edu.klimaka.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ / ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Voucher) 2012-2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Voucher)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (VOUCHER)

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μετά από ανάθεση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, είναι Φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Επιταγή (VOUCHER) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ4, ΑΠ5και ΑΠ6,σύμφωνα με τις 17530/18-10-2011, 17531/18-10-2011 17532/18-10-2011 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας& Θρησκευμάτων Πολιτισμού& Αθλητισμού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με την 604/30/27.09.2012 (ΑΔΑ : B4TZ46ΨΖΣΠ-ΦΩ6) .Απόφαση του Δ.Σ, καλεί τους εγγεγραμμένους καταρτιζόμενους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης( ΙΕΚ) για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης της επιταγής στην ιστοσελίδα http://www.voucher–iek-ggdvm.gr εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών , από την Τρίτη 9-10-2012 έως και την Τρίτη 23-10 -2012.

Στόχος της Πράξης είναι, να υποστηριχτούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ της χώρας αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι το έργο δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να επιλέξουν οι ίδιοι τον φορέα κατάρτισης τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ, καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν εγγραφεί σε οποιοσδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων και δυο εξαμήνων, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ της χώρας.

Μετά την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, βάσει συγκεκριμένων γεωγραφικών , εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων, αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει οι καταρτιζόμενοι, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 905/ΦΕΚ557/2-3-2012, θα καταρτιστεί πίνακας αρχικής κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων. Οι ανωτέρω καταρτιζόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και θα δημοσιευτεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ο προσωρινός πίνακας ωφελουμένων. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα, θα δημοσιευθεί ο οριστικός πίνακας ωφελουμένων, με την επικύρωσή του Γενικού Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η «επιταγή» που θα καταβληθεί στους ωφελούμενους σε δυο δόσεις , μετά την επιτυχή παρακολούθηση κάθε εξαμήνου του εκπαιδευτικού έτους, ισούται με τα δίδακτρα δυο εξαμήνων και ανέρχεται σε 734,00 ευρώ(δηλ. 367,00 ευρώ x 2 εξάμηνα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 2131311561-2131311668 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infovoucher(AT)gsae.edu.gr

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Παναγιώτης Μανούρης


Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Κουπόνι Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Τι είναι και τι προσφέρει το Κουπόνι ;

Το κουπόνι αντιστοιχεί σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων, που καταβάλλουν οι καταρτιζόμενοι σε Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι 734 € (367€ x 2 εξάμηνα). Το ποσό για όλους τους καταρτιζόμενους σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερό από 734 € ανεξάρτητα από τα δίδακτρα που αυτοί καταβάλλουν. Στις περιπτώσεις των καταρτιζόμενων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλουν δίδακτρα μειωμένα σε σχέση με το ανωτέρω ποσό, το ποσό του κουπονιού  ισούται με το ύψος των μειωμένων αυτών διδάκτρων. Οι καταρτιζόμενοι που δεν καταβάλλουν δίδακτρα (όπως πχ των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.) δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι.

2. Ποιος πληρώνει για το κουπόνι  και από πού προέρχονται οι πόροι κάλυψης του;

Το κουπόνι παρέχεται στους ωφελούμενους καταρτιζόμενους από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας μέσω του εποπτευόμενου από αυτήν Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Ελληνική Πολιτεία μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013). Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2012 – 2015 έχει προϋπολογιστεί σε ποσό ύψους σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (44.000.000,00 €).

3. Ποιους αφορά  και για ποιο χρονικό διάστημα θα το λαμβάνουν;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση του κουπονιού αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας. Το κουπόνι θα χορηγείται σε 14.000 καταρτιζόμενους το χρόνο οι οποίοι θα επιλέγονται με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Οι τελικοί ωφελούμενοι που θα προκύπτουν από την ετήσια διαδικασία επιλογής τους θα λάβουν τις δύο δόσεις της επιταγής μετά την επιτυχή παρακολούθηση των δύο εξαμήνων κατάρτισης (φθινοπωρινό και εαρινό) του εκπαιδευτικού έτους. Το κουπόνι θα χορηγηθεί από το εκπαιδευτικό έτος 2011 - 2012 έως και το εκπαιδευτικό έτος 2014 - 2015.

4. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι του κουπονιού;

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αναδειχθούν οι ωφελούμενοι της επιταγής είναι:

Α. Γεωγραφικά

Η κατανομή των τελικών ωφελουμένων υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς στην επιλεξιμότητα  χρηματοδότησης των Περιφερειών της χώρας από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι κάθε χρόνο θα γίνεται, κατ’ αρχάς, μια  κατανομή του αριθμού των 14.000 δυνητικών ωφελούμενων σε τρείς κατηγορίες που αντιστοιχούν στις 3 κατηγορίες Περιφερειών της χώρας μας: 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης), 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής) και των 2 Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου (Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου). Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην προσμέτρηση των ωφελούμενων σε κάθε κατηγορία Περιφέρειας δεν παίζει ρόλο ο τόπος καταγωγής των καταρτιζόμενων αλλά ο τόπος που βρίσκεται η εκπαιδευτική μονάδα στην οποία αυτοί καταρτίζονται.

