λόγω των μέτρων προστασίας από τον COVID-19, οι Πάροχοι Κατάρτισης δεν υποχρεούνται να συγκροτήσουν τμήματα κατάρτισης, αντιθέτως πραγματοποιούν real-time εξατομικευμένη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης κάθε ωφελούμενου, ο οποίος τους επιλέγει για να υλοποιήσει το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα XI της παρούσας. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται και ολοκληρώνεται ξεχωριστά και εξατομικευμένα για τον κάθε ωφελούμενο.

8.1.2.Εκπαιδευτικό Υλικό Τηλεκατάρτισης

Το εκπαιδευτικό υλικό πληροί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI της παρούσας και είναι διαθέσιμο στους καταρτιζόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) που θα χρησιμοποιήσει ο πάροχος κατάρτισης.
Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά κατά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης που κάθε ωφελούμενος έχει επιλέξει, θα πρέπει να παρουσιάζεται το Έντυπο και το Οπτικοακουστικό Υλικό του ΕΟΔΔΥ αναφορικά με τον COVD-19 (https://eody.gov.gr/diathesimo-yliko/) προς ενημέρωση του ωφελουμένου, ο χρόνος παρουσίασης του υλικού δεν προσμετράται στις 100 διδακτικές ώρες.

8.2. Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της κατάρτισης

8.2.1.Υποχρεώσεις παρόχων

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης της παρούσας:

1. Οι πάροχοι κατάρτισης χορηγούν υποχρεωτικά στους καταρτιζόμενους τους κωδικούς πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ., όπου περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που έχουν επιλέξει, σύμφωνα με τα παραπάνω.

2. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης που αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI της παρούσας.

3. Οι πάροχοι κατάρτισης αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου των ωφελουμένων. Τυχόν παράλειψη της υποχρέωσης αυτής οδηγεί στη μη καταβολή της αμοιβής που τους αναλογεί.

4. Ως είσοδος στην δράση (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης από τον πάροχο κατάρτισης,

5. Ως έξοδος από τη δράση (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η επιτυχής λήξη του ή διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη των 100 διδακτικών ωρών.

6. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται μετά το πέρας του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης να χορηγούν στους καταρτιζόμενους Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII).

7. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να διαβιβάσουν στον συνεργαζόμενο φορέα πιστοποίησης την αίτηση συμμετοχής του δικαιούχου για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης, εφόσον ο δικαιούχος επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτές.

8. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον μέχρι 31/12/2024, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

9. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται σε τήρηση διακριτής λογιστικής κωδικοποίησης και παρακολούθησης των δαπανών, που αφορούν στη δράση, σύμφωνα με το αρ. 125 (παρ. 4, περ. β) του Καν. ΕΚ 1303/2013.

10. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον μέχρι 31/12/2024, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

8.2.2 Υποχρεώσεις ωφελουμένων κατά την κατάρτιση

I. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να απευθυνθεί σε πάροχο κατάρτισης της προτίμησής του, μέσω επιλογής μίας εκ των διαδικασιών οι οποίες περιγράφονται στο υποκεφ. 4.2. της παρούσας προκειμένου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης. Η μη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης με υπαιτιότητα του ωφελούμενου επιφέρει τη μη συμπερίληψή του στους δικαιούχους ωφελούμενους της Δράσης, ως εκ τούτου και τη μη καταβολή της προκαταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 400€.

II. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 200€.

III. Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να συμπληρώσει, κατά την πρώτη ημέρα της κατάρτισης, σε ηλεκτρονική μορφή, τα απογραφικά στοιχεία εισόδου για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.4624/2019, Ν. 4314/2014(άρθρο 54Α) και Ν.4403/2016(άρθρο 14) και στον του Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

9.1 Φορείς Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που είναι διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17024. Τα δε σχήματα πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά 17024, ή κατά ΕΟΠΠΕΠ, ή να διατίθενται διεθνώς (σε τουλάχιστον 20 χώρες).

9.2 Υλοποίηση της πιστοποίησης

Ο ωφελούμενος με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης ενημερώνει τον πάροχο για την πρόθεση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας που αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησε.

