edu.klimaka.gr

3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Νέες τάσεις στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα"

3ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑ :
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ"

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη», το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή Σχολικών Συμβούλων της Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής διοργανώνουν το 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη», με ελεύθερη είσοδο.

Αντικείμενο

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες προωθούν την αριστεία και αναδεικνύουν τα χαρίσματα του κάθε παιδιού στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προοπτικές όπως αυτές διαγράφονται στις αρχές του 21ου αιώνα.

Κεντρικό ζήτημα είναι το δίπτυχο της ακαδημαϊκής αριστείας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ιδιαίτερων κλίσεων και χαρισμάτων των μαθητών, τομείς στους οποίους δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Πολιτεία μέσω των προγραμμάτων σπουδών.

Κεντρικό ερώτημα του Συνεδρίου είναι μέσα από ποιους σχεδιασμούς (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) και διδακτικές πρακτικές προωθούνται βασικές ικανότητες στην εκπαίδευση, όπως είναι o γλωσσικός, μαθηματικός και επιστημονικός εγγραμματισμός, η δημιουργικότητα και η αυτορρύθμιση τόσο κατά τη διαδικασία μάθησης όσο και κατά την αξιολόγηση.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει τρία συμπόσια όπου θα μετέχουν ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα εργαστήρια από μαθητές (workshops), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προτάσεις καλής πρακτικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Θεματικοί άξονες

Το Συνέδριο εστιάζει στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

Α. Δίγλωσση και Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο: όπως,

• Στοχοθεσία δίγλωσσης και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης,

•  Πιστοποιημένα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης που οδηγούν σε εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

• Σύγχρονες τάσεις και διδακτικές στρατηγικές για την κατάκτηση της γλωσσομάθειας,

• Διδακτικές και μεθοδολογικές αρχές, παραδείγματα δίγλωσσης διδασκαλίας κ.ά.

Β. Προγράμματα Σπουδών και Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις: όπως,

• Σύγχρονες τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών στη χώρα μας και αλλού,

• Εμπλουτισμένο πρόγραμμα για την αριστεία και τη χαρισματικότητα (extra curricula) σε τομείς όπως: εκπαιδευτικοί όμιλοι, μάθηση με βάση τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης (multiple intelligences) και ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών (gifted and talented).

• Εκπαιδευτική Τεχνολογία για δια ζώσης και εξ αποστάσεως μάθηση (π.χ. πλατφόρμες κοινοτήτων μάθησης, ταμπλέτες, ρομποτική, κ.τ.λ.).

• Διδακτικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στη διαθεματική, τη διεπιστημονική μάθηση, τη συνεργατική διερεύνηση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, κ.ά

Γ. Προσωπικός Φάκελος: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση στην Αξιολόγηση (Portfolio Assessment) :

• Αρχές εφαρμογής του Προσωπικού Φακέλου,

• Εφαρμογές σε τομείς όπως: αξιολόγηση και αυτο‐αξιολόγηση μαθητή, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού, portfolio ξένων γλωσσών.

Εργασίες ‐ Δραστηριότητες του Συνεδρίου

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν σε τρία διαδοχικά συμπόσια που αντιστοιχούν στους τρεις προαναφερθέντες θεματικούς άξονες και περιλαμβάνουν:

α. Στρογγυλό τραπέζι με κεντρικές παρουσιάσεις‐ερεθίσματα σχετικά με το αντίστοιχο θέμα από ειδικούς προσκεκλημένους επιστήμονες, από εκπαιδευτικούς και –κατά περίπτωση– από μαθητές. Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό.

β. Δύο κύκλους διαδραστικών εργαστηρίων με καλές πρακτικές που αναπτύσσονται από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στο συνέδριο θα υποβληθούν

• Προτάσεις εναλλακτικών καλών πρακτικών σε μορφή εργαστηρίου από εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους σε κάποιον από τους τρεις προαναφερθέντες τομείς. Οι μετέχοντες εκπαιδευτικοί, στελέχη, φορείς, κτλ αποστέλλουν ένα περιληπτικό κείμενο για το εργαστήριο μέχρι 250 λέξεις στo οποίo θα περιλαμβάνονται και συγκεκριμένα δείγματα της καινοτομίας σε εικόνες ή βίντεο.

Σε ποιους απευθύνεται:

• Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Επιστημονικούς φορείς

• Φοιτητές και σπουδαστές

• Μαθητές και γονείς

Χορήγηση Βεβαίωσης

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις:
α) Παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου,
β) Εισήγησης σε εργαστήριο.

Σημαντικές ημερομηνίες

• Υποβολή περίληψης εργασίας: 12 Ιανουαρίου 2015

• Έναρξη εγγραφών: 15 Ιανουαρίου 2015 (Έντυπο Α)

• Ενημέρωση αποδοχής των εργασιών από την επιτροπή αξιολόγησης: 30 Ιανουαρίου 2015

• Ανακοίνωση του προγράμματος και των εργασιών του Συνεδρίου: 6 Φεβρουαρίου 2015

• Διεξαγωγή Συνεδρίου: 7 Μαρτίου 2015

Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή που θα απαρτίζεται από εξωτερικούς αξιολογητές και τους διοργανωτές του Συνεδρίου.

Όροι και προδιαγραφές συμμετοχής για παρουσίαση σε εργαστήριο

• Στο Συνέδριο μπορούν να λάβουν μέρος με παρουσίαση σε εργαστήριο εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι φορέων, στελέχη εκπαίδευσης κ.τ.λ.

• Οι εισηγητές των καλών πρακτικών πρέπει απαραιτήτως να πλαισιώνονται από αντιπροσωπεία μαθητών τους, οι οποίοι θα έχουν και ενεργό συμμετοχή στην παρουσίαση. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί και προετοιμαστεί από τους υπευθύνους καθηγητές τους για τον ρόλο τους στα εργαστήρια.

• Οι παρουσιάσεις των πρακτικών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 40’‐45΄.

• Η περίληψη της εργασίας θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (https://sites.google.com/site/synedrioaristeia2015/) μαζί με την αίτηση συμμετοχής για το συνέδριο έως 10 Ιανουαρίου 2015. Στην ίδια αίτηση θα δηλώνεται και ο αριθμός των μαθητών που θα μετέχουν στα εργαστήρια (Έντυπο Β).

Η εργασία μπορεί να υποβληθεί σε μορφή κειμένου ή παρουσίασης (π.χ. PowerPoint) ή video για λειτουργικά συστήματα windows ή mac.

Σχετικά Άρθρα