edu.klimaka.gr

Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας : Καινοτομικές εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ στον ενεργιακό σχεδιασμό κτηρίων

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)
"ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΗΡΙΩΝ : ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ"

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προσφέρει σε πτυχιούχους εντελώς δωρεάν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών επαναλαμβανόμενων κύκλων μέσω του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

«Καινοτομικές εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων:
Έξυπνα κτίρια μηδενικής ενέργειας και φυσικής άνεσης»

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. και συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Περιεχόμενο προγράμματος

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί, να μεταφέρει στους συμμετέχοντες σύγχρονες γνώσεις με εφαρμογή σε καινοτόμες μεθόδους για την ανάλυση των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων και ορθολογικής χρήσης φορτίων, με έμφαση κυρίως στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας στο κέλυφος και την υποδομή των κτιρίων. Την επιμόρφωση στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και στη χρήση τεχνολογιών, ώστε μια κατοικία ή ένα κτιριακό συγκρότημα, είτε μέσω του αρχικού σχεδιασμού, είτε μέσω μικρών επεμβάσεων, να ικανοποιεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού χρησιμοποιώντας στοιχεία ηλιακής παθητικής τεχνολογίας προσφέροντας άνεση στον εσωτερικό χώρο. Την εκπαίδευση σε διάφορες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων, σταθερών ή κινητών περί 1 ή 2 άξονες, με ενσωματωμένους αισθητήρες, τόσο για την κίνησή τους, όσο και για την διαχείρισης των φορτίων με βάση την ανά ημέρα προβλεπόμενη παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Τέλος τη μεταφορά της εμπειρίαςστην ενσωμάτωση ηλιακών συλλεκτών αλλά και στο σχεδιασμό των ενεργειακών οροφών και προσόψεων, που αποτελούν ένα νέο προϊόν υψηλής απόδοσης, μειώνοντας εξαιρετικά τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων, τόσο σε θέρμανση, όσο και σε ψύξη.

Το πρόγραμμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Συνεργασία τριών (3) ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) με συντονιστή το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Λειτουργία τριών (3) επαναλαμβανόμενων κύκλων μαθημάτων με έναρξη του α΄ κύκλου τον Οκτώβριο 2014
 • Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: έξι (6) εβδομάδες
 • Τέσσερις (4) θεματικές ενότητες
 • Διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων
 • Κάθε κύκλος σεμιναρίου θα υποστηρίζει 20 άτομα
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής με ισχύ Τίτλου Σπουδών (PostGraduateCertificate με απόδοση 30 ECTS).

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η διδασκαλία για κάθε κύκλο μαθημάτων χωρίζεται σε θεωρητική και εργαστηριακή σε ποσοστό 75% και 25% αντίστοιχα. Και τα δύο μέρη της διδασκαλίας περιλαμβάνουν
1) Θεωρία σε εργαστηριακή αίθουσα και στο campus του Ηλιακού Πάρκου (ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας).
2) e-class διαδραστική (off-line) αλλά και χρήση της TELEDU με εκπομπή των μαθημάτων.
3) Εργαστηριακή εφαρμογή.

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή απογευματινές ώρες για διευκόλυνση όσων εργάζονται, στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος (κτίριο Ηλιακών Συστημάτων, 2ος όροφος, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα).

Ο κάθε κύκλος διαλέξεων περιλαμβάνει τέσσερις (4) θεματικές ενότητες, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

 1. Κτίρια μηδενικής ενέργειας μέσω στοιχείων τεχνολογιών ΑΠΕ ενταγμένων στο κέλυφος των κτιρίων
 2. Βιολοκλιματικά κτίρια και κτίρια παθητικής ηλιακής ενεργείας
 3. Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά και υβριδικών μορφών Α.Π.Ε – έξυπνες εφαρμογές
 4. Ένταξη συστημάτων ηλιακών συλλεκτών στο κέλυφος των κτιρίων με στόχο την θέρμανση και τον κλιματισμό, βάσει συστημάτων απορρόφησης ή προσρόφησης.

Παρεχόμενος τίτλος σπουδών και αξιολόγηση

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την τελική προφορική ή γραπτή εξέταση. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η παρακολούθηση του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης. Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.

Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες πιστωτικές μονάδες σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.

Δικαιούχοι - Διαδικασίες εισαγωγής

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι πτυχιούχοι Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Δομικών Έργων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων και γενικότερα πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών ή να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί:
α) σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών
β) σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Επιπλέον κατά την επιλογή από τους υποψηφίους θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (όπως ανεργία, εισόδημα).

Οι συμμετέχοντες είναι καλό να έχουν επάρκεια Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας.

Επιπλέον, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου θα τους βοηθήσει στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και στη διαχείριση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

• Αίτηση (επισυνάπτεται)

• Τίτλος σπουδών

• Βιογραφικό σημείωμα

• Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

Συνεκτιμόμενα δικαιολογητικά:

• Τίτλος γλωσσομάθειας

• Πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ

• Βεβαίωση ανεργίας

• Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου οικονομικού έτους 2014 (Εκκαθαριστικό)

Υποβολή αιτήσεων Α’ Κύκλου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά της αιτήσεις τους με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά από την 25η Αυγούστου 2014 έως την 15η Σεπτεμβρίου 2014 στη διεύθυνση ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης, Μ. Αλεξάνδρου 1 Τ.Κ.: 263 34, Πάτρα, με την ένδειξη «Συμμετοχή στο ΠΕΓΑ/ΑΠΕ»

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα καταρτιστεί πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων. Εάν κάποιοι από τους επιτυχόντες δεν αποδεχθούν τη θέση θα καλούνται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης οι επιλαχόντες έως την κάλυψη των είκοσι (20) θέσεων.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Διεύθυνση: Ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης, (Κτίριο Ηλιακών Συστημάτων, 2ος όροφος), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, 26334, Πάτρα.

E-mail:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web:http://pega-ape.teipat.gr

Σχετικά Άρθρα