Α. Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει και διευκολύνει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι εξετάσεις αυτές θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση.

Β. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική. Ο ωφελούμενος στην περίπτωση αποτυχίας επανεξετάζεται για μία επιπλέον φορά, εφόσον το επιθυμεί. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Γ. Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 31/5/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Δ. Για την πιστοποίηση ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υπογράψει σύμβαση με φορέα πιστοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία διαπίστευσης/ πιστοποίησης του φορέα πιστοποίησης, το πρότυπο πιστοποίησης/ το αντικείμενο της πιστοποίησης (μαθησιακά αποτελέσματα που πιστοποιούνται), το κόστος πιστοποίησης, τη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων, το χρόνο και τον τρόπο διενέργειας αυτών, τον τρόπο καθορισμού των θεμάτων των εξετάσεων και της αξιολόγησης των Ωφελουμένων, τον αριθμό των Ωφελουμένων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις, τον τρόπο που θα διεξαχθεί η πιστοποίηση και το υποστηρικτικό υλικό. Οι συμβάσεις με το φορέα πιστοποίησης διατηρούνται υποχρεωτικά στο αρχείο του Παρόχου κατάρτισης μέχρι 31.12.2024 και πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση ελέγχου. Δεδομένων των εκτάκτων και απροβλέπτων συνθηκών ανωτέρας βίας, οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξάγονται αποκλειστικά διαδικτυακά με on-line σύστημα επιτήρησης.

Ε. Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι πάροχοι κατάρτισης μεριμνούν ώστε κάθε δικαιούχος να δηλώσει ηλεκτρονικά τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης. Ακολούθως, διαβιβάζουν στους φορείς πιστοποίησης με τους οποίους είναι συμβεβλημένοι, τις εν λόγω δηλώσεις.

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) -ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

10.1. Γενικοί κανόνες

Η παρούσα δράση υλοποιείται με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (training voucher) και αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει στους άμεσα ωφελούμενους τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους - μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι το φορέα, από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προϋποθέτει ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν αδειοδοτηθεί από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης, αξιολόγησης και πληρωμής των υπηρεσιών μέσω του συστήματος χορήγησης επιταγής κατάρτισης (training voucher) καθορίζονται στα κεφάλαια της παρούσας πρόσκλησης.

10.2. Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)

10.2.1. Διαδικασία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης

Μετά τη δημοσίευση του Μητρώου Παρόχων και της σύζευξης των παρόχων κατάρτισης που συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω Μητρώο με τα εγκεκριμένα Ο.Σ.Τ.Κ., ήτοι μετά την 8/4/2020, οι ωφελούμενοι επιλέγουν τον πάροχο κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 20/4/2020.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Προκειμένου για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α. Για τους ωφελούμενους που υπέβαλαν αυτοπροσώπως την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφ. 4.2 της παρούσας (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α):

Ο ωφελούμενος επιλέγει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί υποχρεωτικά μέσα από το Μητρώο Παρόχων και αποστέλλει στον πάροχο αυτόν προτυποποιημένο e-mail σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας, στο οποίο θα δηλώνει τον ΚΑΥΑΣ του στη Δράση. Ο πάροχος απαντά αντίστοιχα με προτυποιημένο e-mail σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας, αναρτά αμελλητί στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου σε ειδική φόρμα, ενεργοποιώντας την επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου και αποστέλλει στον ωφελούμενο τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προκειμένου ο ωφελούμενος να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα κατάρτισης.

Β. Για τους ωφελούμενους που υπέβαλαν σε εξουσιοδοτημένο πάροχο κατάρτισης την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφ. 4.2 της παρούσας (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β):

Ο πάροχος κατάρτισης προβαίνει, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης αντί του ωφελούμενου, κατ΄εντολή και για λογαριασμό του στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης μέσω του ΚΑΥΑΣ που έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Επίσης υποχρεούται να αναρτήσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα ακόλουθα:

1. Την εξουσιοδότηση του ωφελούμενου προς τον πάροχο κατάρτισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
2. Τα στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου).
3. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης).

Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου και πλέον ο ωφελούμενος δικαιούται τη λήψη προκαταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 400€.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης είναι εξατομικευμένη για τον κάθε δικαιούχο. Ως εκ τούτου, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να δηλώσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τη συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα κατάρτισης, αμελλητί από την ενεργοποποίηση της επιταγής κατάρτισης και σε πραγματικό χρόνο και έως την ταχθείσα προθεσμία. Τυχόν μη συμμόρφωση του παρόχου κατάρτισης με την ως άνω προϋπόθεση επιφέρει περικοπή της αμοιβής του ως προς την επιταγή κατάρτισης που δεν καταχώρησε έγκαιρα. Εφόσον διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση παρατυπία αναφορικά με τη μη τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης, τότε η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο Παρόχων της δράσης ή / και τον αποκλεισμό του από επόμενη Δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10.2.2. Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην επιταγή κατάρτισης

Η αξία της επιταγής κατάρτισης αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης για την παροχή προς τον δικαιούχο υπηρεσιών κατάρτισης και, εφόσον ο δικαιούχος επιθυμεί, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος:
• Των υπηρεσιών τηλεκατάρτισης.
• Την αμοιβή του φορέα πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Η επιταγή κατάρτισης ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρητικού μέρους) και πιστοποίησης που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων, κατά τους όρους της παρούσας.

Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητήσει ή να λάβει αμοιβή υπό άλλους όρους, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

10.3. Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ (600€). Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως: α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με όλους τους ωφελούμενους οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πραγματοποιείται αμελλητί από τον πάροχο κατάρτισης υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία η οποία ξεκινά την Δευτέρα 4/5/2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 8/5/2020.
Τυχόν μη συμμόρφωση του παρόχου κατάρτισης με την ως άνω προϋπόθεση επιφέρει περικοπή της αμοιβής του ως προς την επιταγή κατάρτισης που δεν καταχώρησε έγκαιρα και δύναται. Εφόσον διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση παρατυπία αναφορικά με τη μη τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης, τότε η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο Παρόχων της δράσης ή / και τον αποκλεισμό του από επόμενη Δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10.4. Ολοκλήρωση Συμμετοχής του Ωφελούμενου στη Δράση

Η συνολική αμοιβή του παρόχου για τη συμμετοχή εκάστου ωφελούμενου στη Δράση προσδιορίζεται στο ποσό έως των 470 €, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της πιστοποίησης. Το ανωτέρω ποσό επιμερίζεται ως ακολούθως:

 • Στον πάροχο κατάρτισης αποδίδεται για την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης εκατό (100) διδακτικών ωρών, έως το ποσό των 470,00 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.
 • Στον φορέα πιστοποίησης αποδίδεται μέσω του παρόχου κατάρτισης, για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, το ποσό ανέρχεται έως 50€ ανά δικαιούχο.

Τρόπος καταβολής της επιταγής κατάρτισης:
- Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο την 20η/4/2020, και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 20€ για κάθε ωφελούμενο.
- Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 400€ για κάθε ωφελούμενο.
- Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, η επιταγή κατάρτισης μειώνεται αναλογικά ανά μη υλοποιηθείσα ώρα κατάρτισης.
o Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλεται στον πάροχο το ποσό έως των 50€ που αντιστοιχεί στο κόστος πιστοποίησης.

10.5 Υποχρεώσεις συνεργασίας σε περίπτωση διοικητικής/ επιτόπιας επαλήθευσης

Α) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας διοικητικής επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρούσα, να συνεργαστεί με τα αρμόδια όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση.

Β) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας διοικητικής/επιτόπιας επαλήθευσης σύμφωνα με την παρούσα, να συνεργαστεί με τα αρμόδια όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση και να διαθέτει το φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2024.

Ο φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε πάροχος κατάρτισης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως:

 • Δικαιολογητικά των καταρτιζόμενων.
 • Κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο.
 • Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports) παρακολούθησης ανά καταρτιζόμενο.
 • Τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο.

• Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:

 • Συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων με το ΚΑΥΑΣ τους και τα αντικείμενα κατάρτισής τους
 • Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports) παρακολούθησης για κάθε αντικείμενο κατάρτισης.

• Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου για κάθε ωφελούμενο.

• Αρχείο των δράσεων δημοσιότητας.

• Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης, τα οποία αφορούν στα εξής:

 • Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο πάροχος κατάρτισης προς κάθε ωφελούμενο.
 • Το αντίγραφο παραστατικό δαπάνης για την ενοικίαση του Ο.Σ.Τ.Κ., στο οποίο θα αναγράφεται το/α αντικείμενο/α κατάρτισης για το/α οποίο/α παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες και το αντίστοιχο παραστατικό εξόφλησης της δαπάνης.
 • Το αντίγραφο παραστατικό δαπάνης παροχής υπηρεσιών του επόπτη τηλεκατάρτισης, στην περίπτωση που αυτός δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον πάροχο και το αντίστοιχο παραστατικό εξόφλησης της δαπάνης. Στην περίπτωση που ο επόπτης τηλεκατάρτισης έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον πάροχο, αντίγραφο μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα της τηλεκατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε στοιχείο οικονομικού αντικειμένου πρέπει να αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του προγράμματος που αφορά.
Στοιχεία πιστοποίησης, αυτά αφορούν στα εξής:

 • Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα εκδοθούν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα).
 • Βεβαιώσεις επάρκειας δεξιοτήτων που θα παρασχεθούν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα).
 • Συμφωνητικό με φορέα πιστοποίησης το οποίο αναρτάται από τον πάροχο κατάρτισης σκαναρισμένο στην ειδική ιστοσελίδα και παράλληλα στο TAXIS NET (Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών) και αποδεικτικό ανάρτησης.
 • Διαπίστευση του Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024
 • Παραστατικό δαπάνης του Φορέα Πιστοποίησης για την παροχή υπηρεσιών του, στο οποίο θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του προγράμματος που αφορά.
 • Παραστατικό εξόφλησης του φορέα πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένης λίστας της κατάρτισης των συμμετεχόντων.

• Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζει η εταιρεία για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ως ακολούθως:

 • Αναρτημένη σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις του παρόχου κατάρτισης της πολιτικής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον υπάρχει.
 • Ύπαρξη Πολιτικής ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων υποκειμένων.
 • Διαδικασία διαχείρισης συμβάντων - Μητρώο Καταγραφής Συμβάντων διαρροής.

Γ) Υποχρεώσεις Φορέων Πιστοποίησης

Ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας διοικητικής επαλήθευσης σύμφωνα με την παρούσα, να συνεργαστεί με τα αρμόδια όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση και να διαθέτει το φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2024.

Ο φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε Φορέας Πιστοποίησης για κάθε εξέταση πιστοποίησης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Λίστα συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα).
 • Βεβαιώσεις επάρκειας δεξιοτήτων (ακριβή αντίγραφα).
 • Συμφωνητικό με πάροχο κατάρτισης το οποίο αναρτάται από τον πάροχο κατάρτισης σκαναρισμένο στην ειδική ιστοσελίδα και παράλληλα στο TAXIS NET (Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών) και αποδεικτικό ανάρτησης.
 • Διαπίστευση του Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024
 • Παραστατικό δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών του, στο οποίο θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του προγράμματος που αφορά.
 • Παραστατικό εξόφλησης του φορέα πιστοποίησης.

10.6 Υποχρέωση Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Δεδομένου ότι η Πράξη «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον κορωνοϊό που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» δύναται να ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κάθε πάροχος κατάρτισης που συμμετέχει στην παρούσα δράση οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της Προγραμματικής περιόδου 2014- 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 (άρθρο 20), ως εξής:

Από την έναρξη υλοποίησης της δράσης, κάθε πάροχος κατάρτισης και φορέας πιστοποίησης, σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς οφείλει να:

 • Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί και εν γένει την παρούσα δράση την επικοινωνιακή ταυτότητα του Ε.Π. που χρηματοδοτεί τη δράση. Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια με αυτήν που έχει ενσωματωθεί στο υποσέλιδο της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η παραπάνω σήμανση πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών.
 • Εξασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.
 • Ενσωματώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής της δράσης (πχ. ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Μην δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στην παρούσα δράση, αλλά σε οποιαδήποτε δημοσίευση να χρησιμοποιεί αντί αυτών αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς αιτήσεων συμμετοχής στη δράση.
 • Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και το διαθέτει στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, ή/και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή του ΕΣΠΑ, εφόσον του ζητηθεί.
  Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι λογότυποι δημοσιότητας πρέπει να είναι εμφανή, κατά τη διενέργεια δράσεων, όπως:
 • Εκδόσεις εντύπων, δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων, όπως π.χ. αυτές που διενεργούνται με στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης και την πρόσκληση στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Προβολή του προγράμματος από την ιστοσελίδα του παρόχου, κ.λ.π.

10.7 Βεβαίωση πιστοποίησης/Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

Α. Με βάση τα αποτελέσματα της Πιστοποίησης καταρτίζεται από τον φορέα πιστοποίησης συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων με τον χαρακτηρισμό «Επιτυχών», «Αποτυχών» ή «Απών», ο οποίος αποστέλλεται στον πάροχο κατάρτισης.

Β. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από το φορέα πιστοποίησης Βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).

11. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

11.1.Γενικοί όροι

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών κατάρτισης που υλοποιούνται στα πλαίσια όλων των Ε.Π. και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. ή το Ε.Τ.Π.Α. βάσει του Κ.1303/2013, τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

 • Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων.
 • Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.
 • Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
 • Την επιλεξιμότητα των δαπανών των προγραμμάτων κατάρτισης και την αιτιολόγησή τους.
 • Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
 • Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων κεφαλαίων μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.
 • Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα

 • Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις που διενεργούνται από το Δικαιούχο.
 • Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί μέρους πράξεων που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή.
 • Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π. και στους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
 • Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Ε.Π., ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου.
 • Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11.2.Επιτόπια – Διοικητική Επαλήθευση υλοποίησης του Προγράμματος από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που διέπουν τις συγκεκριμένες ενέργειες κατάρτισης, ασκεί επαλήθευση σε όλα τα στάδια, από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση του.

Η επαλήθευση μπορεί να είναι επιτόπια και διοικητική και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης, είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:

 • την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα.
 • την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης.
 • την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 • την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
 • την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων κεφαλαίων μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.

Όλα τα παραστατικά όπως τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης λογιστικής αξίας, που τηρείται στην έδρα του παρόχου κατάρτισης, πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε αυτά ζητηθούν και να υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα από τον πάροχο κατάρτισης.

Οι επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά είτε επί τόπου με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ με την προσκόμιση από τον πάροχο κατάρτισης σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο όργανο.

11.3 Σύνταξη έκθεσης επαλήθευσης/ κοινοποίηση – υποβολή αντιρρήσεων

Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας ή/και διοικητικής επαλήθευσης και τη λήψη συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του Δικαιούχου, συντάσσεται από την Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών σχετική έκθεση επιτόπιας ή/και διοικητικής επαλήθευσης, η οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των τυχόν διαπιστωθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που, κατά τον επιτόπιο ή/και τον διοικητικό έλεγχο, διαπιστώνεται παρατυπία ή αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση και προτείνεται η επιβολή των κυρώσεων που αναφέρονται στην παρούσα.

Εφόσον η παρατυπία αφορά σε δαπάνες, για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά, τα ποσά που περικόπτονται, αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση.

Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης εγκρίνεται αρμοδίως και κοινοποιείται από το Δικαιούχο στον ελεγχόμενο φορέα εγγράφως εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την έγκρισή της.