Β. Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες

Οι καταρτιζόμενοι που εκτίουν την ποινή τους σε καταστήματα κράτησης καθώς και οι φιλοξενούμενοι ή όσοι έχουν φιλοξενηθεί και δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη διαγραφή τους από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υποβάλλουν την αίτηση τους καταλαμβάνουν αυτοδίκαια θέσεις στους 3 πίνακες ωφελούμενων ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Γ. Κοινωνικά

Οι υπόλοιποι  ωφελούμενοι αναδεικνύονται μέσα από την κατάταξη τους σε πίνακα μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

α) Η ανεργία των γονέων των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες όταν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς και με δεκαπέντε (15) μονάδες όταν είναι άνεργος μόνο ο ένας γονέας.

β) Η κατάταξη του καταρτιζομένου στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες. Η κατάταξη του γονέα ή του τέκνου ή του συζύγου του καταρτιζομένου, στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες.

γ) Η έλλειψη ενός γονέα λόγω θανάτου, των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Η έλλειψη και των δύο γονέων λόγω θανάτου, των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με τριάντα (30) μονάδες.

δ) Ο καταρτιζόμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είναι τέκνο τρίτεκνης ή  πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες.

ε) Το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του καταρτιζόμενου βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, μοριοδοτείται ως εξής:

Πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα   A

Μονάδες
Του καταρτιζόμενου Των γονέων του σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος θεωρείται
προστατευόμενο μέλος κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος
 
Έως 8.000,00 € Έως 16.000,00 € 20
Από  8.000,01 € έως 12.000,00 € Από  16.000,01 € έως 24.000,00 € 10
Από  12.000,01 € έως 16.000,00 € Από  24.000,01 € έως 32.000,00 € 5

Για εισοδήματα του καταρτιζόμενου άνω των 16.000,00 € και των γονέων του στην περίπτωση που θεωρείται προστατευόμενο μέλος άνω των 32.000,00 € δεν προβλέπεται μοριοδότηση του υποψήφιου και δεν απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Γενικότερα η μη υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος από τον υποψήφιο ωφελούμενο νοείται ως δήλωση ότι το εισόδημα του εκκαθαριστικού σημειώματος δεν εμπίπτει στα ως άνω κλιμάκια και στη σχετική μοριοδότηση.

Δ. Η επιλογή ειδικότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα

Για τους καταρτιζόμενους που επιλέγουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες προσμετρούνται επιπλέον (20) μονάδες.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
4. EΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ
9. ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
10. ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
11. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
17. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
19. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
20. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
21. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
22. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
23. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑΣ / ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
24. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET – INTERNET
25. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
26. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)
28. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
29. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
30. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)
31. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
32. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer)
33. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
34. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
35. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
36. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
37. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
38. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
39. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
40. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
41. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
42. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ
43. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
44. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
45. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
46. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
47. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
48. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
49. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
50. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
51. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
52. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
53. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
54. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
55. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
56. ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
57. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ
58. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
59. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
60. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5. Ποια είναι η διαδικασία της επιλογής των ωφελούμενων ;

Στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καλεί τους εγγεγραμμένους στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στους ωφελούμενους, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογή http://www.voucher-iek-ggdvm.gr .

Από την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων προκύπτει ένας πίνακας αρχικής κατάταξης των υποψήφιων ωφελουμένων βάσει της μοριοδότησης που προκύπτει από τις ηλεκτρονικές δηλώσεις τους. Αυτός ο πίνακας θα καταδεικνύει τον αριθμό των δυνητικών ωφελουμένων και των επιλαχόντων για κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες Περιφερειών.

Εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του αρχικού πίνακα, καθώς και οι επιλαχόντες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των δυνητικών ωφελουμένων, θα υποβάλουν στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δ.Ι.Ε.Κ. που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια με το φορέα κατάρτισης τους.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δημοσιεύεται από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ο προσωρινός πίνακας ωφελουμένων. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστώνεται ανεπάρκεια δικαιολογητικών των καταρτιζομένων που έχουν κληθεί κατά την προηγούμενη παράγραφο να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καλεί ισάριθμους επιλαχόντες να προσκομίσουν τα δικά τους δικαιολογητικά.

Μετά τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα ωφελουμένων, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών. Με το πέρας της διαδικασίας εξέτασης και απάντησης των ενστάσεων, δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακα των ωφελουμένων.

6. Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης του κουπονιού αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης  στους τελικούς ωφελούμενους;

Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καταβάλει το ποσό σε τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών ωφελουμένων αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους. Το ποσό  καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του φθινοπωρινού και εαρινού εξάμηνου κατάρτισης αντίστοιχα. Η επιτυχής παρακολούθηση των εξαμήνων κατάρτισης αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις από τους φορείς κατάρτισης των ωφελούμενων, τις οποίες υποβάλουν στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δ.Ι.Ε.Κ.

7. Από πού θα ενημερώνονται οι σπουδαστής για την πορεία της αίτησης τους;

Μέσα από το www.step.gov.gr και στην επιλογή της  εφαρμογής http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ Επιπλέον μπορoυν να επικοινωνούν  τηλεφωνικά στο: 213 13 11 587 και 213 13 11 560 ή να αποστέλλουν  e-mail στη διεύθυνση: infovoucher(AT)gsae.edu.gr

 

Σχετικά Άρθρα