edu.klimaka.gr

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων ΠΕΣΣ 2017

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΠΕΣΣ - 2017

Αθήνα, 5/9/2017

Πληροφορίες: ΔΣ ΠΕΣΣ
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α , ΑΘΗΝΑ
Τ. Κ.: 10557
Τηλέφωνο/Φαξ: 2103239120
Δικτυακός τόπος: www.pess.gr
ΠΕΤ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 4° ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
« ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ »

Γ’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υποβολή εργασιών έως 31 – 10 - 2017

Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στα Ιωάννινα στις 8 - 10 Δεκεμβρίου 2017 με θέμα «Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης». Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια των δράσεων της ΠΕΣΣ - ύστερα από την επιτυχή διεξαγωγή των τριών πρώτων συνεδρίων στην Κόρινθο (Νοέμβριος, 2013), τη Θεσσαλονίκη (Μάρτιος, 2015) και την Αθήνα (Φεβρουάριος 2016) – στο πλαίσιο της προσπάθειας των Σχολικών Συμβούλων να συμβάλλουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) στοχεύει στην προσέγγιση Τάσεων και Προοπτικών, με βάση σύγχρονες επιστημονικές παραδοχές και ερευνητικά δεδομένα, για τη μετατροπή του σχολείου σε οργανισμό και κοινότητα μάθησης.

Το σχολείο οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του, σε μια εποχή που οι εξελίξεις και οι ανακατατάξεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, στην κοινωνία της τεχνολογίας και της επικοινωνίας είναι ραγδαίες και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ψυχοπαιδαγωγική λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας πολλοί και διαφορετικοί. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι ανάγκη να επανεκτιμηθούν και να επαναδιατυπωθούν άμεσα οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας, ώστε να στραφούμε προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο ανθρωποκεντρικής και κοινωνιοκεντρικής παιδείας.
Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου είναι επιβεβλημένο να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στη δομή και τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, το σχολείο, κεφαλαιοποιώντας τις εμπειρίες και τις δυνατότητες του παρόντος, είναι σημαντικό να αποκτήσει κουλτούρα αλλαγής, εφόσον η αλλαγή αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής και βασική συνιστώσα της γνωστικής, ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής εξέλιξης και ανάπτυξης των μαθητών μας.

Με άλλα λόγια, είναι ζητούμενο πλέον το σχολείο να μετατραπεί σε έναν οργανισμό, μία κοινότητα μάθησης, όπου ο μαθητής θα μαθαίνει πώς να μαθαίνει, θα ανιχνεύει, θα δημιουργεί, θα ερμηνεύει, θα μεταφέρει και θα διατηρεί τη γνώση και, εν τέλει, θα τροποποιεί τη συμπεριφορά του, ώστε να παράγει νέα γνώση και να καλλιεργεί νέους οραματισμούς. Σε ένα συνεργατικό σχολείο, όπου το συλλογικό όραμα θα είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, των επιπέδων μάθησης και των διαδικασιών και όπου η αποστήθιση και ο βερμπαλισμός θα δώσουν τη θέση τους στην κριτική και δημιουργική σκέψη και τον γνωσιοκεντρισμό θα διαδεχτεί η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

Οι σχολικές μονάδες, για να λειτουργήσουν ως οργανισμοί και κοινότητες μάθησης, χρειάζονται περισσότερο συμμετοχικά συστήματα διοίκησης, να χειρίζονται κάθε ζήτημα με ευελιξία και να λαμβάνουν αποφάσεις με τρόπο αποκεντρωτικό, έχοντας μεγαλύτερη ελευθερία, συνέργεια και συλλογικότητα.

Βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου που λειτουργεί ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης θεωρούνται το οργανωσιακό κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ομαδική μάθηση, η κοινή αποστολή, η συνεχής ενίσχυση, η επαγγελματική ανάπτυξη, ο διάλογος και η στοχαστικότητα, η αναθεώρηση και η ανάδραση.

Το στοίχημα σε ένα σύγχρονο συνεργατικό σχολείο που θα αποτελεί οργανισμό και κοινότητα μάθησης είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή και να τον βοηθήσει να αναπτύξει τις δυνατότητές του στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να σέβεται έμπρακτα τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας, να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και του κάθε εκπαιδευτικού, να γνωρίζει τις πολλαπλές νοημοσύνες και τo στιλ μάθησης του κάθε μέλους και να διαφοροποιεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης και τις μορφές αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας.

Θεματικές του Συνεδρίου:

1. Το σχολείο ως κοινότητα μάθησης: Τάσεις, Αντιλήψεις, Προσδοκίες, Δυσλειτουργίες, Προοπτικές

2. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης

3. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου τριάντα πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του

4. Καινοτομία στην Εκπαίδευση

5. Αναβάθμιση του Λυκείου. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

6. Ολοήμερο Σχολείο

7. Η διδασκαλία της γλώσσας από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο

8. Διά βίου εκπαίδευση, Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning) και Εκπαίδευση ενηλίκων

9. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στο μεταναστευτικό και προσφυγικό θέμα

10. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, διδακτικά πακέτα, γνωστικά αντικείμενα, αξιολόγηση

11. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

12. Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις για την Ειδική Εκπαίδευση

13. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Φιλοσοφία της Παιδείας.

14. Εκπαιδευτική Έρευνα

15. Σχολική παιδαγωγική, Παιδαγωγική ψυχολογία, Συγκριτική παιδαγωγική

16. Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση: Ζητήματα και Ζητούμενα του σύγχρονου νηπιαγωγείου

17. Καλές πρακτικές δικτύωσης σχολείων. Συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα (eTwinning, Teachers4Europe,

ERASMUS+)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΣΣ
Αλεξανδράτος Γεώργιος
Αρβανίτη – Παπαδοπούλου Τότα
Γιαλούρης Παρασκευάς
Κάππος Γιάννης
Κατωπόδης Απόστολος
Λαλιώτη Κατερίνα
Μακαντάσης Θεμιστοκλής
Μπαραλός Γιώργος
Ορφανός Πέτρος
Σακελλαροπούλου Εύη
Τσιβάς Αρμόδιος

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕ.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Γεωργόπουλος Ιωάννης
Μιχάλης Ηλίας
Μπέλλου Ιωάννα
Νάτση Χάιδω
Νταλαούτη Παρασκευή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσες και όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Οι εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα κριθούν στη βάση του πλήρους κειμένου (πλήρης ανάπτυξη) από σύστημα κριτών της Επιστημονική Επιτροπής για τη σημασία, ποιότητα και πρωτοτυπία τους και θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο δέχεται τους παρακάτω τύπους εργασιών:

  • Πλήρεις εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών. Το τελικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.
  • Σύντομες εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες.
  • Αφίσες (Posters): Αφορούν εργασίες, έρευνες και δράσεις οι οποίες είναι υπό διαμόρφωση και θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.
  • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels): Παρέχεται η δυνατότητα ανοιχτής συζήτησης σε ζητήματα που αναφέρονται στις θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου και ενδιαφέρουν ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα περιλαμβάνει μέχρι (4) εισηγητές/εισηγήτριες και η χρονική διάρκεια της θα είναι 60 λεπτά. Οι εργασίες στρογγυλής τράπεζας που θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Το τελικό κείμενο των εισηγητών/εισηγητριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Κάθε σύνεδρος μπορεί:

  • Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του Συνεδρίου και έως τρεις συνολικά.
  • Να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, στην οποία και αναγράφεται πρώτος, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων εργασιών και έως τρεις συνολικά.

Η προετοιμασία των εργασιών γίνεται με συγκεκριμένο πρότυπο Οδηγιών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες.

• Ο Συγγραφέας, ή οι Συγγραφείς έως το πολύ 4 ανά εργασία, με την υποβολή μιας εργασίας δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, την ίδια ή παραλλαγή της αλλού.

•Οι εργασίες, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.

•Οι συγγραφείς επισυνάπτουν μία ξεχωριστή σελίδα με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση, Τηλέφωνα και e-mail.

• Η έκταση των εργασιών περιγράφεται στην ανακοίνωση του Συνεδρίου και η υποβολή σύμφωνα με τις Οδηγίες Μορφοποίησης Εργασιών.

• Οι εργασίες κρίνονται αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής επάρκειας και μόνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη υποβολής εργασιών (υποβάλλονται 2 αρχεία: το πλήρες κείμενο και συμπληρωμένο το έντυπο υποβολής εργασίας): 31 Μαΐου 2017

Πέρας υποβολής εργασιών: 31 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση κρίσης εργασιών: 15 Νοεμβρίου 2017

Εγγραφή συνέδρων : μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017

Διεξαγωγή Συνεδρίου: Ιωάννινα, 8 -10 Δεκεμβρίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, για τους εισηγητές και τις εισηγήτριες ορίζεται στο ποσό των 30 Ευρώ.

Για τους λοιπούς συνέδρους εκπαιδευτικούς και φοιτητές (τους μη εισηγητές και εισηγήτριες) ορίζεται η ειδική τιμή των 10 Ευρώ. Σε όλους τους συνέδρους που θα εγγραφούν, όπως προαναφέρθηκε, με συνδρομή 30 ή 10 Ευρώ αντίστοιχα, παρέχεται:

  • Ο φάκελος του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Τα Πρακτικά του Συνεδρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
  • Καφές, Βουτήματα, κτλ. στα διαλείμματα.

Περισσότερες Πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΣ.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Αλεξανδράτος Γεώργιος
Πρόεδρος Π.Ε.Σ.Σ.

Γεωργόπουλος Ιωάννης
Πρόεδρος ΠΕ.Τ. Ηπείρου

Σχετικά Άρθρα