Ο ελεγχθείς φορέας μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έκθεσης επιτόπιας ή/και διοικητικής επαλήθευσης και της έγκρισής της, να υποβάλλει στη Δικαιούχο, εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τη Δικαιούχο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή τους, η οποία εισηγείται για την έκδοση απόφασης επί τωναντιρρήσεων αρμοδίως. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης και τη λήψη τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου φορέα, το πόρισμα της έκθεσης επιτόπιας ή/και διοικητικής επαλήθευσης οριστικοποιείται και η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

11.4.Επιτόπια – Διοικητική Επαλήθευση από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Αντικείμενο της επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο δικαιούχος για την Πράξη, καθώς και της συμμόρφωσής του προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες. Οι επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται καλύπτουν τις ενδεικνυόμενες διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές της Πράξης.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ διενεργεί επαληθεύσεις, διοικητικές ή επιτόπιες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4314/2014 και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται για τη σύσταση και λειτουργία των διαχειριστικών αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι διοικητικές επαληθεύσεις διενεργούνται σε κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τον Δικαιούχο. Επιπρόσθετα, επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται κυρίως για να διαπιστωθεί η πραγματική υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης κατά τη διάρκεια και στον τόπο εκτέλεσής τους.

Κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ανάλογα με το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠΑΝΕΚ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ο.Π.Σ και ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης.

Όταν απαιτείται, ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία για τη συνέχιση ή μη της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αν κατά την υλοποίηση της δράσης ή της πράξης διαπιστωθεί παρατυπία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του λήπτη της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης, όταν αυτός διαφέρει από το δικαιούχο της δράσης ή της πράξης. Η πράξη καταλογισμού εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου, ήτοι από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται, ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. Εφόσον, κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστωθεί παράβαση Εθνικού ή Κοινοτικού Δικαίου, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ανωτέρω.

12. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

12.1 Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Ωφελουμένων

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600€ (100 ώρες Χ 6€ ανά ώρα κατάρτισης), και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400€.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200€.
Επισημαίνεται ότι:

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

12.2 Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Κατάρτισης

Η καταβολή στους παρόχους κατάρτισης του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης για τις υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ως εξής:

Το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή κάθε επιταγής κατάρτισης είναι έως 470€ (420€ για την κατάρτιση και έως 50€ για την πιστοποίηση), το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1. Ποσό ύψους 20€ ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης

2. Ποσό ύψους 400€ ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, το ποσό της αμοιβής του παρόχου μειώνεται αναλογικά ως προς τις ώρες που δεν υλοποιήθηκαν

3. Ποσό ύψους έως 50€ ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης

Προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης να εισπράξει το ποσό που αντιστοιχεί στις ανωτέρω πληρωμές κάθε επιταγής κατάρτισης, θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τα εξής:

1ον) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης:

 • Ακριβές αντίγραφο του παραστατικού αποδείξης υπηρεσιών στον ωφελούμενο
 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.

2ον) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης

Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης:

 • Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης (υλοποιηθέν πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν).
 • Κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο, ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης
 • Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports) παρακολούθησης ανά καταρτιζόμενο
 • Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports) παρακολούθησης για κάθε αντικείμενο κατάρτισης
 • οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο,
 • Απογραφικά στοιχεία εισόδου και εξόδου αναρτημένα στην ειδική ιστοσελίδα (https://elearning.yeka.gr), πριν αποστείλει τα ανωτέρω.

Β. Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών των κατόχων Ο.Σ.Τ.Κ. (αποδεικτικά καταβολής μέσω τραπέζης - extrait).

Γ. Αποδεικτικά καταβολής της αμοιβής του επόπτη τηλεκατάρτισης.

Δ. Ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Ε. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.

3ον) με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης

Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης:

 • Αποτελέσματα σχετικά με τα προσόντα που αποκτήθηκαν κατά την κατάρτιση και τις εξετάσεις πιστοποίησης από τους σχετικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των επανεξετάσεων) και συγκεκριμένα: οι Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον φορέα πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα), καθώς και οι Βεβαιώσεις επάρκειας δεξιοτήτων που παρασχέθηκαν από τον φορέα πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα).
 • οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο,
 • Ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Β. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.

Γ. Ακριβές αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του φορέα πιστοποίησης.

Δ. Ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Σε περίπτωση που πρέπει οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκτελεί την πληρωμή, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι:
-Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στη δράση.
-Οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί οι σχετικές πιστώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα