edu.klimaka.gr

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης 2015 (Παν/μιο Μακεδονίας)

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1η Ανακοίνωση

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία:
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία

27 και 28 Ιουνίου 2015

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

llc-ekp-pamak2015.gr

Διοργάνωση
· Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
· Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
· Δήμος Δράμας
· Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ο Δήμος Δράμας και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης σάς καλούν στις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης που διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία».

Το Συνέδριο διεξάγεται 27 και 28 Ιουνίου 2015 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η διά βίου μάθηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο συστατικό κομμάτι, ίσως το πιο σημαντικό και καθοριστικό, της σύγχρονης εκπαίδευσης και παιδείας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι επιτακτική ανάγκη να στραφεί η επιστημονική θεωρία, η έρευνα αλλά και η κοινωνική πρακτική και η εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στις προκλήσεις με τις οποίες επιφορτίζουν οι σύγχρονες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές συνθήκες τη διά βίου μάθηση, τόσο ως διεργασία αλλά και ως θεσμική πραγματικότητα.

Σκοπός

α) Η ανάδειξη της αναγκαιότητας και της σημασίας της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και των θεσμών που τις στηρίζουν στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της εργασίας στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης.

β) Η διάχυση του έργου της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία σε συνθήκες κρίσης (π.χ. δημιουργία δυνατοτήτων κοινωνικής κινητικότητας, εύρεσης εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης κτλ).

γ) Η συνολική καταγραφή και αποτίμηση του σχεδιασμού του προσφερόμενου έργου (μορφωτικών προγραμμάτων σπουδών ενηλίκων, μεθοδολογίας, υποδομών κτλ) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών στελεχών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Συνέδριο δύνανται να παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς Διά Βίου Μάθησης της χώρας καθώς και ακαδημαϊκοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές σε θέματα διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και να παρουσιάσουν επιστημονικά άρθρα για τις σύγχρονες τάσεις της διά βίου μάθησης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαιτέρως στις σύγχρονες συνθήκες της δυσχερούς υφεσιακής κρίσης και ανεργίας.

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους έλληνες ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διά βίου μάθηση, την ενήλικη μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου. Θα υπάρχουν συνεδρίες με:

α) την παρουσίαση και την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα που αφορούν και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας («Διά Βίου Μάθηση» και «Ειδική Αγωγή»),

β) την κατάθεση εμπειριών, δράσεων, πρακτικών και προοπτικών από τα στελέχη των ΚΔΒΜ των διαφόρων δήμων της χώρας, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες του έργου τους,

γ) στρογγυλά τραπέζια για ανοιχτή συζήτηση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

δ) μία ειδική συνεδρία με εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων.

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών

Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες, με βάση τις θεματικές ενότητες και τους τρόπους παρουσίασης που περιγράφονται παρακάτω, να αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους στην αρμόδια Επιτροπή. Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα, ανεξάρτητα από τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσονται, με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης. Οι εργασίες που θα τύχουν αποδοχής θα δημοσιευτούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου σε ύστερο χρόνο.

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες ενδέχεται να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα πάντοτε με τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

(Α). Επιστημονικές εισηγήσεις

1. Η φιλοσοφία της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων

2. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης ενηλίκων

3. Θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και εργασιακής ηθικής

4. Ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στη σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη – Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

5. Επιμόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων

6. Ειδική Αγωγή και διά βίου μάθηση

7. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαμεσολάβηση

8. Οικονομία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα

9. Εργασία και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

10. Νέες τεχνολογίες,έξυπνες πόλεις και δίκτυα διά βίου μάθησης

11. Συμβουλευτική ενηλίκων και ψυχολογική υποστήριξη

12. Δημοκρατική εκπαίδευση, πολιτισμός και τέχνη

(Β). Κέντρα Διά Βίου Μάθησης: Εμπειρίες και Δράσεις

1. Μελέτες περίπτωσης για τις εμπειρίες, τις δράσεις, τις προτάσεις και τις προοπτικές των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.

2. Αναφορές εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών και στελεχών των δήμων.

Τρόποι παρουσίασης των εργασιών

Οι εργασίες μπορούν να παρουσιαστούν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

· Συνεδρίες Εισηγήσεων (ενός ή περισσότερων συγγραφέων, ως οκτώ σελίδες)

· Εργαστήρια – Workshops(1 – 5 διοργανωτών, ως οκτώ σελίδες)

· Στρογγυλά τραπέζια (ένας συντονιστής με 3 -5 εισηγητές παρουσιάζουν στο ακροατήριο τις διαστάσεις ενός θέματος. Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό)

Υποβολή Εργασιών

Οι εισηγητές θα πρέπει να υποβάλλουν τις εργασίες τους ενόψει της έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου και να ακολουθήσουν τις σαφείς οδηγίες συγγραφής που θα γίνουν γνωστές σε αυτούς. Θα υπάρξει ενημέρωση σε ύστερο χρόνο στην ιστοσελίδα (llc-ekp-pamak2015.gr)του Συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • 26 Απριλίου 2015, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων
  • 24 Μαΐου 2015, ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή των περιλήψεων
  • Ιούνιος 2015, ανακοίνωση του τελικού προγράμματος του Συνεδρίου

Εγγραφή – Συμμετοχή

Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί κατά την είσοδό σας στη γραμματεία του Συνεδρίου. Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για όλους τους συμμετέχοντες.

Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Όλοι οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές και θα συμπεριληφθούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση παρουσίασης της εργασίας τους στο Συνέδριο.

 Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο.

Πληροφορίες

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου (llc-ekp-pamak2015.gr) προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τους ομιλητές και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα ή να απευθυνθείτε στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

  • Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2310 891360.
     
  • Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης  «Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2310 891385.
     
  • Ερμόλαος Ψαριανός, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  25210 58313.

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχετικά Άρθρα